[Page Title]

Instrukcja W Zakresie Wymagan Dla Dostawcow

Standard korporacyjny Timken 29,1
Wersja 13 (lipiec 2022)

Od dostawców Timken oczekuje się, że nie będą mieć żadnych incydentów związanych z jakością, żadnych zakłóceń, będą dostarczać produkty bez wad i będą zapewniać bezbłędną realizację dostaw oraz terminową reakcję na problemy.

Naprzód / Wprowadzenie

Dostawcy są odpowiedzialni za jakość swoich produktów i usług.

Celem Podręcznika wymagań dla dostawców firmy Timken jest jasne przedstawienie warunków prowadzenia działalności biznesowej w zakresie jakości z firmą Timken Company i jej globalnymi oddziałami oraz opracowanie systemów, które napędzają ciągłe doskonalenie, zapobiegają defektom, ograniczają zmienność i marnotrawstwo w całym łańcuchu dostaw. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji mają pierwszeństwo, o ile nie zostały oficjalnie zgłoszone przez upoważniony personel firmy Timken.

Oczekuje się, że nasi dostawcy będą mieć zerową jakość incydentów i przerw, dostarczać produkty bez wad, bezbłędną realizację dostaw i terminową reakcję na problemy.

Materiały typu I: to materiały, które stają się częścią produktów sprzedawanych przez The Timken Company. Obejmuje również usługi wykorzystywane do wytwarzania (w całości lub części) produktu sprzedawanego przez firmę Timken.

Zakres niniejszej instrukcji dotyczy jakości produktów wszystkich dostawców materiałów produkcyjnych typu I, części produkcyjnych lub serwisowych oraz producentów maszyn i powiązanych komponentów.

Oryginał niniejszej instrukcji jest dokumentem kontrolowanym. Kopie Podręcznika wymagań dla dostawców Timken rozsyłane do dostawców, drukowane lub pobierane są uważane za niekontrolowane i nie będą automatycznie aktualizowane.

Dostawcy The Timken Company są odpowiedzialni za uzyskanie i przestrzeganie tego dokumentu za pośrednictwem witryny internetowej dostawców The Timken Company pod adresem http://tsn.timken.com/ . Dostawcy są zobowiązani do okresowego sprawdzania witryny internetowej pod kątem poprawek i aktualizacji tego dokumentu.

Dostawcy są odpowiedzialni za zapewnienie, że dostarczane przez nich produkty i usługi są zgodne z najnowszą wersją tego dokumentu, gdy są one przedstawiane w zamówieniach zakupu, umowach dostawy lub przesyłane pocztą, przesyłane elektronicznie lub przeglądane online pod adresem http://tsn.timken.com/ .

Brak odniesienia do Podręcznika wymagań dla dostawców firmy Timken w zapytaniu ofertowym, zamówieniu zakupu lub umowie dostawy nie zwalnia Dostawców z obowiązku przestrzegania przepisów.

Standardowe wymagania – jakość
Aby zostać dostawcą The Timken Company, wszyscy dostawcy muszą spełniać nasze wymagania dotyczące jakości.

Nasze standardowe wymagania obejmują:

1. System Zarządzania Jakością : Dostawcy muszą posiadać udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością oraz wyrazić zgodę na oceny na miejscu. Dostawcy mogą być zobowiązani do rejestracji w ISO 9001:20xx, IATF 16949:20xx lub AS 9100:20xx. W stosownych przypadkach może być wymagana rejestracja lub zgodność z normą ISO 14001:20xx.

2. Planowanie jakości / zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP): Zgodnie z żądaniem, Dostawca musi mieć dostępne zasoby i być w stanie uczestniczyć w Planowaniu Jakości / APQP lub systemie zapobiegania specyficznym dla branży; w tym takie działania jak przeglądy wykonalności, DFMEA’a, PFMEA’s, przeglądy projektów, produkcja prototypów, proces zatwierdzania części do produkcji, plany kontroli procesu i działania zapobiegawcze FOD.

3. Działania naprawcze: W przypadku problemów z jakością związanych z produktami dostawcy, dostawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z działań naprawczych, złożonego elektronicznie za pomocą systemu informacji o jakości firmy Timken (QIM).

4. Materiały niebezpieczne: Wszystkie informacje związane z materiałami niebezpiecznymi oraz spełnienie wszystkich wymagań rządowych i wymogów bezpieczeństwa muszą być dostarczone przez dostawców. Dostawcy będą zobowiązani do przedstawienia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dla wszystkich zidentyfikowanych elementów.

5. Zarządzanie zmianą: Dostawcy muszą wyrazić zgodę na powiadomienie firmy Timken o wszelkich zamierzonych zmianach w procesie i uzyskać zgodę Timken przed wdrożeniem. Dostawcy muszą również uczynić to warunkiem swojego całego łańcucha dostaw. W niektórych przypadkach próbki i dokumentacja będą wymagane w ramach procesu zatwierdzania.

6. Specyfikacje materiałów i procesów: Dostawcy muszą wytwarzać produkty Timken zgodnie z określonymi specyfikacjami materiałów i procesów. W niektórych przypadkach będziemy wymagać zgody poddostawców dostawcy.

7. Zatwierdzenie źródła materiałów: Gdy firma Timken określa materiał, firma Timken musi zatwierdzić wszystkie źródła materiałów. Dostawcy mogą być zobowiązani do korzystania z Bazy Danych Certyfikacji Materiałów przed wysyłką materiałów do zakładu Timken.

8. Produkt niezgodny: Dostawcy mogą wysyłać tylko produkt zgodny ze specyfikacją lub uzyskać pisemne odchylenie przed wysyłką w przypadku jakiegokolwiek niezgodnego produktu. Zgoda Timken na wysyłkę niezgodnego produktu nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności wobec Timken.

9. Zapisy: Dostawcy muszą prowadzić określone rejestry przez określone okresy. Timken zdefiniuje przechowywanie dokumentacji, w tym, w stosownych przypadkach, usuwanie dokumentacji.

10. Wymagania dotyczące wysyłki i pakowania: Dostawcy muszą przestrzegać specyfikacji Timken dotyczących wysyłki i pakowania. Obejmuje to specyfikacje lub wymagania dotyczące etykietowania.

11. Eskalacja dostawcy: Dostawca zostanie umieszczony na zwiększonym poziomie działalności w wyniku ciągłego niewykonania przez dostawcę działań w zakresie jakości, dostawy lub kosztów.

12. Proces zwrotu kosztów dostawcy i obciążenia zwrotnego: formalny proces, w ramach którego Timken odzyska koszty związane z niedopuszczalną wydajnością dostawcy.

13. Zarządzanie łańcuchem dostaw: Dostawcy muszą chcieć zidentyfikować i zarządzać swoim całym łańcuchem dostaw. Obowiązkiem dostawcy jest upewnienie się, że jego poddostawcy spełniają wymagania firmy Timken.

14. Identyfikowalność: Identyfikowalność produktu jest wymogiem. Dostawcy muszą zapewnić jednoznaczną identyfikację partii/partii produktów zgodnie z wymaganiami firmy Timken.

15. Weryfikacja zakupionego produktu: Dostawcy muszą umożliwić weryfikację produktu na miejscu przez firmę Timken, jej klienta lub przedstawiciela klienta.

Te standardowe wymagania są szczegółowo opisane na kolejnych stronach.


1.0 Minimalne wymagania dostawcy

1.1 Wprowadzenie
Witamy w Podręczniku wymagań dla dostawców firmy Timken dla dostawców typu I.

Dostawcy typu 1 są definiowani jako dostawcy produktów lub usług, które stanowią, w części lub w całości, produkty i usługi sprzedawane przez The Timken Company.

Wymogi opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich zewnętrznych dostawców typu I do jednostki biznesowej The Timken Company zajmującej się łożyskami i napędem.

Dostawcy materiałów pośrednich muszą przestrzegać odpowiednich rozdziałów Podręcznika wymagań dostawców określonych w wymaganiach zamówienia zakupu i/lub innych zobowiązaniach umownych.

Oczekujemy, że reputacja firmy Timken oraz obietnica marki Timken znajdą odzwierciedlenie w kupowanych przez nas produktach.

Niniejsza instrukcja definiuje konkretne procesy i informacje niezbędne do wypełnienia celu naszej Polityki Jakości .

Oczekuje się, że nasi dostawcy będą stosować podejście do ciągłego doskonalenia, aby pomóc firmie Timken w tworzeniu szczupłego łańcucha dostaw, który minimalizuje całkowity koszt posiadania dostawcy i firmy Timken poprzez:

 • Przywództwo zorientowane na klienta — dążenie do zrozumienia i przewidywania potrzeb The Timken Company oraz proaktywne tworzenie infrastruktury spełniającej te potrzeby.
  • Obejmuje to innowacyjność, współpracę, szybkość, zarządzanie zapasami i konkurencyjność kosztową.
 • Doskonałość wykonania — bezbłędna wydajność dostaw, zero zakłóceń i zero problemów z jakością. Pozostała część tego podręcznika zawiera dodatkowe informacje na temat tego, jak firma Timken będzie zarządzać relacjami z dostawcami.

1.2 Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy
Jako minimum, dostawcy firmy Timken są zobowiązani do przestrzegania i mogą być zobowiązani do uzyskania najnowszej wersji rejestracji ISO 9001:20xx, AS9100:20xx lub IATF 16949:20xx, chyba że określono lub zatwierdziło inaczej przez Timken Supplier Quality Development (SQD) .

W przypadku, gdy dostawca firmy Timken jest tak mały, że nie posiada wystarczających zasobów do opracowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z IATF 16949:20xx, AS9100:20xx lub ISO 9001:20xx, Timken SQD przeprowadzi audyty na miejscu przy użyciu Oceny Ryzyka Dostawcy audyt lub za pomocą metody audytu biurka, aby ocenić luki, zidentyfikować ryzyko i podjąć odpowiednie działania w celu ochrony firmy Timken i klientów końcowych.

Dostawcy są zobowiązani do terminowego powiadamiania odpowiedniego pracownika Timken Supplier Quality Development (SQD) w przypadku powiadomienia zarejestrowanego przez IATF systemu zarządzania jakością dostawcy o specjalnych warunkach statusu (takich jak nowe wstrzymanie działalności – jakość, status potrzeb poprawy, cofnięcie Q1 ) przez dowolną z IATF (Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Motoryzacji) lub inne organizacje.

Firma Timken zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu na miejscu, jeśli uzna to za stosowne, w celu weryfikacji zgodności Systemu Zarządzania Jakością dostawcy lub weryfikacji skuteczności działań korygujących lub zapobiegawczych związanych z eskalacją dostawcy.

Dostawcy typu I muszą przyznać klientom Timken, przedstawicielom klienta, agencjom rządowym lub regulacyjnym prawo do prowadzenia nadzoru nad systemami jakości dostawcy w siedzibie Dostawcy. Może to obejmować wizyty rozszerzone na podwykonawców dostawców dostawcy.

Wszystkie takie wizyty będą zatwierdzane i organizowane przez The Timken Company.
Dostawcy typu I zlecający podwykonawstwo produktów lub usług dostawcom są zobowiązani do dostarczenia podwykonawcom odpowiednich wymagań w dokumentach zakupu, w tym kluczowych cech (jakkolwiek nazwanych), wymagań materiałowych lub procesowych, tam gdzie jest to wymagane.

1.3 Druki, standardy i specyfikacje firmy Timken

Dostawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie umowy dla każdego zamówienia otrzymanego od The Timken Company. Obejmuje to identyfikację nadruków, standardów i specyfikacji Timken.

Wymóg ten należy spełnić jedną z następujących metod:

 • Gdy Zamówienie Zakupu określa korektę Wydruków, Norm i Specyfikacji, dostawca potwierdza, że posiada tę samą korektę dokumentu odnotowaną w Zamówieniu Zakupu.
 • Gdy Zamówienie Zakupu NIE określa zmiany Wydruków, Norm lub Specyfikacji, dostawca potwierdzi, że posiada najnowszą wersję tych dokumentów. Wymóg ten musi być spełniony przez jedno z poniższych:
  • W przypadku norm i specyfikacji sprawdź TSN, aby zidentyfikować najnowszą wersję.
  • W przypadku dostawców, którzy nie mają możliwości odzyskania własnych wydruków Timken, skontaktuj się z przedstawicielem działu zakupów Timken, aby potwierdzić wersję wydruku.
  • W przypadku dostawców, którzy mają możliwość pobrania własnych wydruków Timken za pomocą TADA, obowiązkiem dostawcy jest sprawdzenie najnowszej wersji wydruku przed przetwarzaniem.

