[Page Title]

POWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

POWIADOMIENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Jeśli przepisy o ochronie danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkownika, więcej informacji na ten temat, w tym dotyczących praw ochrony prywatności przysługujących użytkownikowi, można znaleźć tutaj.

Firma The Timken Company i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie wskazane na końcu niniejszego powiadomienia („Timken”, „my”, „nas” lub „nasze”) gromadzą i przetwarzają informacje na temat użytkownika w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu. Timken dba o ochronę prywatności osób, z którymi wchodzi w interakcję. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności („Powiadomienie”) zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak firma Timken gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe uzyskane od i na temat użytkownika, gdy ten wchodzi z nią w interakcję. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu.

Zastosowanie: Niniejsze Powiadomienie ma zastosowanie do osób, z którymi wchodzimy w interakcję w toku prowadzenia naszej działalności gospodarczej, takich jak osoby odwiedzające jedną z witryn, które obsługujemy, lub zatrudnione przez jednego z naszych dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych bądź z nimi powiązane. Niniejsze Powiadomienie nie ma zastosowania do pracowników Timken lub osób ubiegających się o pracę w tej firmie ani uczestników programów świadczeń pracowniczych oferowanych przez Timken.

Wchodząc w interakcję z firmą Timken w imieniu innej osoby lub innego podmiotu, np. poprzez dostarczanie lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych innej osoby, użytkownik oświadcza, że jego interakcja i komunikacja są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prywatności, wynikające z niepowiadomienia innej osoby o sposobie, w jaki jej dane osobowe są przetwarzane, lub nieuzyskania niezbędnej zgody od tej osoby.

Zmiany: Firma Timken może okresowo aktualizować to Powiadomienie. Bieżące Powiadomienie wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania. Należy okresowo sprawdzać Powiadomienie pod kątem aktualizacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek wprowadzone zmiany, powinien zaprzestać interakcji z firmą Timken. W przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszym Powiadomieniu.

Rozdziały

 1. Jakie informacje gromadzimy?
 2. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 3. Komu udostępniamy dane użytkownika?
 4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
 5. Ochrona prywatności dzieci
 6. Zewnętrzne łącza
 7. Warunki korzystania
 8. Dane kontaktowe/wybory użytkownika
 9. Przepisy dotyczące ochrony danych EOG
 10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych użytkownika
 11. Prawa dotyczące ochrony prywatności użytkowników na terenie EOG
 12. Sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych

1. Jakie informacje gromadzimy?

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji związanych z osobą fizyczną, którą zidentyfikowano lub można zidentyfikować, lub domostwem („Osoba, której dotyczą dane”).

Źródła danych osobowych:

Gromadzimy informacje na temat użytkownika oraz sposobu, w jaki wchodzi w interakcję z firmą Timken, na wiele sposobów, zależnie od charakteru tych interakcji, w tym:

 • Informacje przekazywane nam przez użytkownika bezpośrednio. Gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład gdy dostarcza nam dane kontaktowe osobiście, pocztą e-mail, drogą listowną lub poprzez formularz internetowy.
 • Informacje automatycznie gromadzone lub uzyskiwane na podstawie interakcji użytkownika z firmą Timken. Gdy użytkownik korzysta z jednej z naszych witryn, automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące interakcji użytkownika z firmą Timken, takie jak adres IP i preferencje dotyczące przeglądania.
 • Informacje od osób trzecich. Możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika i jego interakcji z firmą Timken od osób trzecich, takich jak pracodawca lub współpracownicy, zewnętrzne usługi i dostawcy treści, firmy dostarczające lub sprzedające listy potencjalnych kupujących oraz inne osoby wchodzące w interakcję z firmą Timken.

Możemy łączyć informacje otrzymane z różnych źródeł opisanych w niniejszym Powiadomieniu, w tym zewnętrznych i publicznych (np. informacje zamieszczane na publicznym forum) z danymi osobowymi, które gromadzimy niezależnie, a następnie wykorzystywać je lub ujawniać do opisanych niżej celów.

Informacje, które gromadzimy:

Dane osobowe, które firma Timken może gromadzić na temat użytkownika, obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, kraj zamieszkania, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory w mediach społecznościowych (np. nazwa użytkownika w serwisie Twitter, nazwa na portalu Instagram itp.).
 • Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje na temat interakcji użytkownika z firmą Timken (w tym interakcje online, poprzez aplikację mobilną i reklamy) oraz dane geolokalizacyjne, takie jak długość i szerokość geograficzna.
 • Informacje dotyczące historii zawodowej, zatrudnienia lub wykształcenia, takie jak stanowisko, adres firmy, historia zatrudniania i inne dane zawodowe.
 • Wnioski wyciągnięte na podstawie dowolnych danych osobowych, które gromadzimy, aby utworzyć profil użytkownika odzwierciedlający jego preferencje.

