[Page Title]

Manualul cerințelor privind furnizorii

Standardul corporativ Timken 29.1
Versiunea 14 (februarie 2023)

Se așteaptă ca furnizorii Timken să aibă zero incidente de calitate și zero întreruperi, să furnizeze produse fără defecte și să aibă performanțe de livrare impecabile și o capacitate de răspuns la timp la probleme.

Cuvânt înainte / Introducere

Furnizorii sunt responsabili pentru calitatea produselor și serviciilor lor.

Scopul Manualului de cerințe pentru furnizori al companiei Timken este de a comunica clar condițiile de desfășurare a afacerilor în ceea ce privește calitatea cu compania Timken și afiliații săi la nivel mondial și de a dezvolta sisteme care să conducă la îmbunătățirea continuă, să prevină defectele, să reducă variațiile și risipa în întregul lanț de aprovizionare. Informațiile prezentate în acest manual au prioritate, cu excepția cazului în care sunt notificate oficial de către personalul autorizat Timken.

Se așteaptă ca furnizorii noștri să aibă zero incidente de calitate și zero întreruperi, să furnizeze produse fără defecte și să aibă performanțe de livrare impecabile și și o capacitate de răspuns la timp la probleme.

Materialele de tip I: sunt materiale care devin parte a produselor comercializate de compania Timken. Acestea includ, de asemenea, serviciile utilizate pentru a produce (în întregime sau parțial) produse vândute de compania Timken.

Domeniul de aplicare a prezentului manual vizează calitatea produselor tuturor furnizorilor de materiale de producție de tip I, de piese de producție sau de service, precum și a producătorilor de utilaje și de componente aferente.

Originalul prezentului manual este un document controlat. Copiile Manualului de cerințe pentru furnizorii Timken distribuite furnizorilor, tipărite sau descărcate sunt considerate necontrolate și nu vor fi actualizate automat.

Furnizorii companiei Timken sunt responsabili pentru obținerea și respectarea acestui document prin intermediul site-ului web al furnizorului companiei Timken la http://tsn.timken.com. Furnizorii sunt obligați să verifice periodic site-ul web pentru revizuiri și actualizări ale acestui document.

Furnizorii au responsabilitatea de a se asigura că produsele și serviciile pe care le furnizează sunt conforme cu cea mai recentă versiune a acestui document, atunci când sunt prezentate pe comenzile de achiziție, în contractele de furnizare sau atunci când sunt trimise prin poștă, transmise electronic sau vizualizate online la adresa http://tsn.timken.com.

Neincluderea trimiterii la Manualul de cerințe pentru furnizorii companiei Timken într-o cerere de ofertă, comandă de achiziție sau contract de furnizare nu îi scutește pe furnizori de respectarea acestuia.


Cerințe standard – Calitatea

Pentru a fi furnizor al companiei Timken, toți furnizorii trebuie să îndeplinească cerințele noastre de calitate.
Cerințele noastre standard includ:

 1. sistem de management al calității; Furnizorii trebuie să aibă un sistem de management al calității documentat și implementat și să fie de acord cu evaluările la fața locului. Furnizorilor li se poate solicita să fie înregistrați conform ISO 9001:20xx, IATF 16949:20xx sau AS 9100D:20xx. După caz, poate fi necesară respectarea cerințelor de înregistrare/conformitate ISO 14001:20xx sau AS13100.
 2. planificarea calității/planificarea avansată a calității produselor (PACP); Conform solicitării, furnizorul trebuie să dispună de resurse și să poată participa la planificarea calității / APQP sau la un sistem de prevenire specific industriei; inclusiv la activități cum ar fi analizele de fezabilitate, DFMEA, PFMEA, analizele de proiectare, producția de prototipuri, procesul de aprobare a pieselor de producție, planurile de control al procesului și activitățile de prevenire a FOD.
 3. acțiune corectivă; În cazul unei probleme de calitate legate de produsele unui furnizor, furnizorului i se va cere să furnizeze un raport scris de acțiuni corective, depus electronic utilizând Sistemul de informare a calității al Timken (QIM).
 4. materiale periculoase; toate informațiile legate de materialele periculoase și de îndeplinirea tuturor cerințelor guvernamentale și privind siguranța trebuie să fie furnizate de către furnizori. Furnizorilor li se va cere să trimită fișe tehnice de securitate (SDS) pentru toate punctele identificate.
 5. tratarea modificărilor; furnizorii trebuie să fie de acord să informeze The Timken Company cu privire la orice modificare intenționată a procesului și să obțină aprobarea companiei Timken înainte de implementarea respectivei modificări. Furnizorii trebuie, de asemenea, să facă din aceasta o condiție pentru întregul lor lanț de aprovizionare. În unele cazuri, ca parte a procesului de aprobare, vor fi necesare mostre și documente..
 6. specificații privind materialele și procesele; Furnizorii trebuie să producă produse Timken în conformitate cu specificațiile specifice privind materialele și procesele. În anumite cazuri, vom solicita aprobarea subcontractanților furnizorului.
 7. aprobarea sursei materialelor; când Timken specifică materiale, Timken trebuie să aprobe toate sursele materialelor. Furnizorilor li se poate cere să utilizeze Baza de date pentru certificarea materialelor (MCD) înainte de a expedia materiale către o unitate Timken.
 8. produse neconforme; Furnizorii trebuie să livreze numai produse care îndeplinesc specificațiile sau să obțină o permisiune scrisă privind abaterea de la acestea pentru orice produs neconform, înainte de expediere. Consimțământul Timken de a expedia produse neconforme nu scutește furnizorul de responsabilitățile sale față de Timken.
 9. evidențe; Furnizorii trebuie să păstreze anumite evidențe, pentru perioade definite de timp. Timken va stabili păstrarea înregistrărilor, inclusiv, după caz, eliminarea înregistrărilor.
 10. cerințe privind expedierea și ambalarea; furnizorii trebuie să respecte specificațiile Timken privind expedierea și ambalarea. Aceasta include specificațiile sau cerințele de etichetare.
 11. escaladarea furnizorului; Furnizorul va fi plasat la un nivel crescut de activitate din cauza eșecului continuu al furnizorului în ceea ce privește calitatea, livrarea sau costurile.
 12. recuperarea costurilor de la furnizor și procesul de inversare a plăților; Un proces formal în care Timken va recupera costurile asociate cu performanța inacceptabilă a unui furnizor.
 13. gestionarea lanțului de aprovizionare; furnizorii trebuie să fie dispuși să-și identifice și să-și gestioneze propriul lanț de aprovizionare. Este responsabilitatea furnizorului să se asigure că subcontractanții săi îndeplinesc cerințele Timken.
 14. trasabilitate; trasabilitatea produsului este o obligație. Furnizorii trebuie să asigure identificarea unică a șarjelor/loturilor de produse, conform cerințelor Timken.
 15. verificarea produselor cumpărate; Furnizorii trebuie să permită verificarea produsului la fața locului de către Timken, clientul său sau reprezentantul clientului.