Jeśli dostawca nie ma lub ma trudności z pobraniem najnowszej wersji dokumentu, powinien skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem działu zakupów Timken.

1.4 Kontrola Produktu
Wszystkie produkty dostarczane firmie Timken podlegają kontroli dostawcy zgodnie z ustalonym planem kontroli. W przypadku braku umowy zakupu lub dostawy dostawca musi opracować, wdrożyć i utrzymywać metody kontroli niezbędne do zapewnienia, że produkt jest zgodny z wymaganiami firmy Timken.

Dostawca przeprowadza inspekcje lub testy audytowe w trakcie procesu i wychodzące, jak określono w planie kontroli produktu/procesu. Dane z inspekcji są przechowywane przez dostawcę i udostępniane na żądanie.

Dostawcy muszą zezwolić firmie Timken, jej klientom, przedstawicielom klientów, władzom lub
organom regulacyjnym prawo do weryfikacji w siedzibie dostawcy, czy zakupione produkty spełniają określone wymagania. Dostawca nie będzie wykorzystywał takiej weryfikacji jako dowodu skutecznej kontroli jakości.

Weryfikacja dokonana przez firmę Timken, jej klienta (klientów) lub jego przedstawiciela (przedstawicieli) nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za dostarczenie akceptowalnych produktów ani nie wyklucza późniejszego odrzucenia przez firmę Timken lub jej klienta (klientów) z zastrzeżeniem ostatecznego odbioru w jego przeznaczenie.

W stosownych przypadkach historię jakości produktu należy przekazać firmie Timken. Historia jakości powinna zawierać wszystkie dokumenty weryfikacyjne wygenerowane podczas produkcji, przetwarzania lub wytwarzania.

1.5 Produkt niezgodny (rozbieżny)
Produkt niezgodny lub rozbieżny definiuje się jako: odchylenie od specyfikacji rysunku, wymagań zamówienia zakupu, specyfikacji lub norm produktu i procesu firmy Timken oraz specyfikacji i norm branżowych dotyczących produktu i procesu, w tym między innymi w obszarach ilości, wyglądu, materiału, metalurgia, pakowanie, przenoszenie, wysyłka, dostawa, czystość i wymiary. Podrabiane części będą traktowane jako materiał niezgodny.

Jeśli produkt niezgodny zostanie wykryty przez dostawcę po jego wysłaniu, przewozie lub dostarczeniu do Timken, dostawca podejmie odpowiednie działania w celu złagodzenia skutków, w tym formalne, szczegółowe powiadomienie firmy Timken.

Zgłoszenie powinno zawierać jasny opis niezgodności, który w razie potrzeby obejmuje: dotknięte części, numery części, ilości i daty dostawy lub w tranzycie. Na żądanie Timken dostawca powinien dostarczyć informacje dotyczące identyfikowalności partii lub partii materiału lub produktu.

Raport o niezgodnych materiałach (DMR) (kliknij tutaj, aby przejść do procedury) służy do powiadamiania dostawcy o niezgodności, rozbieżności i/lub odrzuceniu. DMR jest wysyłany e-mailem bezpośrednio do osoby kontaktowej z dostawcą za pomocą systemu zarządzania problemami jakości (QIM) firmy Timken i można go zainicjować z dowolnego zakładu firmy Timken otrzymującego materiał typu I. DMR można rozpocząć po wykryciu niezgodnego produktu. Dostawca może wymagać od dostawcy działań naprawczych.

Dostawca jest odpowiedzialny za udzielenie bezpośredniej odpowiedzi na Reklamację Dostawcy w żądanym terminie za pomocą QIM. O ile nie zaznaczono inaczej w Reklamacji Dostawcy, oczekuje się wstępnej odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Reagowanie dostawcy — firma Timken będzie monitorować szybkość, terminowość i skuteczność działań korygujących lub zapobiegawczych z wykorzystaniem QIM i może wykorzystać odpowiedź dostawcy jako wkład do nagradzania przyszłych działań i monitorowania wyników.

W razie potrzeby w DMR zostaną podane szczegółowe wymagania dotyczące czasu. Podane wymagania ogólne lub domyślne to:

 • Wstępna odpowiedź (przydzielony zespół/osoba, opis problemu, działanie zabezpieczające) na DMR zostanie dostarczona firmie Timken w ciągu 3 dni roboczych.
  • Dostawcy z branży motoryzacyjnej i lotniczej muszą odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.
 • Jeśli firma Timken wymaga procesu 8D , wstępny raport 8D należy złożyć w ciągu 15 dni kalendarzowych.
  • Dostawcy z branży motoryzacyjnej i lotniczej muszą złożyć wniosek w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 • Kompletny raport 8D należy przesłać do The Timken Company w ciągu 30 dni kalendarzowych.
  • Dostawcy z branży motoryzacyjnej i lotniczej muszą złożyć wniosek w ciągu 10 dni kalendarzowych.

Jeśli produkt dostawcy zostanie uznany za wadliwy pod względem materiału i/lub wykonania, jak określono w wymaganiach projektowych, produkt(y) zostaną natychmiast zapakowane.

Firma Timken i dostawca ustalą, czy produkt można sprawdzić w celu usunięcia wad z „partii”, która została zawarta.

Jeśli czas nie pozwoli na przybycie personelu dostawcy, dostawca dostarczy firmie Timken szczegółowe instrukcje dotyczące kontroli.

Firma Timken zastrzega sobie prawo do zatwierdzania wszystkich metod kontroli.

Jeśli okaże się, że sama kontrola nie może wykryć wady, produkt(y) zostaną zwrócone dostawcy lub złomowane zgodnie z ustaleniami dostawcy i Timken.
Firma Timken zidentyfikuje wszelkie koszty poniesione z powodu tych wadliwych części i zainicjuje procedurę obciążenia zwrotnego od dostawcy z tytułu zwrotu kosztów z dostawcą.

Jeśli zakupiony produkt jest potrzebny do pilnej produkcji w zakładzie Timken, dostawca zapewni zespół szybkich kontroli do zakładu produkcyjnego Timken w celu przeprowadzenia kontroli lub zgodzi się (poprzez dostarczenie zamówienia zakupu stronie trzeciej) na skorzystanie z usługi kontroli strony trzeciej. koszt usługi pokrywa dostawca.

W większości przypadków, w stosownych przypadkach, dostawca powinien mieć możliwość wyboru metod sortowania przez dany zakład Timken.

Wykorzystanie strony trzeciej do sortowania wadliwego produktu nie zwalnia dostawcy z jego odpowiedzialności za jakość lub dostawę produktu.

Firma Timken ma prawo do przeprowadzania wszelkich niezbędnych testów bezpiecznych, niszczących i nieniszczących w celu pełnej oceny działania produktu lub usług dostawcy.

Firma Timken ma prawo do korzystania z usług niezależnego akredytowanego laboratorium badawczego 17025:20XX.

Dostawca zwróci firmie Timken koszt wspomnianych testów tylko wtedy, gdy testy potwierdzą, że produkt lub usługa są wadliwe.

Firma Timken musi zapewnić dostawcy odpowiednie rozliczenie godzin kontroli.

Jeśli zakupiony produkt zostanie uznany za wadliwy lub niezgodny z powodów innych niż określone na wydrukach projektu, obie strony omówią i ustalą, czy wymagane jest działanie ograniczające.

Jeżeli wymagane jest działanie ograniczające, zostaną ustalone kryteria inspekcji. Jeśli działanie ograniczające nie jest wymagane, produkt dostawcy zostanie zatwierdzony do użytku w produkcji z odpowiednim zapisem stosowania procesu odchylenia.

1.6 Zarządzanie zmianami projektowymi i procesowymi
Po zatwierdzeniu produktu dostawcy nie mogą dokonywać żadnych zmian bez uprzedniego pisemnego powiadomienia i zgody firmy Timken. Dostawcy muszą również uczynić to warunkiem swojego całego łańcucha dostaw.

Zmiany definiuje się jako zmiany w projekcie produktu; Specyfikacja produktu; zakupione części; materiał, usługodawca lub dostawca; miejsce produkcji; metoda produkcji; przetwarzanie; testowanie; magazynowanie; opakowanie; konserwacja lub dostawa.

Zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem działu zarządzania problemami jakości (QIM) firmy Timken. Obejmują one zmiany w projekcie części, materiale, dostawcy podrzędnym, lokalizacji lub procesie produkcyjnym. W razie wątpliwości dostawców zachęca się do skontaktowania się z odpowiednim korporacyjnym SQD lub przedstawicielem ds. zaopatrzenia.

Dostawca z wyprzedzeniem powiadomi firmę Timken i uzyska zgodę na wszelkie zmiany projektowe lub procesowe mające wpływ na produkt wytwarzany, przetwarzany lub serwisowany dla firmy Timken.

Zmiany są klasyfikowane w zależności od wpływu lub najbardziej niekorzystnego wpływu na późniejsze przetwarzanie części, jej obsługę lub zamierzone lub przewidywalne zastosowanie.

Zmiana dostawcy może zostać zainicjowana przez:

 • Dział techniczny Timken
 • Zmiana zainicjowana przez klienta, przekazana do działu rozwoju jakości dostawcy Timken przez inżynierów lub dział marketingu klienta
 • Działy zakupów i rozwoju jakości dostawców firmy Timken
 • Dział Zaawansowania Jakości
 • Zakład produkcyjny/użytkownik Timken
 • Dostawca

Dostawca wystawi wniosek o zmianę za pomocą systemu QIM firmy Timken. Prześlij wniosek do The Timken Company w celu zatwierdzenia, aby kontynuować określony plan walidacji. Plan ten może obejmować lub wymagać przedłożenia nowego Procesu Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP) lub FAI (Kontrola Pierwszego Artykułu) .

W przypadku trwałych zmian przedstawiciel działu rozwoju jakości dostawców firmy Timken określa, czy wymagany jest nowy proces zatwierdzania części do produkcji, i odpowiednio informuje dostawcę.

Po walidacji i/lub zatwierdzeniu procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP), wniosek dostawcy o zmianę produktu/procesu zostaje przyznany lub odrzucony, a dostawca jest odpowiednio informowany.

Na tym etapie ustalany jest termin wprowadzenia zatwierdzonej zmiany, który jest przekazywany dostawcy i wszystkim zainteresowanym stronom.

1.7 Proces zgłaszania i zatwierdzania zakupionych produktów
Proces zgłaszania i zatwierdzania zakupionych produktów jest wdrażany w celu ustalenia, czy wszystkie wymagania projektowe i specyfikacyjne zakupionego produktu są właściwie rozumiane przez dostawców Timken oraz w celu zapewnienia, że proces produkcyjny dostawcy jest w stanie spełnić wymagania techniczne i jakościowe Timken i klienta Timken. Dostawca przesyła dokumentację, ustaloną podczas przeglądu wykonalności do SQD, za pomocą Formularza wniosku dostawcy PPAP/ISIR .

Wymagania dotyczące przedłożenia będą zazwyczaj obejmować początkowe części próbki; Przegląd projektu; układ wymiarowy; wyniki testów wydajności; certyfikaty materiałowe; badania zdolności; schemat przebiegu procesu; projektowanie FMEA (Analiza trybów i skutków awarii) ; FMEA procesu i plan kontroli procesu dostawcy.

Proces ten jest zgodny z wewnętrznymi wymaganiami klienta Timken i The Timken Company zgodnie z najnowszą wersją podręcznika AIAG-Production Approval Process (PPAP) .
Unikalne specyficzne wymagania klienta są uwzględniane zgodnie z definicją i wymaganiami.

Firma Timken przestrzega wymagań dotyczących powiadamiania i przekazywania procesu zatwierdzania części do produkcji AIAG, określonych w podręczniku Proces zatwierdzania części do produkcji AIAG, o ile klient nie określił inaczej.

Specyficzne wymagania firmy Timken dotyczące początkowych części próbki i identyfikacji obejmują:

 • Próbki muszą pochodzić z oprzyrządowania produkcyjnego działającego w warunkach produkcyjnych.
 • Próbki muszą być jednoznacznie identyfikowane, aby można było przeprowadzić korelację pomiaru.
 • Ilość próbki może się różnić w zależności od charakteru produktu i procesu produkcyjnego.
 • Materiały i procesy produkcyjne.
 • Dokumentacja analizy/rozwoju/walidacji (na żądanie).
 • O ile ilości próbek nie zostały określone w normie lub specyfikacji firmy Timken, można zastosować następujące wytyczne:
  • Wymagane jest minimum 5 próbek (z serii 300 sztuk) z każdego oprzyrządowania do produkcji pojedynczej części.
  • Wymagana jest co najmniej 1 próbka na wgłębienie z oprzyrządowania wieloczęściowego.