Nie gromadzimy wszystkich podanych wyżej typów danych osobowych we wszystkich przypadkach ani nie używamy tego samego zakresu danych osobowych w odniesieniu do wszystkich osób lub rodzajów zastosowań.

2. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Możemy wykorzystywać dane użytkownika na wiele sposobów, w tym:

 • W celu umożliwiania interakcji między użytkownikiem a firmą Timken, na przykład zakupu lub sprzedaży towarów i usług oraz ogólnie do prowadzenia naszej działalności, do udzielenia wsparcia użytkownikowi i organizacji, z którą jest stowarzyszony, w zakresie jego interakcji z firmą Timken, do diagnozowania, naprawy i śledzenia problemów z obsługą i jakością, do umożliwienia złożenia zamówienia, pobrania plików, zwrotu lub wymiany, do udzielenia żądanych informacji na temat produktów, do komunikacji z użytkownikiem w sprawie konta jego pracodawcy lub w odniesieniu do dodatkowych zastosowań danych osobowych użytkownika poza opisanym tutaj zakresem, do uwierzytelniania osób, które wchodzą w interakcję z firmą Timken, oraz do odpowiadania na żądania, skargi i zapytania użytkownika.
 • Na potrzeby wewnętrznych działań w firmie, takich jak przeprowadzenie oceny lub audytu stosowania, skuteczności i bezpieczeństwa programów oraz technologii związanych z interakcjami z firmą Timken, ocena i doskonalenie jakości interakcji użytkownika z firmą Timken, opracowywanie nowych produktów i usług, rozpatrywanie i katalogowanie odpowiedzi udzielonych przez użytkownika na pytania w ankietach lub kwestionariuszach, przeprowadzanie analizy danych i testowanie oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i innej stosownej dokumentacji.
 • Z przyczyn prawnych lub w związku bezpieczeństwem, np. w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, ochrony mienia i praw firmy Timken, osób wchodzących w interakcję z firmą Timken oraz innych, wykrywania problemów z bezpieczeństwem lub innych złośliwych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem działań, zapobiegania im i reagowania na nie.
 • W celach marketingowych, takich jak promowanie produktów lub usług firmy Timken lub osób trzecich, przeprowadzanie ankiet lub kwestionariuszy marketingowych, promocji, imprez i konkursów, doskonalenie naszych treści oraz ewentualne wysyłanie handlowych wiadomości e-mail (z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami).
 • W zanonimizowanej lub zbiorczej formie, tj. takiej, która nie pozwala na identyfikację użytkownika, do dowolnych celów.
 • Do wszelkich innych celów, które są zgodne z powyższym lub na które użytkownik wyrazi zgodę.

3. Komu udostępniamy dane użytkownika?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom i podmiotom innym niż podmiot Timken, który pierwotnie je zebrał, w tym typom odbiorców opisanym poniżej.

 • Podmioty stowarzyszone i zależne: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie grupy spółek Timken (spółkom macierzystym, spółkom stowarzyszonym, spółkom zależnym, oddziałom firmy lub innym firmom o wspólnym właścicielu) do opisanych wyżej celów.
 • Zewnętrzni usługodawcy: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym usługodawcom pracującym w imieniu firmy Timken w celu umożliwienia interakcji z firmą Timken żądanych przez użytkownika lub wspierania naszych relacji z użytkownikiem i partnerem biznesowym, z którym jest on stowarzyszony. Takimi usługodawcami są na przykład dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów i usług IT, firmy oferujące usługi analityczne i marketingowe. Możemy kontaktować się z innymi firmami w celu realizacji określonych usług, w tym wysyłki, weryfikacji tożsamości, dystrybucji wiadomości e-mail, badań rynku, zarządzania promocjami i obsługi płatności. Przekazujemy tym firmom tylko informacje, których potrzebują do realizacji swoich usług, i wspólnie z nimi dbamy o szanowanie i ochronę prywatności użytkownika.
 • Partnerzy biznesowi: Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika niektórym partnerom biznesowym, takim jak nasi autoryzowani dystrybutorzy.
 • Do celów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika organom ścigania lub innym organom rządowym w celu przestrzegania przepisów lub wymogów prawnych, egzekwowania lub stosowania naszych warunków korzystania oraz innych umów, a także ochrony naszych praw oraz mienia lub bezpieczeństwa firmy Timken, naszych partnerów biznesowych i osób trzecich.
 • W związku z transakcją: Jeśli nasza firma lub część bądź całość jej aktywów, będzie przedmiotem fuzji lub zostanie przejęta przez inny podmiot, w tym przez sprzedaż, udostępnimy dane osobowe użytkownika takiemu podmiotowi.
 • Pracodawca lub współpracownicy użytkownika Jeśli użytkownik kontaktuje się z firmą Timken w związku z zatrudnieniem, jego pracodawca, współpracownicy bądź inne osoby wyznaczone przez pracodawcę użytkownika mogą mieć wgląd we wszystkie dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług firmy Timken lub interakcją z nią.