Aceste cerințe standard sunt detaliate în continuare pe pagina care urmează.

1.0 Domeniu de aplicare

Bine ați venit la Manualul de cerințe pentru furnizorii companiei Timken pentru furnizorii de tip I. Furnizorii de tip 1 sunt definiți ca fiind cei care furnizează produse sau servicii care constituie, parțial sau în totalitate, produsele și serviciile vândute de Compania Timken. Cerințele descrise aici se aplică tuturor furnizorilor externi de tip I ai unității comerciale de rulmenți și transmisii de putere a companiei Timken. Furnizorii de materiale indirecte trebuie să respecte secțiunile corespunzătoare din Manualul de cerințe pentru furnizori, așa cum sunt definite de cerințele comenzilor de achiziție și/sau de alte obligații contractuale.

Ca parte a rețelei de furnizori Timken, ne așteptăm ca reputația privind calitatea companiei Timken și promisiunea mărcii Timken să se reflecte în produsele pe care le achiziționăm. Acest manual definește procesele și informațiile specifice necesare pentru a îndeplini scopul politicii noastre de calitate.

2.0 Referințe normative – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul

3.0 Termeni și definiții

Proces 3D: O abordare concisă de rezolvare a problemelor în trei pași, folosind 3 din cele 8 discipline

Proces 8D: O metodă de rezolvare a problemelor în opt pași, în special în ceea ce privește rezolvarea unui produs neconform (discordant), utilizând managementul problemelor privind calitatea al Timken (QIM – Quality Issue Management).

AECA (Arms Export Control Act): Legea privind controlul exporturilor de arme din 1976 îi conferă președintelui Statelor Unite autoritatea de a controla importul și exportul de articole de apărare și servicii de apărare

AIAG (Automotive Industry Action Group): Grupul de acțiune al industriei auto

AIAG-APQP (Automotive Industry Action Group – Advanced Product Quality Planning): Grupul de acțiune al industriei auto – Planificarea avansată a calității produselor, manual de referință.

AIAG-PPAP (Automotive Industry Action Group – Production Part Approval Process): Grupul de acțiune al industriei auto – Procesul de aprobare a pieselor de producție.

ALW (Aircraft Landing Wheel): Roata de aterizare a aeronavei

APQP (Advanced Product Quality Planning): Planificare avansată a calității produselor

Piese de control: Produse cu caracteristici identificate în mod normal pe desene printr-un delta inversat () precedând codul piesei și/sau materiei prime. Piesele de control pot afecta funcționarea în siguranță a autovehiculului și/sau conformitatea cu reglementările guvernamentale.

Expediere controlată (CS1 – Controlled Shipping): Expedierea controlată este o cerere formală din partea Timken pentru ca un furnizor să pună în aplicare un proces suplimentar de inspecție pentru a selecta materialele neconforme, implementând în același timp o analiză a cauzelor principale și acțiuni corective.

Expediere controlată (CSII – Controlled Shipping): Include aceleași procese ca și expedierea controlată de nivelul 1, cu un proces suplimentar de inspecție care este finalizat de o terță parte.

Piese contrafăcute: Înseamnă o piesă, o componentă, un modul sau un ansamblu a cărui origine, material, sursă de fabricație, performanță sau caracteristici sunt denaturate. Acest termen include, dar nu se limitează la (A) piesele care au fost (re)marcate pentru a le deghiza sau pentru a reprezenta în mod fals identitatea producătorului, (B) piesele defecte și/sau materialele excedentare casate de către producătorul original și (C) piesele folosite anterior, retrase sau recuperate și furnizate ca fiind noi. Piesele contrafăcute vor fi tratate ca materiale neconforme. Vânzătorul și subdiviziunile sale trebuie să respecte cerințele versiunii actualizate a SAE AS5553 și/sau a AS6174, după caz. Vânzătorul trebuie să se asigure că sunt încorporate numai materiale noi și autentice, cu excepția cazului în care Timken acordă o aprobare scrisă.

DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement): Supliment la Regulamentul federal privind achizițiile din domeniul apărării

DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis): Analiza modului de defecțiune și a efectelor în proiectare

DISCORDANT: Neconformitate cu specificațiile desenelor, cu specificațiile comenzii de achiziție, cu specificațiile și standardele de produs și proces ale companiei Timken sau cu specificațiile și standardele de produs și proces ale industriei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în ceea ce privește cantitatea, aspectul, materialul, metalurgia, ambalarea/manipularea/expedierea și dimensiunile.

DMR (Discrepant Material Report(s)): Raportul (rapoartele) privind materialele discordante, care este utilizat pentru a notifica subcontractantul cu privire la neconcordanțele și/sau refuzurile documentate în orice unitate a companiei Timken cu privire la materialele de tip I primite și care solicită măsuri corective din partea subcontractantului.