Zdecydowanie zachęca się dostawców do współpracy z przedstawicielem ds. rozwoju jakości dostawców lub wyznaczonym personelem ds. jakości zakładu w celu uzyskania na czas pełnego zatwierdzenia.

Części produkcyjne dostawcy nie mogą zostać zwolnione do wysyłki do zakładu użytkownika Timken, dopóki dostawca nie otrzyma od firmy Timken powiadomienia, że PPAP został zatwierdzony lub tymczasowo zatwierdzony do produkcji seryjnej.

Na żądanie personelu Działu Rozwoju Jakości Dostawcy, dostawca ustanowi proces bezpiecznego uruchamiania, który posłuży do walidacji Planu Kontroli Produkcji/Procesu (PCP) i zapewni, że wszystkie wysyłane produkty spełniają oczekiwania Timken. (Odniesienie 1.19 Bezpieczne uruchomienie dostawcy)

1.8 Analiza systemu pomiarowego
Aby w pełni zrozumieć możliwości pomiarowe dostawcy, odpowiednio i zdefiniowane przez przedstawiciela jakości dostawcy, dostawca powinien przeprowadzić analizę systemu pomiarowego (MSA) zgodnie z najnowszą wersją podręcznika AIAG Measurement System Analysis .

1.9 Wymagania dotyczące składania prototypów
Celem działania prototypu jest montaż i testowanie produktu, procesów i systemów montażowych oraz przeprowadzanie walidacji zgodności/pomiarów/projektu.

Zatwierdzenie części w prototypie (kliknij tutaj, aby zapoznać się z procedurą) zapewnia, że problemy z częściami składowymi są identyfikowane i korygowane w celu zminimalizowania wpływu zmienności części na ocenę projektu, produkcję i montaż.

Dostawcy części prototypowych muszą mieć ukończone, udokumentowane i dostępne do przeglądu pozycje wymienione poniżej:

1.10 Dokumentacja, certyfikacja i wymagania dotyczące danych dla informacji zastrzeżonych
Firma Timken i jej klienci mogą przeglądać, w obecności dostawcy i w siedzibie dostawcy, dokumentację zawierającą poufne i zastrzeżone informacje dostawcy dotyczące produktu wytworzonego dla firmy Timken.

W stosownych przypadkach do firmy Timken należy przekazać historię jakości całego produktu. Historia jakości powinna zawierać wszystkie dokumenty weryfikacyjne wygenerowane podczas wytwarzania produktu lub usługi.

Dostawca dostarczy firmie Timken odpowiednią dokumentację podczas projektowania, produkcji, kontroli i testowania. Dokumenty powinny zawierać (w stosownych przypadkach) zapisy projektowe, takie jak:

 • Analiza przyczyn i skutków awarii projektu (DFMEA)
 • Plan i raport walidacji projektu (DVP&R)
 • Raport o stanie Planowania Jakości / Zaawansowanego Planowania Jakości Produktu (APQP)

1.11 Materiały niebezpieczne — karta charakterystyki (MSDS)
Wszystkie materiały użyte w produktach Timken Company lub włączone do nich muszą spełniać aktualne ograniczenia rządowe i bezpieczeństwa dotyczące materiałów objętych ograniczeniami, toksycznych i niebezpiecznych; a także względy środowiskowe, elektryczne i elektromagnetyczne mające zastosowanie w kraju produkcji i sprzedaży. Dane dotyczące bezpieczeństwa materiałów
Arkusz (MSDS) należy przedłożyć dla wszystkich pozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kartę(-y) charakterystyki substancji niebezpiecznych należy przesłać do miejsca odbioru.

Kartę(-y) charakterystyki substancji niebezpiecznej, z pełnym ujawnieniem, należy przesłać do miejsca odbioru w celu zatwierdzenia tak szybko, jak to możliwe po spotkaniu wykonalności i/lub otrzymaniu Zamówienia zakupu. Najpóźniej przed pierwszą wysyłką/przedłożeniem PPAP jakiegokolwiek komponentu, surowców lub produktu do zakładu Timken należy dostarczyć odpowiednie karty MSDS.

Zatwierdzenie każdej karty charakterystyki należy uzyskać jak najwcześniej podczas wprowadzania produktu na rynek. Zakład stosujący Timken powiadomi dostawcę, jeśli karty MSDS są nie do przyjęcia. Jeśli informacje MSDS nie zostaną przedłożone lub nie uzyska się zatwierdzenia, pierwsza przesyłka PPAP może nie zostać zatwierdzona.
(Odniesienie 2.8 Zdrowie i bezpieczeństwo środowiskowe)
Dostawcy powinni stosować IMDS (Międzynarodowy System Danych Materiałowych) zgodnie z wymaganiami.

1.12 Wymagania dotyczące wysyłki i pakowania
W niektórych przypadkach firma Timken Company określa specyfikacje „S” w celu określenia wymagań dotyczących wysyłki i pakowania.

Wymagania w jakiejkolwiek specyfikacji „S” będą uważane za rozszerzenie zamówienia zakupu i/lub rysunku produktu/umowy.

O ile alternatywne metody nie zostały uzgodnione na piśmie z SQD lub miejscem odbioru, wszystkie wysyłki produkcyjne muszą zawierać lub być poprzedzone następującymi elementami:

 • Certyfikaty materiałowe określone we wszystkich obowiązujących specyfikacjach materiałowych.
 • Obowiązujące dane statystycznej kontroli procesu (SPC) (dla wszystkich cech specjalnych lub krytycznych wyznaczonych do druku), chyba że instrukcje wydane przez SQD lub miejsce odbioru są inne.
 • Etykietowanie lub oznaczanie kodem kreskowym musi być zgodne z odpowiednimi wytycznymi AIAG lub wymaganiami specyficznymi dla zakładu.

Omówienie wymagań dotyczących wysyłki i pakowania produkcji należy rozpocząć podczas działań APQP lub przeglądu wykonalności. Wszystkie wymagania zostaną sfinalizowane przed pierwszą wysyłką i złożeniem PPAP.

1.13 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Dostawcy muszą chcieć odpowiednio identyfikować i zarządzać całym swoim łańcuchem dostaw. Obejmuje to dostawców lub producentów surowców oraz wszelkich dostawców komponentów lub procesów wykorzystywanych w produktach dostarczanych do The Timken Company.

W stosownych przypadkach dostawcy nakładają wszystkie wymagania jakościowe firmy Timken na cały łańcuch dostaw wykorzystywany do produkcji elementów dostarczanych do firmy Timken.

1.14 Identyfikowalność materiałów dostawcy
Zgodnie z wymaganiami dostawcy powinni być w stanie wykazać odpowiednią identyfikowalność produktu. Specyficzne wymagania dotyczące identyfikowalności są identyfikowane i poddawane przeglądowi podczas początkowej wykonalności, planowania na spotkaniach dotyczących jakości lub APQP.
Dostawcy firmy Timken muszą ustanowić i utrzymywać udokumentowane metody jednoznacznej identyfikacji produktu, partii lub partii, w tym oznaczania produktu, jeśli jest to konieczne do celów identyfikacji lub identyfikowalności.

Numery partii, określone na etykietach wysyłkowych, muszą zapewniać identyfikowalność od momentu otrzymania i na wszystkich etapach produkcji przez dostawcę, łącznie z wysyłką do firmy Timken.

Firma Timken zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu na miejscu lub zażądania odpowiedniej, terminowej dokumentacji w celu weryfikacji zgodności z wymogami dotyczącymi identyfikowalności.

Informacje dotyczące identyfikowalności muszą zawierać i zaczynać się od indywidualnego numeru wytopu surowca lub jego odpowiednika.

Partia nie może zawierać więcej niż jednego wytopu materiału/numeru partii.

W przypadku lotnictwa, kolei dużych prędkości i produktów energii wiatrowej partia lub partia obróbki cieplnej nie może zawierać więcej niż jednego numeru ciepła materiału.

W przypadku innego produktu partia lub partia obróbki cieplnej może zawierać nie więcej niż dwa numery ciepła materiału, jeśli spełnione są następujące warunki.

 • Aby utrzymać maksymalną wielkość partii lub partii obróbki cieplnej; jedna partia lub partia obróbki cieplnej może mieć koniec serii jednego numeru ciepła materiału i początek drugiego.

Partia lub partia obróbki cieplnej z dwoma numerami ciepła materiału musi być zidentyfikowana jako posiadająca wiele numerów ciepła materiału.

1.15 Baza danych certyfikacji materiałów Timken (MCD)
Firma Timken opracowała system certyfikacji materiałów w celu poprawy kontroli materiałów przychodzących. Zgodnie z wymaganiami, dostawcy bieżni, elementów tocznych i elementów ustalających do obróbki cieplnej (koszyków) muszą podjąć następujące konkretne działania przed dostarczeniem jakiegokolwiek materiału będącego własnością/zakupionym przez dostawcę do dowolnego zakładu Timken w celu wytworzenia naszych produktów. Wszystkie wyjątki muszą zostać zatwierdzone na piśmie przez organizację Timken GMQ lub SQD.

 1. Wszystkie bieżnie, elementy toczne i obrabiane cieplnie elementy ustalające (kosze) należy zakupić w zatwierdzonym przez firmę Timken źródle materiałów.
 2. Każdy dostawca musi przekazać firmie Timken główny certyfikat wytopu co najmniej 48 godzin przed dotarciem przesyłki do zakładu Timken za pośrednictwem:
  1. Prześlij zeskanowane certyfikaty pocztą elektroniczną na adres: ter-mfgtech@timken.com
  2. Certyfikaty materiałowe faksem na numer: 001-330-458-6888
 3. Wraz z każdą transmisją dostawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy MCD
  1. Formularz zgłoszeniowy MCD jest dostępny w witrynie sieci dostawców Timken pod adresem http://tsn.timken.com
  2. W celu dokładnego przepisania danych należy sprawdzić, czy kopia przesyłana faksem lub pocztą elektroniczną jest czytelna.
   Uwaga: Nasz system pocztowy akceptuje tylko załączniki w postaci plików .jpg lub .tiff.
 4. Po otrzymaniu certyfikatu dokumenty zostaną ocenione.
  1. Jeśli dane certyfikacji materiału nie są zgodne z odpowiednią specyfikacją lub pochodzą ze źródła stopu niezatwierdzonego przez firmę Timken, przedstawiciel ds. jakości z zakładu otrzymującego zostanie powiadomiony, że przedłożona partia materiału jest niezgodna i skontaktuje się z Państwem w celu zatrzymania wszystkich wytworzonych produktów. z tego materiału do odwołania. Uwaga: nie zostaniesz powiadomiony przez system MDC o statusie zatwierdzenia.
  2. Nowe wymaganie nie zmieni harmonogramu dostaw, chyba że zostaną przedstawione problemy niezgodne.
  3. Nie zwlekaj z wysyłką w oczekiwaniu na potwierdzenie. Dostawcy zostaną powiadomieni tylko w przypadku wystąpienia problemu wymagającego rozwiązania. Baza danych certyfikacji materiałów (MCD) — służy do śledzenia i weryfikacji, czy cała stal dostarczana do zakładów Timken ma zatwierdzony skład chemiczny. Dostawcy są zobowiązani do wypełnienia bazy danych certyfikacji materiałów odpowiednimi danymi pomocniczymi z każdej partii materiału sprzedanej/odebranej przez wszystkie zakłady Timken na całym świecie.

1.16 Element kontrolny (▽) Część i charakterystyka specjalnego produktu lub procesu
Części Pozycji Kontrolnej to produkty o cechach zwykle identyfikowanych na rysunkach przez odwróconą deltę ( ) poprzedzającą część i/lub surowe
numer kodu materiału. Części elementu sterującego mogą wpływać na bezpieczną pracę i/lub zgodność z przepisami rządowymi.

Cechy szczególne to te wymagania dotyczące wyrobu lub procesu, w przypadku których rozsądnie przewidywana zmienność może wpłynąć na dopasowanie, funkcję lub zdolność do przetwarzania lub budowy wyrobu.

Specyficzne cechy zostaną oznaczone na nadruku lub specyfikacji Timken. „KPC” lub romb (◊) umieszczony w pobliżu cechy zazwyczaj oznacza cechy szczególne. Można stosować oznaczenia alternatywne. Specyficzne cechy firmy Timken są odpowiednio umieszczane w pobliżu cechy.