Timken nie sprzedaje danych osobowych użytkownika. Nie sprzedajemy także żadnych informacji osób niepełnoletnich poniżej 16. roku życia bez ich zgody.

Możemy również poddać dane osobowe anonimizacji lub zamienić je na formę zbiorczą w celu udostępniania osobom trzecim w dowolnym celu.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Firma Timken przestrzega odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, stratą, ujawnieniem, modyfikacją lub wykorzystaniem.

Firma Timken zachowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia określonego celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub inaczej przetworzone, a po jego upływie – tylko do odpowiednich celów prawnych lub biznesowych, takich jak (i) gdy jest to wymagane na mocy prawa, umowy lub innych podobnych zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej Timken, (ii) w celu utrzymania, rozstrzygnięcia, obrony lub egzekwowania praw ustawowych/umownych oraz (iii) gdy jest to niezbędne w celu prowadzenia odpowiedniej i dokładnej dokumentacji biznesowej oraz finansowej. Usuniemy dane osobowe niezwłocznie po spełnieniu celu, dla którego są wykorzystywane, pod warunkiem, że nie występuje żaden wymóg zachowania danych dla dowolnego z opisanych wyżej celów, chyba że obowiązujące prawo dopuszcza lub wymaga inaczej.

5. Ochrona prywatności dzieci

Interakcje z firmą Timken są przeznaczone dla osób od 16. roku życia. Interakcje Timken nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia, reklamowane pod kątem takich osób ani dla nich przeznaczone. Timken nie gromadzi świadomie jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych, od dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli użytkownik uważa, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt z nami pod wskazanym niżej adresem – dopełnimy wówczas wszelkich zasadnych starań, aby usunąć informacje dziecka z naszych baz danych.

6. Zewnętrzne łącza

Podczas prowadzenia interakcji z firmą Timken użytkownik może napotkać łącza do zewnętrznych witryn lub innych usług online, w tym łącza osadzone w reklamach osób trzecich lub informacjach o sponsorze, nad którymi firma Timken nie sprawuje kontroli. Timken nie ponosi odpowiedzialności za praktyki z zakresu ochrony prywatności i gromadzenia danych tych usług. Użytkownik powinien zapoznać się z ich oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji.

7. Warunki korzystania

Warunki korzystania dotyczące interakcji z firmą Timken są włączone do niniejszego Powiadomienia poprzez odniesienie i można je znaleźć pod adresem, do którego prowadzi to łącze.

8. Dane kontaktowe/wybory użytkownika

W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia prosimy o kontakt z firmą Timken:

E-MAIL: DataPrivacyOffice@Timken.com
TELEFON: +1-234-262-2207
866-846-5369 (linia bezpłatna w Stanach Zjednoczonych)
POCZTA: The Timken Company
Data Privacy Office/Legal
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720 USA

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od nas, należy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami za pomocą wyżej wskazanych danych.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych EOG

Niniejszy rozdział dotyczy przypadków, w których do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony danych EOG. W przypadku rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w niniejszym rozdziale a pozostałymi częściami Powiadomienia moc rozstrzygającą ma niniejszy rozdział dotyczący EOG.

Podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez nas jako administratorów danych będzie uzależniona od danych osobowych, których czynności te dotyczą, oraz kontekstu, w którym je gromadzimy. W wielu przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Uzasadniony interes – przetwarzamy dane osobowe na potrzeby uzasadnionych interesów takich jak opracowywanie i doskonalenie naszych produktów i usług, wspieranie działalności handlowej i gospodarczej oraz ochrona naszych systemów, placówek i personelu.
 • Zobowiązanie prawne – przetwarzamy dane osobowe w celu przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Realizacja umowy – przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań, wynikających z umowy z pracodawcą użytkownika lub innym partnerem biznesowym, z którym jest on stowarzyszony.
 • Zgoda – możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę; w takim przypadku użytkownik może wycofać zgodę w dowolnej chwili, kontaktując się z nami za pomocą danych zamieszczonych w rozdziale „Kontakt” powyżej.