DVP&R (Design Validation Plan and Report): Planul și raportul de validare a proiectului

ECI (Export Controlled Information): Informații supuse controlului exporturilor

FAI (First Article Inspection): Inspecția primului articol

FAR (Federal Acquisition Regulation): Regulamentul federal privind achizițiile

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis): Analiza modurilor de defecțiune și a efectelor

Obiect străin (FO – Foreign Object): substanță sau articol străin (de exemplu, unelte, consumabile, hardware, dispozitive de protecție a produsului, articole personale, reziduuri din procesul de producție, reziduuri din operațiuni și reziduuri din mediul înconjurător) care ar putea pătrunde și/sau migra în/pe produs sau pe produs sau sistem care devine FOD și care ar putea cauza FOD, dacă nu este îndepărtat și controlat. (Referința 9146 3.3)

Reziduuri de obiecte străine (FOD – Foreign Object Debris): orice FO care a intrat și/sau a migrat în/pe produs sau sistem și care ar putea cauza FOD, dacă nu este eliminat și controlat. (Referința SAE AS9146 3.5)

Daune provocate de obiecte străine (FOD – Foreign Object Damage): Orice daună atribuită FOD care poate fi exprimată în termeni fizici sau economici, care ar putea degrada caracteristicile de siguranță și/sau de performanță necesare ale produsului sau sistemului. (Referința SAE AS9146 3.4)

GASL (Global Approved Supplier List): Lista globală a furnizorilor aprobați

IATF (International Automotive Task Force): Comitetul internațional al industriei auto este un grup ad-hoc de producători de automobile și asociații din industrie conexe, format pentru a îmbunătăți controlul colectiv al calității în lanțurile de aprovizionare din industria auto.

IMDS (International Material Data System): Sistemul internațional de date despre materiale

ISIR (Initial Sample Inspection Report): Raport de inspecție inițială a mostrelor

ITAR (International Traffic in Arms Regulations): Regulamentul privind traficul internațional de arme este un regim de reglementare al Statelor Unite care restricționează și controlează exportul de tehnologii de apărare și militare pentru a proteja securitatea națională a SUA și pentru a promova obiectivele de politică externă ale SUA.

MSA (Measurement System Analysis): Analiza sistemului de măsurare

MSDS (Material Safety Data Sheets): Fișe tehnice de securitate a materialelor

Produs neconform sau discordant: produsul nu îndeplinește specificațiile schițelor, cerințele bonului de comandă, specificațiile (sau standardele) companiei Timken privind produsele și procesele și specificațiile și standardele industriei privind produsele și procesele industrie. Include, fără a se limita la acestea, domeniile cantității, aspectului, materialului, metalurgiei, ambalajului, manipulării, transportului, livrării, curățeniei și dimensiunilor.

OTD (On-time delivery): Livrare la timp

OUO (Official Use Only): Numai pentru uz oficial

PCP (Process Control Plan): Planul de control al procesului

PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis): Analiza modului de defecțiune și a efectelor procesului.

PPAP (Production Part Approval Process): Procesul de aprobare a pieselor de producție

Produs: este un element de producție tangibil sau intangibil care este rezultatul unui proces care nu include activități care se desfășoară la interfața dintre furnizor (prestator) și client.

Siguranța produsului: capacitatea produsului de a funcționa conform destinației prevăzute sau proiectate, fără a provoca riscuri inacceptabile de vătămare sau pericole pentru persoane sau daune materiale

Procesul de prezentare și aprobare a produselor achiziționate: Procesul utilizat pentru a determina dacă toate cerințele de proiectare și specificațiile produsului achiziționat sunt înțelese în mod corespunzător de către furnizorii Timken și care asigură că procesul de producție al furnizorului este capabil să îndeplinească cerințele tehnice și de calitate ale Timken și ale clientului Timken..

QA (Quality Assurance): Reprezentant pentru asigurarea calității

QIM (Quality Issue Management): Managementul problemelor privind calitatea

Extrapolare: Procesul de examinare a altor procese, servicii sau produse similare, a acțiunilor corective și a controalelor implementate pentru un defect, pentru a elimina cauza unei neconformități potențiale în alte domenii.

„S” – Specificații: Denumirea companiei Timken care definește cerințele de expediere și ambalare.

Lansare în condiții de siguranță: Activități suplimentare de inspecție pentru a proteja instalațiile Timken cât timp procesul de fabricație a furnizorilor se maturizează la volume maxime de producție.

SPC (Statistical Process Control): Controlul statistic al proceselor

SQD (Supplier Quality Development): Echipa de dezvoltare a calității furnizorilor Timken sau reprezentantul acesteia.

SQA (Supplier Quality Assurance): Asigurarea calității furnizorilor

Caracteristici speciale: Cerințe de produs sau proces pentru care variația anticipată în mod rezonabil poate afecta o potrivire, o funcție sau capacitatea de a procesa sau de a construi produsul.

SR (Status Report): Raport de stare

Nivel de prezentare: Prezentarea aprobării părții conform AIAG-PPAP instrucțiuni.

TSN (Timken Supplier Network): Rețeaua de furnizori Timken

Materiale de tip I: Materiale care devin parte a produselor comercializate de compania Timken. Acestea includ serviciile utilizate pentru a produce (în întregime sau parțial) produse vândute de compania Timken.

Furnizori de tip I: furnizori care furnizează produse sau servicii ce constituie, integral sau integral, produsele sau serviciile comercializate de The Timken Company.