Wymagania dotyczące cech specjalnych/specyficznych to;

 • Wszystkie Charakterystyki Specjalne muszą być wykonane w procesie posiadającym specjalną metodę (metody) kontroli.
 • SPC jest najczęstszą i preferowaną specjalną metodą kontroli.
 • Aby można było uznać je za prawidłowe, wartości Cpk nie można obliczyć, dopóki nie powstanie stabilny i sprawny proces.
 • Cpk jest zwykle obliczany na podstawie danych z 20 dni produkcji; minimum to 100 pojedynczych próbek lub punktów danych.
 • Wartość Cpk należy odnotować na kartach kontrolnych.
 • Plany reakcji na sygnały niekontrolowane muszą być wskazane na wykresie. Należy opisać zarówno części, jak i proces.
  • Informacje na temat sygnałów poza kontrolą znajdują się w instrukcji AIAG SPC.
 • Czasami oznaczenie Charakterystyki Specjalnej będzie stosowane do takich właściwości, jak surowiec, twardość itp., w związku z czym nie można zastosować typowego SPC. W takich przypadkach należy określić w swoim planie kontroli jakości specjalne kontrole stosowane dla tych cech.

Twój plan kontroli będzie wymagał uzgodnienia z firmą Timken przed PPAP. Ta dyskusja powinna rozpocząć się na wstępnych spotkaniach dotyczących planowania jakości, APQP lub wykonalności.

1.17 Rekordy
Dostawcy powinni przechowywać odpowiednią dokumentację zgodnie z wymaganiami dostawcy, firmy Timken lub organów regulacyjnych.

Zapisy dotyczące jakości, w tym karty kontrolne, wyniki inspekcji i testów, będą przechowywane przez jeden rok kalendarzowy po roku, w którym zostały utworzone.

Dostawcy ALW (Aircraft Landing Wheels) są zobowiązani do przechowywania dokumentacji przez co najmniej jedenaście lat i bezterminowo dla wszystkich innych dostawców lotniczych. Przed zniszczeniem zapisów dostawca powiadomi Timken na piśmie o upoważnienie do zniszczenia zapisów. W przypadku ogłoszenia decyzji o pozbyciu się akt, akta należy zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie za pomocą odpowiednich środków.

1.18 Ocena i wydajność dostawców
Firma Timken uznała, że niektóre procesy i operacje w naszej bazie dostaw, wymagane do wytworzenia naszego produktu, charakteryzują się poziomem ryzyka, którym należy odpowiednio zarządzać. Timken dysponuje procesami oceny poziomu ryzyka w naszej bazie dostaw. Jeśli w toku działalności stwierdzimy, że proces lub operacja ma niedopuszczalny poziom ryzyka, skontaktujemy się bezpośrednio z dostawcą i przedstawimy konkretne środki, które będą musiały zostać wdrożone, aby sprowadzić poziom ryzyka do możliwego do opanowania poziomu.

Proces oceny dostawców firmy Timken ma na celu pomiar wydajności dostawców w czasie.

Ocena zazwyczaj koncentruje się na pięciu obszarach wydajności:

 • Jakość
 • Dostawa
 • Koszt
 • Obsługa klienta
 • Ciągłe doskonalenie / Lean

Określone lokalizacje dostawców lub dostawców mogą być oceniane wyłącznie na podstawie wyników dostawy i jakości określonych przez firmę Timken.

Ocena jest przeprowadzana okresowo przez wielofunkcyjny zespół, który zazwyczaj składa się z zakładu użytkownika The Timken Company, działu zakupów, realizacji zamówień oraz personelu działu rozwoju jakości dostawcy.

Wyjaśnienia czterech mierników wydajności są następujące:

 • Jakość – Jakość produktu wymaga rygorystycznego przestrzegania specyfikacji zakupu, transportu, inżynierii i pakowania – w tym czystości i spójnego, niezawodnego
  usługi zapewniające satysfakcję klienta.
  Przykłady środków:
 • Liczba DMR
 • PPM (części na milion)
 • Liczba reklamacji zewnętrznych
 • Całkowity koszt jakości
 • Roszczenia gwarancyjne i zwroty w terenie
 • Dostawa – Dostawa na czas (OTD) to odpowiedni materiał we właściwej ilości we właściwym miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie i terminie dostawy. Za datę dostawy uważa się datę potwierdzoną lub obiecaną.
  Przykłady środków:
 • Kurs OTD
 • Odchylenie łącznych wpływów brutto od sumy należnych / średnie odchylenie procentowe
 • Przesyłki przyspieszone
 • Średnie odchylenie procentowe

Dodatkowe wymagania: Dostawca powiadomi z wyprzedzeniem odpowiedni lokalny zakład, kontakt w sprawie jakości dostawcy lub osobę kontaktową wymienioną w zamówieniu o wszelkich faktycznych lub potencjalnych warunkach opóźnień w dostawie.

 • Koszt – przykłady:
  • Poziom cen
  • Umowa kontraktowa
  • Koszt dostawy
  • Zasady płatności
 • Obsługa klienta i innowacyjność – przykłady:
  • Problemy z fakturowaniem
  • Zdolność dostawcy do reagowania na prośby
  • Zdolność dostawcy do zapewnienia prawidłowej linii i wydań, otrzymanych ilości
  • Działania w zakresie ciągłego doskonalenia
  • Pomysły na redukcję kosztów
  • Rozwój nowych produktów
  • Pracuj oszczędnie dla dostawców z zakładami, zakupami i SQD w celu prowadzenia inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów i redukcji kosztów.

1.19 Proces eskalacji dostawcy
Proces eskalacji dostawców to wzmożony poziom aktywności z dostawcą wynikający z nieustannego niedokonywania przez dostawcę wyników w zakresie jakości, dostawy lub kosztów. Eskalację można również rozpocząć, gdy pojawią się zauważalne trendy wskazujące na to, że systemy jakości u dostawcy mogą ulec obciążeniu lub pogorszeniu.

Eskalacja jakości dostawców to metodologia stosowana przez personel Timken SQD w celu zdefiniowania działań, rozwiązania i poprawy ogólnych wyników dostawców.

Definicja eskalacji dostawcy, konsekwencje i kryteria wejścia, patrz poniższy link: Proces eskalacji dostawcy

Etapy eskalacji różnią się i obejmują powiadomienie rejestratora dostawcy o bieżących problemach z jakością systemową lub uznanie, że zaprzestanie prowadzenia działalności może leżeć w najlepszym interesie firmy Timken i dostawcy.

1.20 Wysyłka kontrolowana przez dostawcę (CSI/CSII)
Intencją Controlled Shipping jest wdrożenie rygorystycznego procesu, który chroni firmę Timken przed otrzymaniem niezgodnych części i/lub materiałów.
Kontrolowana wysyłka poziomu pierwszego (CSI) — żegluga kontrolowana to formalne żądanie firmy Timken skierowane do dostawcy, aby wprowadził dodatkowy proces kontroli w celu sortowania pod kątem materiałów niezgodnych, przy jednoczesnym wdrażaniu analizy przyczyn źródłowych i działań naprawczych. Proces kontrolowanej wysyłki jest dodatkiem do normalnych kontroli. Dane uzyskane z procesu kontroli Controlled Shipping mają kluczowe znaczenie zarówno jako miara skuteczności procesu zabezpieczania, jak i działań korygujących podjętych w celu wyeliminowania początkowej niezgodności.

Kontrolowana wysyłka poziomu drugiego (CSII) — obejmuje te same procesy, co kontrolowana wysyłka poziomu I, z dodatkowym procesem inspekcji, który jest przeprowadzany przez stronę trzecią. Timken i dostawca wspólnie uzgodnią firmę zewnętrzną i lokalizację. Firma zewnętrzna musi posiadać co najmniej certyfikat ISO 9001:20xx.

Na podstawie wagi problemu firma Timken określa, czy odpowiedni byłby poziom I czy II.

1.21 Bezpieczne uruchomienie dostawcy
Safe Launch Plan (SLP) jest wdrażany w celu weryfikacji stabilności produktów i procesów w zorganizowany sposób. SLP ma być okresem nauki. Zebrane dane będą monitorowane, analizowane, a korekty produktów i procesów powinny być dokonywane w razie potrzeby i powinny mieć miejsce, gdy rozpoczyna się nowa produkcja.

Bezpieczne uruchamianie należy stosować odpowiednio do wszystkich wymagań przedprodukcyjnych i produkcyjnych, które wymagają procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) oraz na każde żądanie zakładu Timken lub klienta firmy Timken w odniesieniu do wszelkich części, które stanowią znaczące ryzyko. Bezpiecznego startu nie należy stosować w przypadku niezgodnych materiałów otrzymanych w zakładzie klienta.

SLP jest zalecane odpowiednio w następujących sytuacjach.

 • Proces — nowe, zmienione, przeniesione lub odzyskane procesy.
 • Produkt – nowy, przeniesiony lub zmieniony produkt.
 • Dostawcy – nowi dostawcy lub obecni dostawcy na zmodyfikowanym lub nowym produkcie.
 • Czynności korelacji – korelacja sprzętu testującego, kontrolnego lub pomiarowego.

2.0 Rozwój dostawców i zalecane najlepsze praktyki

2.1 Zaawansowane planowanie i zapobieganie jakości produktu
Na żądanie dostawca dostarczy firmie Timken plan jakości produktu przed lub po otrzymaniu umowy zakupu.
Na każdym etapie projektowania i rozwoju produktu/procesu, walidacji i weryfikacji produktu i procesu, informacji zwrotnej, oceny i działań korygujących proces planowania jakości produktu powinien obejmować między innymi:

 • Zaawansowane planowanie jakości produktu
 • Cechy szczególne
 • Przeglądy wykonalności
 • Bezpieczeństwo produktu
 • Analiza przyczyn i skutków awarii procesu
 • Sprawdzanie błędów/błędów
 • Plan kontroli obejmujący trzy odrębne fazy: prototyp, przed uruchomieniem i produkcję

Od dostawców, którzy są odpowiedzialni za projekt za materiał typu I, oczekuje się stosowania podejścia DFMEA w celu zapewnienia solidnej integralności projektu. Dostawcy, którzy korzystają z projektów wygenerowanych przez Timken, nie ponoszą odpowiedzialności za działania FMEA Projektu, ale mogą uczestniczyć w działaniach planowania DFMEA z firmą Timken.

Podczas procesu planowania jakości lub bieżącej realizacji istniejących zamówień, dostawcy powinni zapewnić, że współpracownicy są świadomi swojego wkładu w zgodność produktu lub usługi, jego wkładu w bezpieczeństwo produktów i zapobieganie FOD.

Wymagania firmy Timken i odniesienie do jego specyfikacji technicznych powinny być uwzględnione (udokumentowane) w planowaniu wytwarzania produktu lub procesów jako składnik planu jakości.

Dostawcy zaplanują, wdrożą i kontrolują procesy odpowiednie dla dostawcy i dostarczanego produktu, mające na celu zapobieganie wykorzystaniu podrobionych lub podejrzanych części podrobionych oraz potencjalnemu włączeniu do produktów lub usług dostarczanych firmie Timken.

Dostawcy powinni uwzględnić wnioski wyciągnięte z poprzednich doświadczeń, wiedzy o procesie lub innych źródeł w dokumentacji planowania jakości.

Wyciągnięte wnioski należy identyfikować jako takie w całym procesie tworzenia dokumentacji planowania jakości i udostępniać je na żądanie personelowi firmy Timken.

2.2 Wyznaczanie celów i rozwiązywanie problemów
Firma Timken i jej dostawcy dążą do osiągnięcia doskonałości w produkcji i mogą dokonywać przeglądu niektórych jednostek Timken oraz innych firm pod kątem przykładów najlepszych praktyk.

Najlepsze praktyki to zasady biznesowe, często identyfikowane poprzez analizę porównawczą, które dają lepsze wyniki. Zdecydowanie zachęcamy dostawców do
zapoznaj się z tymi koncepcjami i zostań skutecznymi praktykami ciągłego doskonalenia.
Dostawcy powinni być w stanie określić obszary, które wymagają korekty i poprawy:

 • Wyniki jakości
  • Wskaźniki wydajności jakości dostawcy – np. PPM, liczba rozbieżnych raportów materiałowych itp.
 • Dostawa
  • Terminowość dostaw, odchylenia w dostawach itp.
 • Koszt
  • Obniżenie ceny, koszt jakości itp.
 • Serwis i innowacje
  • Inicjatywa ciągłego doskonalenia, planowanie wydajności, problemy z fakturowaniem, reagowanie na powiadomienia o zmianach itp.

Dostawca powinien być w stanie powiązać wszystkie cele z wymaganiami i priorytetami Timken.

