[Page Title]

Etyka i uczciwość

Wprowadzanie etyki w życie: Definicja etyki i uczciwości

Nasze nadrzędne wartości etyki i uczciwości można zdefiniować za pomocą zastępujących zasad:

Uczciwość

Mówimy prawdę. Jeśli zdarzy się nam popełnić błąd, nie staramy się go ukrywać. Zachowujemy się w taki sposób, by wszyscy nasi partnerzy wiedzieli, że zrobimy to, do czego się zobowiązaliśmy. Zawsze mówimy prawdę, czy to podczas przygotowywania raportu finansowego, odpowiadzi na zapytania audytorów, w rozmowach z klientami, czy też w kontaktach z dostawcami i innymi partnerami. Powstrzymujemy się od wszelkiego zachowania, które jest wątpliwe w sensie etycznym.

Sprawiedliwość

Kupujemy i sprzedajemy dzięki naszym osiągnięciom, bez uciekania się do nieetycznego postępowania. Rozumiemy, że wszystko, co jest związane z prowadzeniem działalności biznesowej, szansami stojącymi przed Timken i informacjami dotyczącymi naszej firmy, stanowi jej własność i może być wykorzystywane wyłącznie w jej najlepszym interesie. Unikamy konfliktów interesów. Zawsze, przy każdej okazji, wspieramy legalne interesy naszej firmy.

Szacunek

Traktujemy się wzajemnie z godnością. Kierujemy się bezpieczeństwem i odpowiedzialnością ekologiczną oraz szanujemy naszych pracowników, dostawców, klientów i lokalne społeczności wszędzie, gdzie prowadzimy działalność.

Odpowiedzialność

Stoimy na straży niepodważalnej reputacji, jaką cieszy się firma Timken w kwestiach etyki i uczciwości. Działamy odpowiedzialnie, kierujemy się zdrowym rozsądkiem i robimy wszystko, aby utrzymać i stale doskonalić tę reputację. Nie czekamy, aż inni powiedzą nam, co robić. Postępujemy zgodnie z naszymi Standardami etyki w biznesie oraz rozumiemy, jak przepisy prawa wpływają na naszą działalność.


Polityka standardów etyki w biznesie firmy Timken, nasz Kodeks postępowania

Standardy etyki w biznesie to podstawa wyjątkowej reputacji naszej firmy w zakresie etyki, uczciwości i poszanowania prawa. Polityka ta ustanawia ramy wprowadzania etyki w życie w naszym miejscu pracy oraz w kontaktach z naszymi klientami i udziałowcami oraz społecznością globalną. Standardy te obejmują normy moralne i etyczne, według których powinien postępować każdy pracownik, kierownik oraz dyrektor w firmie oraz spółkach zależnych Timken. Nasz kodeks postępowania jest dostępny we wszystkich językach, w których prowadzimy działalność.


Naszym obowiązkiem jest wprowadzanie etyki w życie.

Wszyscy musimy przestrzegać zasad określonych w naszym kodeksie postępowania, Standardach etyki w biznesie. Oczekujemy też przestrzegania naszych standardów etycznych od każdego, kto pracuje w imieniu naszej firmy, w tym konsultantów, agentów, dostawców i partnerów biznesowych.


Ubieganie się o odstępstwa

Jeśli uważasz, że odstąpienie od zasad jest konieczne lub wskazane, w tym ze względu na potencjalny lub faktyczny konflikt interesów, wniosek o odstępstwo wraz z uzasadnieniem należy przedstawić głównemu radcy prawnemu firmy. Odstępstwo od zasad dla członków kadry kierowniczej oraz członków zarządu może ogłosić tylko zarząd lub komisja ds. nominacji i nadzoru ekonomicznego nad przedsiębiorstwami przy zarządzie. Zostanie ono bezzwłocznie ujawnione zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.


Zgłaszanie zastrzeżeń i doradztwo: Nasza Polityka otwartych drzwi

Widzisz coś? Odezwij się!

W firmie Timken obowiązkiem każdego jest stosowanie etyki w praktyce. Aby chronić wartości i reputację naszej firmy, zwróć uwagę, jeśli zauważysz coś, co wydaje się niewłaściwe, lub jeśli masz jakieś pytanie. Nie tylko tego oczekujemy, lecz także akceptujemy i chronimy takie zachowanie. Pomaga ono naszej firmie w przestrzeganiu jej wartości i wywiązywaniu się z naszych wzajemnych zobowiązań oraz zobowiązań wobec naszych udziałowców, klientów, dostawców i społeczności globalnej.