4.0 Contextul organizației

 1. 4.1 Înțelegerea organizației și a contextului acesteia
  1. Este de așteptat ca furnizorii noștri să folosească o abordare de îmbunătățire continuă pentru a ajuta compania Timken să creeze un lanț de aprovizionare flexibil care să minimizeze costul total de proprietate pentru furnizor și compania Timken prin:
   1. management concentrat asupra clienților – ne străduim să înțelegem și să anticipăm nevoile The Timken Company și să stabilim în mod proactiv infrastructura, pentru a satisface aceste nevoi.
    • Aceasta include inovația, colaborarea, viteza, gestionarea stocurilor și competitivitatea costurilor.
   2. Excelență în execuție – Performanță de livrare impecabilă, cu zero întreruperi și zero probleme de calitate.
 2. 4.2 Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate
  1. Compania Timken își rezervă dreptul de a efectua un audit la fața locului, după cum se consideră adecvat, pentru a verifica conformitatea sistemului de management al calității furnizorilor sau pentru a verifica eficacitatea acțiunilor corective sau preventive legate de escaladarea furnizorilor. Toate aceste vizite vor fi aprobate și aranjate de compania Timken.
   1. Furnizorii de tip I trebuie să le permită clienților Timken, reprezentanților clienților, agențiilor guvernamentale sau de reglementare dreptul de a efectua supravegherea sistemelor de calitate ale furnizorului la sediul acestuia. Aceasta poate include vizite extinse la furnizorii subcontractați ai furnizorului.
    1. Compania Timken și clienții săi pot examina, în prezența furnizorului și la sediul furnizorului, documentația care conține informații confidențiale și de proprietate a furnizorului referitoare la produsul fabricat pentru compania Timken.
    2. Timken și/sau clienții săi pot efectua un audit al unității furnizorului și/sau al furnizorului de nivel inferior al furnizorului, inclusiv, fără a se limita la toate procesele de fabricație și documentația utilizată în fabricarea produselor în baza comenzii de achiziție, pentru a determina conformitatea cu cerințele comenzii de achiziție.
    3. Dacă este cazul, i se va furniza companiei Timken un istoric al calității pentru întregul produs. Istoricul calității trebuie să conțină toate documentele de verificare generate în timpul fabricării produsului sau serviciului.
  2. Furnizorii trebuie să notifice, în timp util, asociatul corespunzător pentru dezvoltarea calității furnizorilor Timken (SQD) în cazul în care un sistem de management al calității furnizorului înregistrat IATF este notificat cu privire la condițiile speciale de statut (cum ar fi suspendarea noilor activități comerciale – calitate, statutul privind necesitatea îmbunătățirilor, revocarea Q1) de către oricare dintre organizațiile IATF sau alte organizații.
  3. Termenii în ghilimele de mai jos sunt definiți în AECA („AECA” la 22 USC 2778) și ITAR („ITAR” la 22 CFR 120-130).
   1. Dacă furnizorul furnizează către sau în numele lui Timken, un „articol de apărare” sau un „serviciu de apărare”, atunci se aplică următoarele:
    1. Furnizorul trebuie să fie înregistrat la Direcția de Control al Comerțului pentru Apărare („DDTC” – Directorate of Defense Trade Controls), Departamentul de Stat al SUA;
    2. Furnizorul nu-i va permite niciunei „persoane străine” (care nu este cetățean american sau un străin cu rezidență permanentă), accesul la orice fel de date tehnice referitoare la articolul de apărare sau serviciul de apărare;
    3. Furnizorul nu va „exporta” niciun „articol de apărare” sau „serviciu de apărare”, cu excepția cazului în care furnizorul a obținut mai întâi o licență de la DDTC și a notificat în prealabil Timken;
    4. În rest, furnizorul trebuie să respecte ITAR și AECA; și
    5. Furnizorul va despăgubi și va exonera Timken de orice fel de costuri sau alte obligații care decurg din nerespectarea de către furnizor a celor de mai sus.
  4. În conformitate cu contractul încheiat cu guvernul SUA și cu contractanții guvernamentali din SUA, Timken face obiectul cerințelor Suplimentului la Regulamentul federal privind achizițiile din domeniul apărării (DFARS) privind achiziționarea articolelor menționate mai jos. Aceste cerințe sunt valabile atunci când sunt cerute de comanda de achiziție Timken.
   1. 252.225.7009 – Restricții privind achiziționarea anumitor articole care conțin metale speciale
   2. 252.225.7016 – Restricții privind achiziționarea de rulmenți cu bile și role
  5. Timken primește comenzi clasificate de la Guvernul SUA și contractorii Guvernului SUA pentru utilizarea în domeniul apărării naționale. La rândul său, Timken trebuie să transmită evaluări de prioritate furnizorilor de articole necesare pentru a îndeplini aceste comenzi evaluate. De asemenea, furnizorii care primesc comenzi clasificate de la Timken trebuie să respecte cerințele Sistemului de priorități și alocări în domeniul apărării, 15 CFR partea 700 și să acorde prioritatea cuvenită comenzilor clasificate pentru a îndeplini datele de livrare solicitate.
  6. Acordul de confidențialitate al Timken va fi revizuit și semnat de toți furnizorii care au acces la materiale considerate proprietate intelectuală a Timken. Se aplică respectarea Termenilor și condițiilor Timken.
 3. 4.3 Determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management al calității
  1. Ca o cerință minimă, furnizorii companiei Timken trebuie să se conformeze și pot fi obligați să obțină cea mai recentă versiune a ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, înregistrarea IATF 16949:20xx sau conformitatea cu AS13100, cu excepția cazului în care se specifică sau se aprobă altceva de către echipa de dezvoltare a calității furnizorilor Timken (SQD).
  2. În cazul în care un furnizor al Timken nu dispune de resurse adecvate pentru a dezvolta un sistem de management al calității în conformitate cu ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, înregistrarea IATF 16949:20xx sau conformitatea cu AS13100, Timken SQD va efectua audituri la fața locului utilizând auditul de evaluare a riscurilor furnizorilor sau prin intermediul abordării de audit documentar pentru a evalua lacunele, a identifica riscurile și a lua măsuri adecvate pentru a proteja Timken și clienții.
  3. Furnizorii de tip I care subcontractează produse sau servicii către furnizori sunt obligați să furnizeze furnizorilor de la nivel secundar cerințele aplicabile în documentele de achiziție, inclusiv caracteristicile-cheie (indiferent de denumire), cerințele privind materialele sau procesele, acolo unde este necesar.
 4. 4.4 Sistemul de management al calității și procesele acestuia – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D, dacă este cazul