Bardzo ważne jest określenie zakresu zagadnień lub procesów do zbadania. Dostawca powinien zidentyfikować wszelkie luki między obecnymi procesami a wymaganiami, określić dotkliwość luk i nadać priorytet swoim wysiłkom w celu zminimalizowania i wyeliminowania luk, stosując ustrukturyzowaną i udoskonaloną metodologię.

Firma Timken uznaje proces 8D w rozwiązywaniu problemów. Zwłaszcza w przypadku rozwiązania niezgodnego (rozbieżnego) produktu przy użyciu systemu informacji o jakości firmy Timken (QIM).

Jest to zdyscyplinowany, ośmiostopniowy proces rozwiązywania problemów i format raportu. Ta technika ma zastosowanie również do inicjatyw ciągłego doskonalenia.

1. Stosuj podejście zespołowe
Stwórz kluczową grupę osób posiadających wiedzę na temat procesu/produktu, przydziel czas, uprawnienia i umiejętności w wymaganych dyscyplinach technicznych, aby rozwiązać problem i wdrożyć działania naprawcze. Grupa musi mieć wyznaczonego mistrza.

2. Opisz problem
Określ problem klienta wewnętrznego/zewnętrznego, określając w wymierny sposób, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego, jak, ile (5W, 2H) dotyczy problemu.

3. Wdrażaj i weryfikuj działania tymczasowe (powstrzymujące)
Zdefiniuj i wdróż działania ograniczające, aby odizolować skutki problemu od dowolnego klienta wewnętrznego/zewnętrznego do czasu wdrożenia działań naprawczych. Zweryfikuj skuteczność akcji powstrzymywania.

4. Zdefiniuj i zweryfikuj przyczyny źródłowe
Zidentyfikuj wszystkie potencjalne przyczyny, które mogą wyjaśnić, dlaczego wystąpił problem. Wyizoluj i zweryfikuj pierwotną przyczynę, testując każdą potencjalną przyczynę z opisem problemu i danymi testowymi. Zidentyfikuj alternatywne działania naprawcze w celu wyeliminowania pierwotnej przyczyny.

5. Sprawdź działania naprawcze
Potwierdź ilościowo, że wybrane działania korygujące rozwiążą problem dla klienta i nie wywołają niepożądanych skutków ubocznych. Zdefiniuj działania awaryjne, jeśli to konieczne, w oparciu o ocenę ryzyka.

6. Wdrażaj stałe działania korygujące
Zdefiniuj i wdroż najlepsze stałe działania korygujące. Wybierz bieżące kontrole, aby upewnić się, że pierwotna przyczyna zostanie wyeliminowana. Monitoruj długofalowe efekty i w razie potrzeby wdrażaj działania awaryjne.

7. Zapobiegaj nawrotom
Zmodyfikuj systemy zarządzania, systemy operacyjne, praktyki i procedury, aby zapobiec powtórzeniu się tego i wszystkich podobnych problemów.

8. Pogratuluj zespołowi / Czytaj przekrojowo
Doceń wspólne wysiłki zespołu.
Dostawca zastosuje (podejście przekrojowe) do podobnych procesów, usług lub produktów wdrożone działania naprawcze i kontrole w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności w innych obszarach.

2.3 Polityka redukcji kosztów
Redukcja kosztów jest integralnym elementem strategii Timken wpływającym na dostawców Timken. Aby osiągnąć i poprawić swoją konkurencyjną pozycję na rynku, firma Timken i dostawcy muszą wdrożyć ukierunkowane, systematyczne metody i narzędzia w celu obniżenia kosztów sprzedawanych produktów.

Cele redukcji kosztów można osiągnąć w następujący sposób:

 • Redukcja kosztów przez firmę Timken poprzez promowanie umów długoterminowych z dostawcami i analizę porównawczą rynku.
 • Wdrożenie, po akceptacji firmy Timken, przez dostawców wewnętrznych programów poprawy jakości, inżynierii wartości oraz metodologii analizy wartości.
 • Opracowanie wspólnych redukcji kosztów dostawców Timken w oparciu o przegląd cen zarówno dostawców, jak i klientów, sposobów dostawy i wskaźników wydajności biznesowej.

Zalecane przez firmę Timken techniki, które można wykorzystać do obniżenia kosztów:

 • Rozwiązywanie problemów 8D
 • Filozofia Kaizen
 • Analiza wartości/inżynieria wartości
 • Zasady 5-S
 • 5-Dlaczego analiza?
 • Siedem narzędzi jakości
 • Burza mózgów
 • Analiza porównawcza
 • Analiza luk w zespołach międzyfunkcyjnych
 • Zapobieganie błędom
 • Wartość dodana VA/NVA dodana/bez wartości dodanej (odchudzona)

2.4 Proces zwrotu kosztów
W stosownych przypadkach firma Timken może odzyskać koszty związane z dostawcą niespełniającym określonych oczekiwań. Wydanie 8D DMR w systemie zarządzania problemami jakości (QIM) może zainicjować proces odzyskiwania.

Firma Timken może odzyskać dodatkowe koszty, korzystając z procesu obciążenia zwrotnego dostawcy Timken lub poprzez bezpośrednie negocjacje z dostawcą.

2.5 Błąd – sprawdzanie
Oczekiwaniem firmy Timken jest zero defektów.

Osiągnięcie tego poziomu jakości wymaga wydajnych procesów połączonych ze statystycznymi technikami kontroli procesu i wykorzystaniem metodologii zapobiegania błędom.

Gdy zostaną określone potencjalne przyczyny niezgodności, dostawca powinien zastosować rozwiązania w procesie, aby zapobiec lub wykryć te niezgodności. Rozwiązania te powinny być niezależne od działań operatora.

Rozwiązania powinny być projektowane i instalowane integralnie z procesem, aby zapobiec lub wykryć nieprawidłowe ustawienie elementu (np. prawidłowe położenie lub odwrócenie), wady elementu, maszyny lub standardu, uniemożliwiając w ten sposób dalsze użytkowanie.

2.6 Techniki statystyczne
Dostawcy powinni monitorować wydajność procesu przy użyciu odpowiednich technik statystycznych, zgodnie z najnowszą wersją podręcznika statystycznej kontroli procesu AIAG . Określenie potrzeb opiera się na umiejętności kontrolowania i weryfikacji zdolności procesu i cech produktu. Niezbędne jest wykorzystanie narzędzi do planowania jakości, takich jak analiza przyczyn i skutków awarii projektu (DFMEA) i/lub analiza przyczyn i skutków awarii procesu (PFMEA) . Na żądanie personelu firmy Timken dostawca powinien przedstawić dane dotyczące możliwości w zakresie kluczowych cech.

Zachęca się dostawcę do stosowania technik statystycznych, w tym:

 • Badanie Gage R&R
 • Konserwacja predykcyjna
 • Analiza defektów
 • Pobieranie próbek i (C=0)
 • Metody analizy procesów i wykresów kontrolnych
 • Analiza regresji – analiza wariancji
 • Inne metody graficzne

2.7 Proces ciągłego doskonalenia
Dostawca powinien promować i wdrażać filozofię ciągłego doskonalenia, która zapewnia trwałe podejście do osiągania konkurencyjnie lepszych wyników w obszarach krytycznych dla sukcesu biznesowego poprzez rygorystyczne stosowanie sprawdzonej metodologii i procesów.

Timken zdaje sobie sprawę, że system zarządzania jakością Timken (TQMS) zapewnia elementy, które stanowią podstawę ciągłego doskonalenia.

TQMS Supplier Fundamentals zapewnia systematyczne podejście, które pomaga dostawcom osiągnąć bezbłędne wprowadzanie na rynek, zero defektów i wyższy poziom zadowolenia klienta, umożliwiając ciągłe doskonalenie procesów.

TQMS Supplier Fundamentals uzupełnia system zarządzania jakością dostawcy poprzez zastosowanie narzędzi do redukcji błędów, poprawy produktywności i zapewnienia informacji zwrotnej w pętli zamkniętej.

Elementy TQMS dostawcy obejmują:

 • Certyfikacja systemu jakości
 • Metodologia redukcji RPN
 • Standardowa praca
 • Szkolenie standardowe
 • Warstwowe audyty procesów
 • Kontrola materiałów niezgodnych
 • Weryfikacja sprawdzająca błędy
 • Szybka odpowiedź

Te metody i procesy będą stosowane w całej organizacji Dostawcy w celu ciągłego doskonalenia jakości, dostawy, obsługi i kosztów produktów Dostawcy z korzyścią dla jego klientów i współpracowników.

Dostawca powinien pełnić funkcje o kluczowym znaczeniu dla ciągłego doskonalenia poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie własnych działań i dystrybucji zasobów.
 • Doradzanie pracownikom celów i zadań
 • Zapewnienie środowiska, które zachęca do otwartej komunikacji.
 • Wspieranie każdego pracownika i wszelkich działań usprawniających procesy obejmujące wszystkich pracowników systemem szkoleniowym.

Dodatkowymi rekomendowanymi narzędziami, które pomagają w realizacji procesu ciągłego doskonalenia są:

 • Analiza porównawcza
 • Burza mózgów
 • Analiza Pareto
 • 5-Dlaczego analiza?
 • Diagram powinowactwa
 • Arkusz zaangażowania
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Diagramy przyczyn i skutków
 • Zdolność/wydajność procesu
 • Mapowanie procesów

2.8 Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo
Oczekuje się, że dostawcy będą w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji rządowych w celu ochrony środowiska i zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia w ich społecznościach.

W szczególności Dostawcy muszą przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa ich pracowników.

W żadnym materiale nie są dozwolone żadne nienormalne lub szkodliwe poziomy radioaktywności. Niedozwolone są szkodliwe elementy lub dodatki, które są wymienione w jakichkolwiek normach UE, ISO lub lokalnych zakazujących takich materiałów w momencie wysyłki do firmy Timken.

Wszystkie materiały użyte do produkcji produktu muszą spełniać obecne ograniczenia rządowe i bezpieczeństwa dotyczące materiałów objętych ograniczeniami, toksycznych i niebezpiecznych.

Dostawcy nie mogą dostarczać chemikaliów wyszczególnionych na poniższej liście:

Lista substancji kontrolowanych (kliknij tutaj, aby wyświetlić listę)
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich ograniczonych lub podlegających zgłoszeniu zgłoszeń substancji w zgłoszeniach PPAP.

Zachęcamy dostawców do definiowania, wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO 14001:20xx.

Cele programu zarządzania środowiskowego Dostawcy powinny być:

 • Zobowiązanie do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i polityk firmy dotyczących ochrony środowiska, aby zapobiegać zanieczyszczeniom u ich źródła poprzez minimalizację emisji, ścieków i odpadów podczas projektowania, obsługi i konserwacji obiektów.
 • Zaangażowanie w zapobieganie , w tym redukcję źródła, odzysk, ponowne użycie i recykling. Tam, gdzie to możliwe, eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko związanego z działalnością i produktami Dostawcy.
 • Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie w celu zwiększenia ogólnej świadomości wymagań środowiskowych wśród pracowników, ułatwiając zrozumienie środowiskowych konsekwencji ich codziennych obowiązków. Rozwijanie zdolności i mechanizmów wsparcia niezbędnych do realizacji polityki środowiskowej, celów i zadań Dostawcy.

3.0 Zapewnienie jakości dostawcy Przepisy dla przemysłu lotniczego

3.1 Kontrola procesu i zapobieganie defektom

Dostawca musi posiadać udokumentowane metody zapobiegania defektom i kontroli procesu zgodne z klauzulami SAE AS13100, takimi jak m.in. SAE AS13004 i SAE AS13006, jeśli ma to zastosowanie.

3.2 Przykładowe wymagania dotyczące planu
Kontrola wyrywkowa musi być zgodna z najnowszą wersją ANSI/ASQC Z1.4, „Procedury i tabele pobierania próbek do kontroli według atrybutów”.

Kryteria akceptacji zostaną określone przez dostawcę i, w razie potrzeby, zatwierdzone przez firmę Timken.
Dla wszystkich próbkowania danych poziom akceptacji powinien wynosić zero defektów C=0.

3.3 Nośniki organu akceptacji (AAM)
Dostawcy muszą przestrzegać wymagań AS9100 dotyczących stosowania wymagań dotyczących nośników odbiorów (AAM). Dostawcy powinni zapewnić, że w ich organizacji i jej łańcuchu dostaw stosowanie AAM jest jasno określone w Systemie Zarządzania Jakością. Dostawcy zachowują zgodność z wymaganiami AAM, oceniając swój proces i łańcuch dostaw w ramach działań audytu wewnętrznego, w tym między innymi: błędy aplikacji, nieterminowe użytkowanie, wprowadzanie w błąd i braki w szkoleniu. Ponadto komunikat ten wzmocni znaczenie etycznego zachowania w ich codziennych działaniach. Korzystanie z AAM należy traktować jako osobistą gwarancję zgodności i zgodności. Na żądanie Timken dostawcy będą w stanie przedstawić dowody komunikacji swoim pracownikom i łańcuchowi dostaw.