Zachęcamy pracowników, aby w pierwszej kolejności dzielili się swoimi wątpliwościami z przełożonym lub kierownikiem, z którym mają dobry kontakt. Mogą też porozmawiać z lokalnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich. Polityka otwartych drzwi stosowana przez naszą firmę odzwierciedla nasze oczekiwania wobec przełożonych i kierowników, którzy powinni wysłuchać pracownika i odpowiedzieć na jego pytania i wątpliwości. Jeśli uważasz, że nie poświęcono wystarczającej uwagi Twoim pytaniom lub wątpliwościom, skontaktuj się z przedstawicielami kierownictwa wyższego szczebla.

Klienci, dostawcy lub inne strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą skontaktować się z jedną z naszych jednostek odpowiedzialnych za etykę w firmie. Są to:

 • Dowolny lider w firmie
 • Biuro etyki i przestrzegania zasad, dostępne pod adresem mailowym ethics@timken.com
 • Infolinia Timken HelpLine (anonimowa na żądanie) pod numerem 1-800-846-5363 lub na stronie internetowej www.timkenhelpline.com

Kiedy należy zgłaszać wątpliwości?

Przykłady sytuacji, które należy zgłaszać:

 • Budzące wątpliwości praktyki księgowe lub kontrolne
 • Nieodpowiednie podarunki lub nagrody
 • Zagrożenia dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa
 • Konflikty interesów
 • Kradzieże własności firmowej lub prywatnej
 • Dyskryminacja lub nękanie
 • Groźby słowne lub fizyczne
 • Obawy dotyczące jakości produktu
 • Naruszenia przepisów prawa i wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Jak rozpatrywane są zgłoszenia?

Niezwłocznie badamy wszystkie zgłoszenia, w sposób dogłębny i sprawiedliwy, a w razie potrzeby podejmujemy stosowne działania. Oczekujemy od naszych pracowników współpracy w prowadzonych dochodzeniach, jeśli zostaną o to poproszeni. Pamiętaj, że dokładamy wszelkich starań w celu dochowania poufności zarówno w trakcie dochodzenia, jak i po nim.

Polityka zakazu działań odwetowych

Nigdy nie musisz obawiać się odwetu. Nasza firma nie toleruje aktów odwetu za jakiekolwiek prawnie chronione działania w stosunku do dowolnej osoby, która w dobrej wierze dokona zgłoszenia. Dokonywanie zgłoszenia „w dobrej wierze” oznacza, że przekazywana informacja jest kompletna i dokładna, a zgłaszający jest przekonany o jej prawdziwości. Zabrania się też zemsty wobec osoby uczestniczącej w dochodzeniach w dobrej wierze. Takie działania mogą prowadzić do postępowań dyscyplinarnych przeciwko osobie odpowiedzialnej za zemstę, a nawet do rozwiązania z nią stosunku pracy. Jeśli sądzisz, że zastosowano wobec Ciebie zemstę, niezwłocznie zgłoś to jednej z jednostek odpowiedzialnych za etykę. Każdy, kto dokonuje zgłoszenia w złej wierze, również naraża się na postępowanie dyscyplinarne.

Infolinia Timken HelpLine

Nasza firma rozumie, że czasami zgłaszanie pytań lub wątpliwości przełożonemu, kierownikowi lub innemu liderowi w firmie może być trudne. Dlatego też uruchomiliśmy infolinię Timken HelpLine, dostępną przez Internet lub telefonicznie. Infolinię obsługuje zewnętrzny usługodawca, natomiast zgłoszenia są rozpatrywane przez niezależnego przedstawiciela naszej firmy. Zgłoszenia dokonywane za pomocą naszej infolinii nie są śledzone ani nagrywane. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich obaw i udzielania jak najpełniejszych informacji, w tym do podania swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mogli przeprowadzić dogłębne dochodzenie. Będziemy jednak wdzięczni za Twoje zgłoszenie, nawet jeśli nie masz ochoty podawać swojego nazwiska. Dlatego możesz zdecydować się na anonimowe zgłoszenie, jeśli jest to zgodne z przepisami lokalnego prawa. W takim wypadku otrzymasz numer referencyjny, aby śledzić status zgłoszenia. Kliknij tutaj, aby wyświetlić politykę ochrony prywatności danych dla Linii pomocy Timken.

Możesz skontaktować się z infolinią Timken HelpLine telefonicznie lub dokonać zgłoszenia przez Internet pod adresem www.timkenhelpline.com.