5.0 Conducere

 • 5.1 Conducere și angajament –Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 5.2 Politică – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 5.3 Rolurile, responsabilitățile și autoritățile organizației – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul

6.0 Planificare – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul

7.0 Asistență

 • 7.1 Resurse
  1. Se așteaptă ca furnizorii să respecte pe deplin toate legile și reglementările guvernamentale aplicabile pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a asigura sănătatea, siguranța și calitatea vieții în cadrul comunităților lor. Furnizorii trebuie să respecte legile și reglementările care se aplică sănătății și siguranței lucrătorilor lor.
  2. Nu sunt permise niveluri anormale sau dăunătoare de radioactivitate în niciun material. Nu sunt permise nici elementele sau aditivii dăunători care figurează în oricare dintre standardele UE, ISO sau locale care interzic astfel de materiale la momentul expedierii către Timken.
  3. Furnizorii sunt încurajați să definească, să implementeze și să mențină sisteme de management de mediu, cum ar fi ISO 14001:20xx. Obiectivele programului de management de mediu al furnizorilor ar trebui să fie:
   1. Angajamentul de a respecta toate legile, reglementările și politicile companiei aplicabile referitoare la protecția mediului, pentru a preveni poluarea la sursă prin reducerea la minimum a emisiilor, a efluenților și a deșeurilor în proiectarea, funcționarea și întreținerea unităților lor.
   2. Angajamentul față de prevenire, inclusiv reducerea la sursă, recuperarea, reutilizarea și reciclarea. Acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ asupra mediului asociat operațiunilor și produselor furnizorilor.
   3. Angajamentul pentru îmbunătățirea continuă în vederea creșterii gradului general de conștientizare a cerințelor de mediu în rândul asociaților, facilitând înțelegerea implicațiilor asupra mediului ale responsabilităților lor zilnice. Dezvoltarea capacităților și a mecanismului de sprijin necesar pentru a realiza politica, obiectivele și țelurile privind mediul ale furnizorilor.
 • 7.2 Competență – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 7.3 Conștientizarea – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 7.4 Comunicare – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 7.5 Informații documentate
  • Furnizorii trebuie să mențină înregistrări adecvate la dosar în conformitate cu cerințele furnizorului, ale companiei Timken sau ale organismelor de reglementare (ISO 9001, AS9100D, AS13100 și IATF 16949, acolo unde este cazul).
  • Furnizorul trebuie să pună la dispoziția companiei Timken documentația corespunzătoare în timpul proiectării, fabricării, inspecției și testării. Documentele trebuie să includă (dacă este cazul) înregistrări privind designul, cum ar fi:
   • Analiza modului de defecțiune și a efectelor în proiectare (DFMEA)
   • Planul și raportul de validare a proiectului (DVP&R)
   • Planificarea calității/Planificarea avansată a calității produselor (APQP) Raportul de stare
  • Datele de inspecție vor fi păstrate de către furnizor și vor fi puse la dispoziție la cerere.
  • Dacă este cazul, i se va furniza companiei Timken un istoric al calității produsului. Istoricul calității trebuie să conțină toate documentele de verificare generate în timpul producției, prelucrării sau fabricării.
  • Controlul și distrugerea documentației li se aplică producătorilor de produse pentru Timken, furnizorilor de servicii pentru produsele Timken și laboratoarelor care testează produsele Timken și rapoartele justificative.
  • Înregistrările privind performanța calității, inclusiv diagramele de control, rezultatele inspecțiilor și ale testelor se păstrează timp de un an calendaristic după anul în care au fost create.

Secțiunea 1: Informații documentate (specifice AS9100D și AS13100)

 1. Furnizorii trebuie să dispună de o procedură scrisă care să descrie mecanismele de control pentru a se asigura că numai persoanelor din SUA li se permite accesul la informațiile și articolele ECI/OUO. Procedura scrisă trebuie să abordeze cel puțin următoarele domenii:
  1. Controlul accesului
  2. Depozitarea
  3. Transmiterea
  4. Distrugerea
 2. Cerințe specifice ALW (roți de aterizare a aeronavei) (AS9100D 7.5.3.2)
  1. Furnizorii de ALW sunt obligați să păstreze toate înregistrările la dosar pentru o perioadă minimă de unsprezece ani de la data ultimei livrări. Toți ceilalți furnizori aerospațiali au obligația de a păstra evidențele pe o perioadă nelimitată de timp. Înainte de distrugerea evidențelor, furnizorul trebuie să notifice în scris Timken, în vederea primirii autorizării pentru distrugerea evidențelor. Atunci când se comunică decizia de a eliminare a evidențelor, acestea vor fi distruse într-un mod care să le facă inutilizabile, prin mijloace adecvate. Toate celelalte cerințe ale notelor modificate continuă să se aplice. Este necesară respectarea documentației cerute prin desen sau caietul de sarcini.