3.4 Raport z inspekcji i testów
Sprzedający przechowuje w aktach i przedkłada na żądanie raport dotyczący dostarczonych elementów końcowych lub zespołów, zawierający co najmniej następujące informacje: numer części, pismo rewizyjne, nazwa części, numer zamówienia, numer partii, ilość partii, wielkość próbki kontrolnej , cechy/parametry skontrolowane i/lub przetestowane, dane z testów kontrolnych, ilość przeszła/odrzucona według cechy, data kontroli/testu oraz podpis/pieczęć przedstawiciela kontroli/testu sprzedającego.

3.5 Certyfikat zgodności (C z C)
Sprzedający przygotuje i przedłoży firmie Timken poświadczenie zgodności dla każdej przesyłki wykonanej w ramach Zamówienia (lub każdej wyznaczonej pozycji, jeśli w treści Zamówienia są określone określone pozycje). dowód, że dostarczany produkt spełnia określone wymagania: tj. certyfikaty materiałowe, wymagania dotyczące procesu, status kwalifikacji dostawcy, kwalifikacja sprzętu itp.

Specyfikacje podpoziomów stosowane i certyfikowane dla każdej operacji muszą być aktualną wersją określoną w normie Timken EGS-D0005 i wymienioną w EGS-D0005-A.

Wypełnienie Certyfikatu nie modyfikuje ani nie ogranicza jakichkolwiek oświadczeń, zapewnień lub złożonych zobowiązań ani w żaden sposób nie wpływa na zobowiązanie sprzedawcy do ścisłej zgodności z postanowieniami Zamówienia.

Należy podać co najmniej następujące informacje: nazwa sprzedawcy, ilość przesyłki, numery partii/kody daty/numery seryjne, jeśli dotyczy, numer części Timken i wersja rysunku, kraj, w którym część została wyprodukowana, numer i wersja zamówienia zakupu Timken, oraz oświadczenie, że wszystkie inne mające zastosowanie wymagania określone w zamówieniu zakupu, rysunkach lub specyfikacjach zostały spełnione.

3.6 Kontrola pierwszego artykułu
Przy pierwszej początkowej produkcji i pierwszym wyprodukowanym artykule, po wprowadzeniu zmian projektowych, sprzedający przeprowadzi i udokumentuje kompleksową kontrolę i test tego artykułu, aby zapewnić zgodność artykułu ze wszystkimi wymaganiami rysunku i specyfikacji. Gdy używane są formy/matryce z wieloma gniazdami, dla każdego gniazda wymagana jest kontrola pierwszej sztuki.

Nowa kontrola pierwszej sztuki jest wymagana, jeżeli:

 • Dokonano znaczącej zmiany projektu lub procesu, która ma wpływ na oryginalny Artykuł Pierwszy i ma zastosowanie tylko do tych cech, na które zmiana ma wpływ
 • Przedmiot nie był produkowany przez okres jednego roku
 • Zmiana lokalizacji produkcji.

Raport sprzedającego powinien zawierać co najmniej: numer zamówienia zakupu, numer części, poziom rewizji, nazwę części, nazwę sprzedającego, wymagania rysunkowe (w tym tolerancje), metodę zastosowaną do uzyskania wyników i rzeczywiste wyniki każdego pomiaru. Część(-ci) użyta(-e) do kontroli powinna zostać oznaczona w momencie wysyłki do firmy Timken jako „Próbka Kontroli Pierwszego Artykułu”. Dane Pierwszego Artykułu, niezależnie od formatu, będą towarzyszyć pierwszej przesyłce, która ma zostać dostarczona.

3.7 Identyfikowalność
Sprzedający ustanowi i będzie utrzymywać system identyfikowalności dostaw do ich źródła (w tym dostawców podrzędnych) według partii, partii, ciepła, wytopu i części. Zapisy dotyczące identyfikowalności powinny być przechowywane przez dostawcę jako część tego obiektywnego dowodu kontroli jakości i akceptowalności, a takie zapisy powinny być udostępniane przedstawicielom firmy Timken. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji 1.13.

3.8 Kontrola / przechowywanie dokumentacji
Dostawcy powinni posiadać pisemną procedurę opisującą środki kontroli zapewniające, że tylko osoby z USA mają dostęp do informacji i przedmiotów ECI/OUO. Procedura pisemna musi dotyczyć co najmniej następujących obszarów:
• Kontrola dostępu
• Magazynowanie
• Przenoszenie
• Zniszczenie

Dostawcy ALW są zobowiązani do przechowywania wszystkich zapisów w aktach przez co najmniej jedenaście lat od daty ostatniej dostawy. Wszyscy inni dostawcy przemysłu lotniczego i kosmicznego są zobowiązani do przechowywania dokumentacji przez czas nieokreślony. Przed zniszczeniem zapisów dostawca powiadomi Timken na piśmie o upoważnienie do zniszczenia zapisów. W przypadku ogłoszenia decyzji o pozbyciu się akt, akta należy zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie za pomocą odpowiednich środków. Wszystkie inne wymagania zmodyfikowanych uwag (uwag) mają nadal zastosowanie. Wymagana jest zgodność z dokumentacją wymaganą przez rysunek lub specyfikację.

Kontrola i niszczenie dokumentacji dotyczy producentów produktów dla Timken, dostawców usług dla produktów Timken oraz laboratoriów testujących produkt Timken i raportów pomocniczych.

3.9 Zatwierdzenie zmiany
Po zatwierdzeniu przez firmę Timken jako kwalifikowanego źródła, poprzez przyjęcie pierwszego artykułu lub pierwszej partii, sprzedawca nie może wprowadzać żadnych zmian w projekcie, materiałach ani procesach, które mogą mieć wpływ na akceptację (wymiarową, wizualną, funkcjonalną, trwałość itp.) przedmiotów być dostarczone do Timken bez uprzedniego powiadomienia i zgody Timken. Do celów niniejszej klauzuli proces jest definiowany jako dowolna procedura, system lub praktyka stosowana podczas wytwarzania lub produkcji przedmiotu dostawy (tj. obróbka skrawaniem, usuwanie zadziorów, obróbka cieplna, lutowanie, czyszczenie, wykańczanie itp.).

Przykłady zmian procesu, które wymagają powiadomienia i zatwierdzenia klienta, są następujące:

 • Zmiana w metodach kontroli i/lub testowania.
 • Zmiany w produkcie lub przetwarzaniu komponentów użytych do wytworzenia produktu końcowego, w tym komponentów wyprodukowanych przez sprzedawcę lub poddostawcę.
 • Zmiana dostawców podrzędnych.
 • Produkcja z nowych lub zmodyfikowanych narzędzi, matryc, form łącznie z zamiennikami (z wyłączeniem narzędzi łatwo psujących się).
 • Zmiana lokalizacji produkcji.
 • Specjalna zmiana procesu.

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji 1.5.

3.10 Organ MRB
O ile nie określono inaczej w zamówieniu zakupu, sprzedawca i/lub jego poddostawcy nie mają uprawnień do przetwarzania „UŻYWANIA W STANIE, W JAKIM JEST”, „NAPRAWY”, „STANDARDOWYCH PROCEDUR NAPRAW (SRPS)” lub „NIE SRPS” za pośrednictwem ich wewnętrznej komisji przeglądu materiałów (MRB).
Te dyspozycje, jak również odstępstwa i prośby o zrzeczenia się, wymagające dyspozycji MRB, należy przedłożyć firmie Timken do zatwierdzenia (nie obejmuje to przeróbek ani złomu). Sprzedawca skontaktuje się z Timken w celu uzyskania formularza odstąpienia od umowy.

3.11 Własność rządowa
W ramach realizacji zamówienia Timken może dostarczyć Dostawcy Majątek Rządowy. „Własność rządowa” to majątek będący własnością lub wydzierżawiony rządowi Stanów Zjednoczonych lub nabyty przez rząd Stanów Zjednoczonych i umieszczony we władaniu dostawcy.

Dostawca będzie przestrzegać wymagań FAR 52.245-1 w odniesieniu do jakiejkolwiek własności rządowej dostarczonej Dostawcy w związku z zamówieniem zakupu Timken. Nie ograniczając powyższego, Dostawca nie może usuwać, przerabiać, naprawiać ani usuwać Własności rządowej bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Umowy Timken.

3.12 Prawo dostępu
Timken i/lub jego klienci mogą przeprowadzić audyt zakładu Dostawcy i/lub poddostawcy Dostawcy, w tym między innymi wszystkich procesów produkcyjnych i dokumentacji wykorzystywanej do wytwarzania produktów w ramach zamówienia zakupu, w celu ustalenia zgodności z wymaganiami zamówienia zakupu . Więcej informacji znajduje się w sekcji 1.2.

3.13 DFARS 252.225-7009 Ograniczenie nabywania niektórych artykułów zawierających metale specjalne (zastępuje 252.225-7014)
Na podstawie umów z rządem USA i wykonawcami rządu USA firma Timken podlega przepisom DFARS 252.225-7009, które nakładają pewne ograniczenia na nabywanie artykułów zawierających metale specjalne. To rozporządzenie wymaga, aby metale specjalne były topione lub produkowane w Stanach Zjednoczonych, na obszarach peryferyjnych lub w kwalifikującym się kraju. W zakresie, w jakim artykuły dostarczane przez Dostawcę zawierają metale specjalne, jak określono w akapicie (a) poniżej, artykuły muszą być zgodne z wymaganiami DFARS 252.225-7009. Ponadto dostawca musi umieścić tę klauzulę w swoich umowach z dostawcami dostarczającymi artykuły na poparcie zamówienia zakupu Timken.

OGRANICZENIA NABYWANIA NIEKTÓRYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE SPECJALNE (STY 2011)

(a) Definicje. Jak użyto w tej klauzuli:

(1) „Stop” oznacza metal składający się z mieszaniny podstawowego pierwiastka metalicznego i jednego lub więcej metalicznych lub niemetalicznych pierwiastków stopowych.
(i) W przypadku stopów nazwanych przez pojedynczy pierwiastek metaliczny (np. stop tytanu) oznacza to, że stop zawiera 50 procent lub więcej określonego metalu (masowo).

(ii) Jeżeli w nazwie wymienione są dwa metale (np. stop niklowo-żelazny), metale te są dwoma dominującymi pierwiastkami w stopie i razem stanowią 50 procent lub więcej stopu (masowo).

(2) „Zespół” oznacza element stanowiący część systemu lub podsystemu, który:

(i) Może być udostępniany i zastępowany jako jednostka; oraz

(ii) Zawiera wiele wymiennych części.

(3) „komercyjny pochodny wyrób wojskowy” oznacza przedmiot nabyty przez Departament Obrony, który jest lub będzie produkowany przy użyciu tych samych zakładów produkcyjnych, wspólnego łańcucha dostaw oraz tych samych lub podobnych procesów produkcyjnych, które są wykorzystywane do produkcji wyrobów wykorzystywane głównie przez ogół społeczeństwa lub przez podmioty pozarządowe do celów innych niż cele rządowe.

(4) „Przedmiot dostępny w handlu” —

(i) Oznacza każdy element dostawy, który jest:

(A) Przedmiot handlowy (zgodnie z definicją w paragrafie (1) definicji „przedmiotu handlowego” w sekcji 2.101 Federalnego rozporządzenia w sprawie nabywania);

(B) Sprzedawane w znacznych ilościach na rynku komercyjnym; oraz

(C) Oferowane Rządowi na podstawie niniejszej umowy lub podwykonawstwa na dowolnym poziomie, bez modyfikacji, w tej samej formie, w jakiej są sprzedawane na rynku komercyjnym; oraz

(ii) Nie obejmuje ładunków masowych, zgodnie z definicją w sekcji 3 Ustawy o żegludze z 1984 r. (46 USC App 1702), takich jak produkty rolne i produkty naftowe.
(5) „Komponent” oznacza dowolny przedmiot dostarczany Rządowi jako część produktu końcowego lub innego komponentu.