10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych użytkownika

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z firmą Timken lub przekazuje jej dane osobowe, jego dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się siedziba firmy Timken (dla niektórych lub wszystkich celów opisanych powyżej w niniejszym Powiadomieniu). Ponadto osoby trzecie, zarówno stowarzyszone z firmą Timken, jak i nie, którym udostępniamy dane osobowe, znajdują się w różnych krajach. Jeśli użytkownik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, przepisy jego kraju regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo Komisja Europejska może uznać, że przepisy dotyczące ochrony danych występujące w Stanach Zjednoczonych nie zapewniają tego samego poziomu ochrony co przepisy dotyczące ochrony danych UE. Przekazywanie danych do krajów poza EOG odbywa się z zastosowaniem akceptowalnych mechanizmów przekazywania danych, takich jak Tarcza Prywatności UE – USA, Standardowe klauzule umowne UE, Wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone kodeksy postępowania i certyfikaty lub w oparciu o dozwolone derogacje ustawowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub, w miarę dostępności, kopii opisu stosownego mechanizmu przekazywania danych, należy napisać na adres DataPrivacyOffice@Timken.com.

11. Prawa dotyczące ochrony prywatności użytkowników na terenie EOG

Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z firmą Timken, będąc na terenie EOG lub w miejscu, w którym przepisy dotyczące ochrony prywatności EOG mają zastosowanie, z pewnymi prawnymi wyjątkami i ograniczeniami, użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas informację o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz pewne inne informacje na temat tego przetwarzania, a także otrzymać kopię tych danych osobowych.

Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych i uzupełniania niekompletnych danych osobowych.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy, użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania tych danych, a my mamy obowiązek spełnić tę prośbę, chyba że uważamy, iż mamy nadrzędną zgodną z prawem podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika lub musimy je przetwarzać w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia. Użytkownik może otrzymać dane osobowe, które nam przekazał, w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego i ma prawo przesłać te dane innym lub poprosić o to firmę Timken.

Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach, jeśli na przykład chce ustalić ich rzetelność lub powód ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia. Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych w niektórych okolicznościach, na przykład gdy nie ma stosownego powodu dla dalszego ich przetwarzania przez nas lub gdy użytkownik skorzystał z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz wyżej).

Prawo do złożenia skargi. Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do urzędu ochrony danych osobowych, a firma Timken będzie współpracować z nim w celu rozwiązania kwestii. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli użytkownik pozwoli nam odnieść się do jego obaw, zanim zgłosi sprawę do urzędu ochrony danych, i zachęcamy do kontaktu z nami w pierwszej kolejności.

Prawo do odmowy lub wycofania zgody. Jeśli pytamy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma on prawo odmówić jej, a także w dowolnej chwili ją wycofać. Gdy użytkownik wycofa zgodę, zaprzestaniemy wykorzystywania przedmiotowych danych do określonego celu, chyba że mamy inną prawną podstawę do ich wykorzystywania.

Prawo do niepodlegania automatycznie podejmowanym decyzjom, w tym tworzeniu profili. W razie pytań dotyczących realizacji praw przysługujących użytkownikowi lub ich zastosowania do określonych czynności przetwarzania prosimy o kontakt pod adresem DataPrivacyOffice@Timken.com.

12. Sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych

Nasze witryny

Nasze witryny wykorzystują pliki cookie i narzędzia do automatycznego gromadzenia danych. Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Reklamy online

Firma Timken reklamuje się w witrynach osób trzecich. Te osoby trzecie mogą korzystać z plików cookie lub narzędzi do gromadzenia informacji na temat czynności przeglądania użytkownika w celu dostarczania reklam dostosowanych do jego zainteresowań.

Użytkownik może zarządzać dostarczaniem mu reklam dostosowanych do zainteresowań, odwiedzając następując witryny:
na terenie UE, https://www.youronlinechoices.eu/
na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych regionach, http://www.aboutads.info/consumers

Komunikacja marketingowa

Wysyłamy cyfrowe wiadomości marketingowe na temat firmy Timken, każdy z opcją anulowania subskrypcji. Użytkownik może anulować subskrypcję danego typu komunikacji, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w samej wiadomości e-mail.

Lista podmiotów stowarzyszonych Timken objętych niniejszym Powiadomieniem

Bearing Inspection, Inc. Timken GmbH (Niemcy)
Cone Drive Operations Inc. Timken Industrial Services, LLC
Diamond Chain Company, Inc. Timken Italia S.r.l. (Włochy)
EDT Corp. Timken Motor & Crane Services, LLC
Lovejoy, LLC Timken Polska SP z.o.o. (Polska)
Lovejoy Curtis, LLC Timken PWP S.r.l. (Rumunia)
MPB Corporation Timken Romania SA (Rumunia)
PT Tech, LLC Timken SMO LLC (Timken Belts)
Rail Bearing Service LLC Timken UK Limited
Timken Drives LLC The Timken Company
Timken Espana S.L. (Hiszpania) The Timken Corporation
Timken Europe (Francja) Torsion Control Products, Inc.
Timken Europe B.V.

Niniejsze Powiadomienie zaktualizowano ostatnio w dniu 17 grudnia 2019 roku.