8.0 Funcționare

 • 8.1 Planificare și control operațional – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul
 • 8.2 Cerințe pentru produse și servicii
  1. Secțiunea 1: Revizuirea comenzilor de achiziție
   1. Este responsabilitatea furnizorului să efectueze revizuirea contractului pentru fiecare comandă de achiziție primită de la compania Timken. Aceasta va include identificarea schițelor, standardelor și specificațiilor Timken.
   2. Această cerință trebuie îndeplinită prin una dintre următoarele metode:
    1. Atunci când comanda de achiziție definește revizuirea schițelor, a standardelor și a specificațiilor, furnizorul trebuie să confirme că dispune de aceeași revizuire a documentului menționat în comanda de achiziție.
    2. Atunci când bonul de comandă NU definește versiunea documentelor imprimate, a standardelor și specificațiilor, furnizorul va confirma că are cea mai recentă versiune a documentelor respective. Această cerință trebuie să fie îndeplinită prin una dintre următoarele metode:
     1. Pentru standarde și specificații verificați TSN (Rețeaua de furnizori Timken – https://tsn.timken.com/supplierinfo.asp) pentru a identifica cea mai recentă revizuire.
     2. Pentru furnizorii care nu au posibilitatea de a-și prelua propriile schițe Timken, contactați reprezentantul dvs. Timken de la departamentul Achiziții \ Calitatea furnizorilor pentru a confirma revizuirea schiței.
     3. Pentru furnizorii cărora li s-a acordat acces pentru a prelua schițe Timken prin intermediul KBE (Knowledge Based Engineering – Inginerie bazată pe cunoștințe) și TADA (Timken All Document Access – Acces la toate documentele Timken), este responsabilitatea furnizorului să verifice cea mai recentă revizuire a schiței înainte de procesare.
  2. Secțiunea 2: Revizuirea comenzii de achiziție (specific AS9100D și AS13100)
   1. Pentru aplicații și produse aerospațiale, Timken utilizează coduri de tranzacție (coduri T) pentru a specifica cerințele privind fluxul descendent de la clienții noștri. Aceste „Coduri T” vor fi adăugate la comanda de achiziție și sunt responsabilitatea furnizorului de a le revizui înainte de fabricarea produsului. Furnizorul va utiliza cea mai recentă revizuire a documentului EGS-P0777 TSN (Timken Supplier Network – Rețeaua de furnizori Timken) pentru a determina specificul fiecărui „cod T”.
  3. Secțiunea 3: Revizuirea schiței
   1. Elementele de control sunt produse cu caracteristici identificate în mod normal pe desene printr-un delta inversat (∇) precedând codul piesei și/sau materiei prime. Elementele de control pot afecta funcționarea în siguranță și/sau conformitatea cu reglementările guvernamentale.
   2. Caracteristicile speciale sunt acele cerințe de produs sau proces pentru care variația anticipată în mod rezonabil este de natură să afecteze o potrivire, o funcție sau capacitatea de a procesa sau de a construi produsul. Caracteristicile speciale vor fi indicate pe schița sau specificațiile Timken. „KPC” sau un diamant (◊) plasat lângă respectiva caracteristică desemnează de obicei caracteristici speciale. Este posibil să fie utilizate denumiri alternative. Caracteristicile specifice Timken sunt indicate în mod corespunzător fiind plasate lângă caracteristică.
   3. Cerințele pentru caracteristici speciale/specifice sunt:
    1. Toate caracteristicile speciale trebuie realizate într-un proces care are o metodă (metode) de control specială (speciale).
    2. SPC este cea mai comună și preferată metodă de control specială.
    3. Pentru a fi considerate valide, valorile Cpk nu pot fi calculate până când nu există un proces stabil și capabil.
    4. Cpk este de obicei calculat pe baza datelor din 20 de zile de producție; minimul este de 100 de mostre individuale sau puncte de date.
    5. Valoarea Cpk trebuie notată pe diagramele de control.
    6. Planurile de reacție la semnalele „scăpate de control” trebuie să fie indicate pe diagramă. Trebuie să fie descrise ambele piese și procesul.
     1. Consultați manualul AIAG SPC manual pentru semnalele care indică scăparea de sub control.
    7. Uneori, denumirea de caracteristică specială va fi aplicată unor caracteristici, cum ar fi materia primă, duritatea etc. și, prin urmare, SPC-ul tipic nu poate fi aplicat. În astfel de cazuri, trebuie să identificați controalele speciale utilizate pentru aceste caracteristici în planul dumneavoastră de control al calității.
 • 8.3 Proiectarea și dezvoltarea produselor și serviciilor
  1. Secțiunea 1: APQP
   1. La cerere, furnizorul trebuie să-i pună la dispoziție companiei Timken un plan de calitate a produselor înainte sau la primirea unui contract de achiziție.
   2. Pentru fiecare etapă de proiectare și dezvoltare a produsului/procesului, de validare și verificare a produsului și a procesului, de feedback, de evaluare și de acțiune corectivă, procesul de planificare a calității produsului trebuie să includă, fără a se limita la acestea:
    1. Planificarea avansată a calității produsului
    2. Caracteristici speciale
    3. Evaluări de fezabilitate
    4. Siguranța produsului
    5. Analiza modului de defecțiune și a efectelor procesului
    6. Verificarea greșelilor / erorilor
    7. Planul de control care să acopere trei faze distincte: Prototip, prelansare și producție
   3. Se așteaptă ca furnizorii care sunt responsabili de proiectare pentru materialele de tip I să utilizeze abordarea DFMEA pentru o integritate robustă a proiectării. Furnizorii care utilizează modele generate de Timken nu sunt responsabili pentru activitățile FMEA de proiectare, dar pot participa la activitățile de planificare DFMEA împreună cu Timken.
   4. În timpul procesului de planificare a calității sau al execuției continue a comenzilor existente, furnizorii trebuie să se asigure că asociații sunt conștienți de contribuția lor la conformitatea produselor sau serviciilor, de contribuția lor la siguranța produselor și la prevenirea FOD. Cerințele Timken și trimiterile la specificațiile sale tehnice trebuie să fie incluse (documentate) în planificarea fabricării produselor sau a proceselor ca o componentă a planului de calitate.