(6) „Komponent elektroniczny” oznacza element, który działa poprzez kontrolowanie przepływu elektronów lub innych cząstek naładowanych elektrycznie w obwodach za pomocą połączeń urządzeń elektrycznych, takich jak rezystory, cewki indukcyjne, kondensatory, diody, przełączniki, tranzystory lub układy scalone. Termin nie obejmuje części konstrukcyjnych lub mechanicznych zespołu zawierającego komponent elektroniczny i nie obejmuje żadnych magnesów o wysokiej wydajności, które mogą być użyte w komponencie elektronicznym.

(7) „Element końcowy” oznacza końcowy produkt produkcyjny po złożeniu lub skompletowaniu i przygotowaniu do dostawy w ramach pozycji tej umowy.

(8) „Magnes o wysokiej wydajności” oznacza magnes trwały, który uzyskuje większość swoich właściwości magnetycznych z metali ziem rzadkich (takich jak samar).

(9) „Wytwarzać” oznacza przyłożenie sił lub procesów do specjalnego metalu w celu uzyskania pożądanych właściwości fizycznych poprzez hartowanie lub odpuszczanie blachy stalowej, atomizację gazową lub napylanie katodowe tytanu lub ostateczną konsolidację proszku tytanu niestopionego lub tytanu proszek stopowy.

(10) „Kwalifikujący się kraj” oznacza dowolny kraj wymieniony w definicji „Kwalifikującego się kraju” w 225.003 w Defence Federal Acquisition Regulation
Suplement (DFARS).

(11) „Wymagana forma” oznacza postać produktu hutniczego, takiego jak pręt, kęs, drut, kęsisko płaskie, blacha lub blacha, oraz w gatunku odpowiednim do produkcji:

(i) Gotowy produkt końcowy, który ma zostać dostarczony Rządowi w ramach niniejszego kontraktu; lub

(ii) Gotowy komponent złożony w element końcowy, który ma być dostarczony rządowi w ramach niniejszego kontraktu.

(12) „metal specjalny” oznacza:

(i) Stal —

(A) O maksymalnej zawartości stopu przekraczającej jedną lub więcej z następujących wartości granicznych: mangan, 1,65 procent; krzem 0,60 procent; lub miedź 0,60 procent; lub

(B) Zawierające więcej niż 0,25 procent któregokolwiek z następujących pierwiastków: aluminium, chrom, kobalt, molibden, nikiel, niob (kolumb), tytan, wolfram lub wanad;

(ii) Stopy metali składające się z:

(A) Nikiel lub stopy żelazo-nikiel, które zawierają łącznie ponad 10 procent metali stopowych innych niż nikiel i żelazo; lub

(B) Stopy kobaltu, które zawierają łącznie ponad 10 procent metali stopowych innych niż kobalt i żelazo;

(iii) Tytan i stopy tytanu; lub

(iv) Stopy cyrkonu i cyrkonu.

(13) „Stal” oznacza stop żelaza, który zawiera od 0,02 do 2 procent węgla i może zawierać inne pierwiastki.

(14) „Podsystem” oznacza funkcjonalną grupę elementów, które łączą się, aby wykonać główną funkcję w ramach elementu końcowego, taką jak zasilanie elektryczne, kontrola położenia i napęd.

(b) Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w akapicie (c) niniejszej klauzuli, wszelkie metale specjalne zawarte w przedmiotach dostarczanych w ramach niniejszej umowy będą topione lub produkowane w Stanach Zjednoczonych, ich peryferyjnych obszarach lub w kwalifikującym się kraju.

(c) Wyjątki. Ograniczenie w akapicie (b) niniejszej klauzuli nie ma zastosowania do:

(1) Części elektroniczne.

(2)(i) Dostępne w handlu artykuły „z półki” (COTS), inne niż:

(A) Specjalne wyroby hutnicze, takie jak pręty, kęsy, kęsiska płaskie, drut, blacha lub blacha, które nie zostały włączone do elementów końcowych COTS, podsystemów, zespołów lub komponentów;

(B) Odkuwki lub odlewy z metali specjalnych, chyba że odkuwki lub odlewy są włączone do elementów końcowych COTS, podsystemów lub zespołów;

(C) Dostępne w handlu magnesy o wysokiej wydajności, które zawierają metal specjalny, chyba że takie magnesy o wysokiej wydajności są wbudowane w elementy końcowe lub podsystemy COTS; oraz

(D) Łączniki COTS, chyba że:

(1) Łączniki są wbudowane w elementy końcowe, podsystemy, zespoły lub komponenty COTS; lub

(2) Elementy złączne kwalifikują się do wyjątku dotyczącego pozycji handlowej w ustępie (c) (3) niniejszego punktu.

(ii) Pozycja COTS jest uważana za „bez modyfikacji”, jeżeli nie została zmodyfikowana przed przyjęciem umowy przez następny wyższy poziom w łańcuchu dostaw.

(A) Metale specjalne w pozycji COTS, która została zaakceptowana bez modyfikacji przez następny wyższy poziom, są wyłączone z ograniczenia w ust. (b) niniejszej klauzuli i pozostają wyłączone, nawet jeśli część przedmiotu COTS zostanie następnie usunięta (np. koniec ze śruby COTS zostanie usunięty lub zostanie wywiercony dodatkowy otwór we wsporniku COTS).
(B) Metale specjalne, które nie były zawarte w pozycji COTS po akceptacji, ale zostały dodane do pozycji COTS po akceptacji, podlegają ograniczeniu w ustępie (b) tego punktu (np. specjalny wzmocniony uchwyt wykonany z metalu specjalnego zostanie dodany do pozycji COTS).

(C) Jeżeli dwie lub więcej pozycji COTS jest połączonych w taki sposób, że wynikowa pozycja nie jest pozycją COTS, tylko metale specjalne wykorzystywane do łączenia ze sobą pozycji COTS podlegają ograniczeniu określonemu w ust. b) niniejszego punktu (np. statek powietrzny COTS jest wyposażony w silnik COTS, który nie jest silnikiem COTS zwykle dostarczanym ze statkiem powietrznym).

(D) W przypadku przedmiotów COTS, które są zwykle sprzedawane na rynku komercyjnym z różnymi opcjami, przedmioty zawierające takie opcje są również przedmiotami COTS. Jednakże, jeśli przedmiot COTS jest oferowany rządowi z opcją, która nie jest zwykle oferowana na rynku komercyjnym, opcja ta podlega ograniczeniu w ustępie (b) niniejszej klauzuli (np. – Samolot jest zwykle sprzedawany publicznie z opcją na zestawy montażowe. Departament Obrony prosi o unikalny zestaw wojskowy. Samolot nadal jest przedmiotem COTS, ale zestaw unikatowy w zakresie wojskowości nie jest przedmiotem COTS i musi być zgodny z ograniczeniem w punkcie (b) niniejszej klauzuli, chyba że ma zastosowanie inny wyjątek).

(3) Elementy złączne będące elementami handlowymi, jeśli producent elementów złącznych poświadczy, że zakupi w odpowiednim roku kalendarzowym pewną ilość stopionego lub wyprodukowanego w kraju metalu specjalnego, w wymaganej formie, do wykorzystania w produkcji elementów złącznych przeznaczonych do sprzedaży Departamentowi Obrony i innym klientom, czyli nie mniej niż 50 procent całkowitej ilości metalu specjalnego, który będzie zakupiony do produkcji takich elementów złącznych dla wszystkich klientów.

(4) Przedmioty wyprodukowane w kwalifikującym się kraju.

(5) Metale specjalne, dla których Rząd ustalił zgodnie z DFARS 225.7003-3, że metal specjalny stopiony lub wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, na ich peryferyjnych obszarach lub w kwalifikującym się kraju nie może być nabywany w razie potrzeby w:

(i) zadowalająca jakość;

(ii) wystarczającą ilość; oraz

(iii) Wymagany formularz.

(6) Pozycje końcowe zawierające minimalną ilość poza tym niezgodnych metali specjalnych (tj. metali specjalnych, które nie są topione lub produkowane w Stanach Zjednoczonych, na odległym obszarze lub w kwalifikującym się kraju, które nie są objęte jednym z innych wyjątków w tym paragrafie (c)), jeżeli całkowita masa takich metali niespełniających wymagań nie przekracza 2 procent całkowitej masy wszystkich metali specjalnych w pozycji końcowej, oszacowanej w dobrej wierze przez Wykonawcę. Ten wyjątek nie dotyczy magnesów o wysokiej wydajności zawierających metale specjalne.

(d) Zgodność dla komercyjnych pochodnych artykułów wojskowych.

(1) Jako alternatywę dla zgodności wymaganej w ustępie (b) niniejszej klauzuli, Wykonawca może nabyć ilość metali specjalnych wytopionych w kraju lub wyprodukowanych w wymaganej formie, do wykorzystania w okresie realizacji zamówienia w produkcji handlowy pochodny artykuł wojskowy i powiązany artykuł handlowy, jeżeli:

(i) Oficer Kontraktujący powiadomił Wykonawcę o elementach, które mają być dostarczone w ramach niniejszego kontraktu, które zostały określone przez Rząd jako spełniające definicję „komercyjnego pochodnego artykułu wojskowego”; oraz

(ii) Dla każdego przedmiotu, który został uznany przez Rząd za spełniający definicję „komercyjnego pochodnego artykułu wojskowego”, Wykonawca poświadczył, jak określono w postanowieniu zamówienia zatytułowanym „Komercyjny pochodny artykuł wojskowy — Certyfikat zgodności z metalami specjalnymi” (DFARS 252.225-7010), że Wykonawca i jego podwykonawcy zawrą umowę lub umowy dotyczące zakupu ilości stopionego lub wyprodukowanego w kraju metalu specjalnego w wymaganej formie, do wykorzystania w okresie realizacji zamówienia w produkcji każdego komercyjnego pochodnego artykułu wojskowego i związanego z nim artykułu handlowego, to jest nie mniej niż oszacowanie w dobrej wierze Wykonawcy większego z:

(A) Kwota odpowiadająca 120 procentom ilości metalu specjalnego, która jest wymagana do produkcji komercyjnego pochodnego artykułu wojskowego (łącznie z pracą wykonaną w ramach każdej umowy o podwykonawstwo); lub

(B) Kwota równoważna 50 procentom ilości metalu specjalnego, która zostanie zakupiona przez Wykonawcę i jego podwykonawców do wykorzystania w tym okresie w produkcji pochodnego komercyjnego artykułu wojskowego i związanego z nim artykułu handlowego.

(2) Do celów tej alternatywy ilość metalu specjalnego, która jest wymagana do produkcji komercyjnego pochodnego artykułu wojskowego, obejmuje metal specjalny zawarty w dowolnej pozycji, w tym pozycjach COTS.

(e) Umowy podwykonawcze. Wykonawca umieści treść niniejszej klauzuli w umowach podwykonawstwa na towary zawierające metale specjalne, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności produktów końcowych, które Wykonawca dostarczy Rządowi. Umieszczając treść niniejszej klauzuli w umowach o podwykonawstwo, Wykonawca:

(1) W razie potrzeby zmodyfikuj ustęp (c)(6) niniejszej klauzuli, aby ułatwić zarządzanie wyjątkami dotyczącymi minimalnej zawartości;

(2) Wykluczyć ustęp (d) niniejszej klauzuli; oraz

(3) Dołącz ten ustęp (e).

(Koniec klauzuli)

3.14 DFARS 252.225-7016 Ograniczenia w nabywaniu łożysk kulkowych i wałeczkowych
Jeśli wymaga tego zamówienie zakupu firmy Timken, dostawcy dostarczający łożyska kulkowe i wałeczkowe do firmy Timken muszą przestrzegać następujących zasad:

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NABYWANIA ŁOŻYSK KULKOWYCH I WALCOWYCH (GRUDZIEŃ 2010)

(a) Definicje. Jak użyto w tej klauzuli:

(1) „Części łożyska” oznaczają element łożyska, element ustalający, bieżnię wewnętrzną lub bieżnię zewnętrzną.
(2) „Komponent” inny niż komponent łożyskowy oznacza każdy element dostarczany rządowi jako część produktu końcowego lub innego komponentu.

(3) „Produkt końcowy” oznacza dostawy dostarczane w ramach pozycji tej umowy.

(b) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafie (c) niniejszej klauzuli:

(1) Każde łożysko kulkowe i wałeczkowe dostarczone w ramach niniejszej umowy będzie produkowane w Stanach Zjednoczonych, ich peryferyjnych obszarach lub w Kanadzie; oraz

(2) W przypadku każdego łożyska kulkowego lub wałeczkowego koszt elementów łożyskowych produkowanych w Stanach Zjednoczonych, regionach peryferyjnych lub Kanadzie przekracza 50 procent całkowitego kosztu elementów łożyskowych tego łożyska kulkowego lub wałeczkowego.