   5. Furnizorii trebuie să planifice, să implementeze și să controleze procesele, adecvate furnizorului și produsului furnizat, pentru a preveni utilizarea pieselor contrafăcute sau suspecte de a fi contrafăcute și potențiala lor includere în produsele sau serviciile livrate către Timken.
  2. APQP (cerință AS9100D)
   1. Inspecția prin eșantionare trebuie să fie în conformitate cu cea mai recentă revizuire a ANSI/ASQC Z1.4, „Proceduri și tabele de eșantionare pentru inspecția prin atribute”.
   2. Criteriile de acceptare vor fi definite de furnizor și, dacă este necesar, aprobate de Timken. Pentru toate eșantionările de date, nivelul de acceptare trebuie să fie zero defecte C=0.
  3. Secțiunea 2: Planul de control
   1. Toate produsele furnizate companiei Timken trebuie să fie inspectate de furnizor conform unui plan de control convenit. În absența unui acord de achiziție sau de furnizare, furnizorul trebuie să dezvolte, să implementeze și să mențină metodele de inspecție necesare pentru a se asigura că produsul respectă cerințele companiei Timken.
   2. Furnizorul trebuie să efectueze inspecții de audit sau teste în timpul procesului și la ieșire, astfel cum sunt definite în planul de control al produsului/procesului..
   3. Furnizorii trebuie să permită Timken, clientului (clienților), reprezentantului (reprezentanților) acestuia, agențiilor guvernamentale sau de reglementare dreptul de a verifica la sediul furnizorului dacă produsele achiziționate sunt conforme cu cerințele specificate. Furnizorul nu va folosi o astfel de verificare ca dovadă a controlului efectiv al calității.
   4. Verificarea de către Timken, clientul (clienții) său (săi) sau reprezentantul (reprezentanții) său (săi) nu exonerează furnizorul de responsabilitatea de a furniza produse acceptabile și nici nu exclude respingerea ulterioară de către Timken sau clientul (clienții) său (săi), sub rezerva acceptării finale la destinație.
   5. Planul dumneavoastră de control va necesita acordul Timken înainte de PPAP. Această discuție ar trebui să înceapă la întâlnirile inițiale de planificare a calității, APQP sau fezabilitate. (IATF 8.2.3.1.1)
  4. Secțiunea 3: Prototip (cerință IATF)
   1. Scopul activității de prototip este de a asambla și de a testa produsele, procesele și sistemele de asamblare, precum și de a efectua validarea conformității/măsurării/proiectării.
   2. Aprobarea pieselor în faza de prototip (faceți clic aici pentru procedură) problemelor legate de piesele componente pentru a minimiza impactul variației pieselor asupra proiectării, evaluării, fabricării și asamblării.
   3. Furnizorii de piese prototip trebuie să aibă completate, documentate și disponibile pentru revizuire elementele enumerate mai jos:
    1. Garanția furnizorului Timken de material pentru prototip
    2. Înregistrările de proiectare.
    3. Rezultatele inspecției și dispozitivele de inspecție și/sau de testare.
    4. Certificarea materialului.
    5. Greutatea piesei (masă)/informații de serializare.
  5. Secțiunea 4: PPAP (IATF 8.3.4.4)
   1. Procesul de prezentare și aprobare a produsului achiziționat este implementat pentru a determina dacă toate cerințele de proiectare și specificațiile produsului achiziționat sunt înțelese corect de către furnizorii Timken și pentru a se asigura că procesul de producție al furnizorului este capabil să îndeplinească cerințele tehnice și de calitate ale Timken și ale clientului Timken. Furnizorul prezintă documentația, determinată în timpul analizei de fezabilitate cu SQD, folosind formularul de cerere de prezentare PPAP/ISIR al furnizorului.
   2. Cerințele de prezentare vor include, de obicei, mostre inițiale de piese; revizuirea proiectării; schema dimensională; rezultatele testelor de performanță; certificări de materiale; studii de capabilitate; diagrama de flux a procesului; FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – Analiza modurilor de defecțiune și a efectelor) a proiectării; FMEA a procesului și planul de control al procesului furnizorului.
   3. Acest proces respectă cerințele clienților Timken și cerințele interne ale companiei Timken, în conformitate cu cea mai recentă versiune a manualului AIAGProcesul de aprobare a pieselor de producție (PPAP – Production Part Approval Process ). Cerințele de notificare și prezentare definite de AIAG , cu excepția cazului în care clientul specifică altfel. Cerințele specifice unice ale clienților sunt abordate conform definiției și solicitărilor.
   4. Pentru a înțelege pe deplin capacitățile de măsurare ale furnizorului, după caz și după cum au fost definite de către reprezentantul pentru calitatea furnizorului, furnizorul trebuie să efectueze o analiză a sistemului de măsurare (MSA – measurement system analysis) în conformitate cu cea mai recentă versiune a manualului AIAG, Analiza sistemului de măsurare.
   5. Cerințele specifice Timken legate de piesele eșantionate inițial și de identificare includ următoarele:
    1. Eșantioanele trebuie să provină din scule de producție care funcționează în condiții de producție.
    2. Eșantioanele trebuie să fie identificate în mod unic, astfel încât să se poată efectua corelarea măsurătorilor.
    3. Cantitatea eșantionată poate varia în funcție de natura produsului și de procesul de fabricație.
    4. Materiale și procese de producție.
    5. Documentație de analiză/dezvoltare/validare (atunci când este solicitată).
    6. Cu excepția cazului în care cantitățile de mostre sunt definite într-un standard sau o specificație Timken, pot fi utilizate următoarele linii directoare:
     1. Este necesar un minimum de 5 mostre (dintr-o serie de producție de 300 de piese) pentru orice piesă care produce unelte.