(c) Ograniczenie w paragrafie (b) niniejszego punktu nie ma zastosowania do łożysk kulkowych lub wałeczkowych, które zostały nabyte jako:

(1) Komercyjne składniki niekomercyjnego produktu końcowego; lub

(2) Komercyjne lub niekomercyjne składniki komercyjnego składnika niekomercyjnego produktu końcowego.

(d) Ograniczenie w ustępie (b) niniejszej klauzuli może zostać uchylone na żądanie Wykonawcy zgodnie z podsekcją 225.7009-4 dodatku Obrony Federalnego Regulaminu Zakupów.
(e) Jeśli niniejsza umowa zawiera klauzulę DFARS 252.225-7009, Ograniczenie nabywania niektórych artykułów zawierających metale specjalne, wszystkie łożyska zawierające metale specjalne, zgodnie z definicją w tej klauzuli, muszą spełniać wymagania tej klauzuli.

(f) Wykonawca wstawi treść niniejszej klauzuli, w tym niniejszego paragrafu (f), do wszystkich umów o podwykonawstwo, z wyjątkiem tych dotyczących:

(1) Przedmioty handlowe; lub

(2) Przedmioty, które nie zawierają łożysk kulkowych ani wałeczkowych.

(Koniec klauzuli)

W celu potwierdzenia zgodności firmy Timken z wymaganiami DFARS 252.225-7016, dostawcy dostarczający komponenty łożyskowe (element łożyska, element ustalający, bieżnia wewnętrzna lub bieżnia zewnętrzna) do firmy Timken zapewniają certyfikację kraju produkcji takich produktów na żądanie firmy Timken.

3.15 NADCAP wymagany dla procesów specjalnych
Procesy specjalne są zdefiniowane jako obróbka cieplna, spawanie, powlekanie, pasywacja, powłoki, badania nieniszczące i prądy wirowe.
W razie potrzeby, w przypadku wykonywania specjalnych procesów dla firmy Timken, należy korzystać z usług certyfikowanego dostawcy Nadcap. Firma Timken musi zostać powiadomiona, jeśli sprzedawca utraci akredytację Nadcap lub jeśli w wyniku audytu przeprowadzonego przez Nadcap/PRI zostaną stwierdzone ustalenia.

3.16 Uszkodzenie ciała obcego (FOD):
Dostawca musi mieć wdrożony program ochrony produktu przed uszkodzeniem podczas produkcji i przeładunku przed obcymi zanieczyszczeniami. Pracownicy dostawcy powinni być przeszkoleni, wykwalifikowani i kompetentni w zakresie zapobiegania, wykrywania i usuwania FOD.

3.17 Zamówienia z oceną rządową (DPAS)
Firma Timken otrzymuje oceniane zamówienia od rządu Stanów Zjednoczonych i wykonawców z rządu Stanów Zjednoczonych do użytku w obronie narodowej. Z kolei firma Timken jest zobowiązana do przekazywania ocen priorytetowych dostawcom artykułów potrzebnych do realizacji tych ocenionych zamówień. Podobnie dostawcy otrzymujący zamówienia z oceną od firmy Timken muszą spełnić wymagania 15 CFR 700 i przyznać należyty priorytet zamówieniom ocenianym, aby dotrzymać wymaganych terminów dostaw.

3.18 Zgodność z przepisami dotyczącymi międzynarodowego obrotu bronią (ITAR)
Terminy w cytatach poniżej w tej sekcji 3.16 są zgodne z definicją w ustawie o kontroli eksportu broni („AECA” w 22 USC 2778) oraz w przepisach dotyczących międzynarodowego handlu bronią („ITAR” w 22 CFR 120-130).
Jeżeli Dostawca dostarcza firmie Timken lub w jej imieniu „artykuł obronny” lub „usługę obronną”, zastosowanie mają następujące zasady:

(a) Dostawca jest zarejestrowany w Dyrekcji ds. Kontroli Handlu Obronnego („DDTC”), Departament Stanu USA;
(b) Dostawca nie zezwoli żadnej „osobie zagranicznej” (nie będącej obywatelem USA ani stałym cudzoziemcem) na dostęp do jakichkolwiek danych technicznych związanych z artykułami obronnymi lub usługami obronnymi;
(c) Dostawca nie będzie „eksportować” żadnych „artykułów obronnych” ani „usług obronnych”, chyba że Dostawca najpierw uzyskał licencję od DDTC i nie powiadomił Timken o tym wcześniej;
(d) Dostawca będzie w inny sposób przestrzegać przepisów ITAR i AECA; oraz
(e) Dostawca zwolni Timken z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów lub innych zobowiązań wynikających z niewykonania przez Dostawcę powyższego.

3.19 Nieujawnianie informacji zastrzeżonych
Wszyscy dostawcy mający dostęp do materiałów uznanych za własność intelektualną Timken powinni sprawdzić i podpisać umowę Timken o zachowaniu poufności. Obowiązuje zgodność z Regulaminem firmy Timken.


Słowniczek

RAPORT 3D: Mniej szczegółowe podejście do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 3 z 8 dyscyplin.

Proces 8-D: Metoda rozwiązywania problemów, zwłaszcza w przypadku niezgodnych (rozbieżnych) produktów, przy użyciu systemu informacji o jakości firmy Timken (QIM).

AIAG: Grupa Działania Przemysłu Motoryzacyjnego

AIAG-APQP: Automotive Industry Action Group – Advanced Product Quality Planning, podręcznik referencyjny.

AIAG-PPAP: Automotive Industry Action Group – Proces zatwierdzania części do produkcji.

ALW: Koła do lądowania samolotu

APQP: Zaawansowane planowanie jakości produktu

Części Pozycji Kontrolnej: Produkty o cechach zwykle identyfikowanych na rysunkach za pomocą odwróconej delty () poprzedzającej numer kodu części i/lub surowca. Części elementu sterującego mogą wpływać na bezpieczną eksploatację pojazdu silnikowego i/lub zgodność z przepisami rządowymi.

Controlled Shipping (CS1) — Controlled Shipping to formalne żądanie firmy Timken skierowane do dostawcy, aby wprowadził dodatkowy proces kontroli w celu sortowania pod kątem materiałów niezgodnych, przy jednoczesnym wdrażaniu analizy przyczyn źródłowych i działań naprawczych.

Kontrolowana wysyłka (CSII) — obejmuje te same procesy, co kontrolowana wysyłka poziomu 1, z dodatkowym procesem inspekcji, który jest wykonywany przez stronę trzecią.

Podrabiane części: oznaczają część, komponent, moduł lub zespół, których pochodzenie, materiał, źródło produkcji, działanie lub charakterystyka zostały błędnie przedstawione. Termin ten obejmuje między innymi: (A) części, które zostały (ponownie) oznaczone w celu ich ukrycia lub fałszywego przedstawienia tożsamości producenta, (B) wadliwe części i/lub nadwyżki materiału złomowane przez oryginalnego producenta oraz (C) poprzednio używane części wyciągnięte lub zregenerowane i dostarczone jako nowe. Podrabiane części będą traktowane jako materiał niezgodny. Sprzedawca i jego podpoziomy muszą spełniać wymagania normy AS5553 i/lub AS6174 aktualnej wersji, w zależności od przypadku. Sprzedający zapewni, że zostaną włączone wyłącznie nowe i autentyczne materiały, chyba że firma Timken udzieli pisemnej zgody.

DFARS: Dodatek do federalnego rozporządzenia w sprawie nabywania broni

DFMEA: Analiza przyczyn i skutków awarii projektu

NIEZGODNOŚĆ: Niezgodność ze specyfikacjami rysunku, specyfikacjami zamówienia zakupu, specyfikacjami i normami produktów i procesów firmy Timken lub specyfikacjami i normami branżowymi dotyczącymi produktów i procesów, w tym między innymi w obszarach ilości, wyglądu, materiału, metalurgii, pakowania/obsługi/wysyłki i wymiar.

DMR: Raport(y) o niezgodnych materiałach i służy do powiadamiania podwykonawcy o rozbieżnościach i/lub odrzuceniach udokumentowanych w dowolnym zakładzie firmy Timken w odniesieniu do otrzymanych materiałów typu I oraz żądania podjęcia działań naprawczych od podwykonawcy.

DVP&R: Plan i raport walidacji projektu

ECI : Eksport informacji kontrolowanych

FAI: Kontrola pierwszej sztuki

FAR: Federalne rozporządzenie dotyczące nabywania

FMEA: Analiza trybów i skutków awarii

Obcy przedmiot (FO) : obca substancja lub artykuł (np. narzędzia, materiały eksploatacyjne, sprzęt, urządzenia ochronne produktu, przedmioty osobiste, szczątki procesu produkcyjnego, zanieczyszczenia operacyjne i zanieczyszczenia środowiskowe), które mogą potencjalnie dostać się i/lub migrować do/na produkt lub system staje się FOD i może powodować FOD, jeśli nie zostanie usunięty i kontrolowany. (nr referencyjny 9146 3.3)

Obcy obiekt szczątkowy (FOd) : każdy FO, który został wprowadzony i/lub przeniesiony do/na produkt lub system i może potencjalnie spowodować FOD, jeśli nie zostanie usunięty i kontrolowany. (nr referencyjny 9146 3.5)

Uszkodzenie ciała obcego (FOD) : Wszelkie uszkodzenia przypisywane FOD, które można wyrazić w kategoriach fizycznych lub ekonomicznych, które mogą potencjalnie pogorszyć wymagane właściwości bezpieczeństwa i/lub wydajności produktu lub systemu. (nr referencyjny 9146 3.4)

GASL: Globalna lista zatwierdzonych dostawców

IMDS: Międzynarodowy system danych materiałowych

ISIR: Raport z inspekcji wstępnej próbki;
MSA: Analiza systemu pomiarowego

MSDS: Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Produkt niezgodny lub niezgodny: Produkt nie spełnia specyfikacji rysunku, wymagań dotyczących zamówienia, specyfikacji produktu i procesu (lub norm) firmy Timken Company oraz specyfikacji i norm branżowych dotyczących produktu i procesu. Obejmuje to między innymi obszary ilości, wyglądu, materiału, metalurgii, pakowania, obsługi, wysyłki, dostawy, czystości i wymiarów.

OTD: Dostawa na czas

OUO: Tylko do użytku oficjalnego

PCP: Plan kontroli procesu

PFMEA: Analiza przyczyn i skutków awarii procesu.

PPAP: Proces zatwierdzania części do produkcji

Produkt: jest materialnym lub niematerialnym produktem będącym wynikiem procesu, który nie obejmuje czynności wykonywanych na styku dostawcy (dostawcy) i klienta.

Proces zgłaszania i zatwierdzania zakupionych produktów: Proces stosowany w celu ustalenia, czy wszystkie wymagania projektowe i specyfikacyjne zakupionego produktu są właściwie rozumiane przez dostawców Timken i zapewnia, że proces produkcyjny dostawcy jest w stanie spełnić wymagania techniczne i jakościowe Timken i klienta Timken.

Kontrola jakości: Przedstawiciel ds. Zapewnienia Jakości

QIM: Zarządzanie kwestiami jakości

Podejście przekrojowe: Proces przeglądu innych podobnych procesów, usług lub produktów, działań naprawczych i kontroli wdrożonych w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności w innych obszarach.

„S” — specyfikacje: oznaczenie firmy Timken określające wymagania dotyczące wysyłki i pakowania.

Bezpieczny start: Dodatkowe czynności kontrolne mające na celu ochronę zakładów Timken, podczas gdy proces produkcyjny dostawcy osiąga pełną wielkość produkcji.

SPC: Statystyczna kontrola procesu

SQD: Zespół ds. rozwoju jakości dostawców Timken lub jego przedstawiciel.

SQA: Zapewnienie jakości dostawcy

Cechy szczególne: Wymagania dotyczące produktu lub procesu, w przypadku których rozsądnie przewidywana zmiana może wpłynąć na dopasowanie, funkcję lub zdolność do przetwarzania lub budowy produktu.

SR: Raport o stanie

Poziom przedłożenia: Przedłożenie zatwierdzenia części zgodnie z wytycznymi AIAG-PPAP.

TSN: Sieć dostawców Timken

Materiały typu I: Materiały, które stają się częścią produktów sprzedawanych przez The Timken Company. Obejmuje to usługi wykorzystywane do wytwarzania (w całości lub części) produktu sprzedawanego przez The Timken Company.

Dostawcy typu I: dostawcy, którzy dostarczają produkty lub usługi, które w części lub w całości stanowią produkty lub usługi sprzedawane przez The Timken Company.