     2. Este necesar un minimum de 1 mostră pe cavitate pentru unelte cu piese multiple.
   6. Furnizorii sunt încurajați cu tărie să lucreze cu reprezentantul lor de dezvoltare a calității furnizorilor sau cu personalul desemnat pentru calitatea fabricii pentru a obține o aprobare completă la timp.
   7. Piesele de producție ale furnizorului nu trebuie să fie eliberate pentru expediere către uzina utilizator Timken până când furnizorul primește notificare de la Timken că PPAP a fost aprobat sau aprobat provizoriu pentru producție în volum.
   8. La cererea personalului de dezvoltare a calității furnizorului, furnizorul va stabili un proces de lansare în condiții de siguranță, care va servi la validarea Planului de control al producției/procesului (PCP – Process Control Plan) și va garanta că toate produsele expediate îndeplinesc așteptările Timken.
 • 8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate extern
  1. Furnizorii trebuie să fie dispuși să identifice și să gestioneze, după caz, întregul lor lanț de aprovizionare. Aceasta include furnizorii sau producătorii de materii prime și orice furnizor de componente sau procesare utilizate pentru produsele furnizate companiei Timken.
  2. După caz, furnizorii trebuie să impună toate cerințele de calitate ale companiei Timken pentru întregul lanț de aprovizionare utilizat pentru a produce articolele furnizate companiei Timken.
 • Secțiunea 1: Cerința AS13100
  1. Furnizorul trebuie să aibă metode documentate de prevenire a defectelor și de control al procesului, în conformitate cu clauzele SAE AS13100, cum ar fi, dar fără a se limita la, SAE AS13004 și SAE AS13006, după caz.
 • 8.5 Producția și prestarea de servicii
  1. 8.5.1 Controlul producției și prestării de servicii
   1. NADCAP necesar pentru procese speciale (a se vedea AS9100D 8.5.1.2)
    1. Procesele speciale sunt definite ca fiind tratarea termică, sudarea, placarea, pasivarea, acoperirea, testarea nedistructivă și curenții turbionari. Atunci când este necesar, trebuie să se apeleze la un furnizor certificat NADCAP pentru procesele speciale efectuate pentru Timken. Timken trebuie să fie notificată în cazul în care furnizorul își pierde acreditarea Nadcap sau dacă există deficiențe ca urmare a unui audit efectuat de NADCAP/PRI.
  2. 8.5.2 Identificare și trasabilitate
   1. După caz, furnizorii trebuie să fie în măsură să demonstreze trasabilitatea adecvată a produselor. Cerințele specifice de trasabilitate sunt identificate și revizuite în cadrul ședințelor inițiale de fezabilitate, de planificare a calității sau APQP. Furnizorii companiei Timken trebuie să stabilească și să mențină metode documentate pentru identificarea unică a produselor, șarjelor sau loturilor, inclusiv marcarea produselor, după caz, în scopul identificării sau al trasabilității.
   2. Numerele de lot, așa cum sunt identificate pe etichetele de expediere, trebuie să asigure trasabilitatea de la recepție și pe parcursul tuturor etapelor de producție de către furnizor, inclusiv expedierea către Timken.
   3. Compania Timken își rezervă dreptul de a efectua un audit la fața locului sau de a solicita documentația adecvată și în timp util pentru a verifica conformitatea cu cerințele de trasabilitate.
   4. Informațiile privind trasabilitatea trebuie să includă și să înceapă cu un număr termic al materiei prime individuale sau un număr echivalent.
   5. Pentru produsele aerospațiale, feroviare de mare viteză și pentru energia eoliană, un lot sau o șarjă de tratament termic nu poate conține mai mult de un număr termic al materialului.
   6. Pentru alt produs, un lot sau o șarjă de tratament termic nu poate conține mai mult de două numere termice ale materialului dacă există următoarea condiție.
    1. Pentru a menține dimensiunea maximă a lotului sau a șarjei de tratament termic; un lot sau o șarjă de tratament termic poate avea numărul termic de sfârșit de execuție al unui material și începutul altuia.
   7. Lotul sau șarja de tratament termic cu două numere termice ale materialului trebuie să fie identificat ca având mai multe numere termice ale materialului.
  3. Secțiunea 1: Baza de date privind certificarea materialelor Timken (MCD – Material Certification Database)
   1. Compania Timken a dezvoltat un sistem de certificare a materialelor pentru a îmbunătăți controlul materialelor primite. În funcție de solicitări, furnizorii de căi de rulare, elemente de rulare și dispozitive de reținere tratate termic (cuști) trebuie să ia următoarele măsuri specifice înainte de a livra orice material deținut/achiziționat de un furnizor oricărei uzine Timken pentru fabricarea produselor noastre. Toate excepțiile trebuie aprobate în scris de către departamentele GMQ sau SQD ale Timken.
   2. Baza de date privind certificarea materialelor (MCD) – este utilizată pentru a urmări și a verifica dacă tot oțelul furnizat unităților Timken are o compoziție chimică aprobată. Furnizorilor li se cere să completeze baza de date privind certificarea materialelor cu datele justificative corespunzătoare pentru fiecare lot de materiale vândut către/recepționat de toate unitățile Timken din întreaga lume.
     1. Toate căile de rulare, elementele de rulare și dispozitivele de reținere tratate termic (cuști) trebuie să fie achiziționate de la o sursă de materiale aprobată de către Timken.
     2. Fiecare furnizor trebuie să transmită certificatul de topire primară către Timken cu cel puțin 48 de ore înainte ca orice transport să ajungă la o uzină Timken, prin oricare dintre metodele următoare:
       1. trimiterea prin e-mail a certificatelor scanate la: ter-mfgtech@timken.com
       2. Trimiteți certificatele de material prin fax la: 001-330-458-6888

      Notă: Vor fi acceptate numai certificatele de tratare termică originale. Certificatele cu modificări în creion vor fi respinse.

     3. Împreună cu fiecare transmitere, furnizorii trebuie să completeze un formular de prezentare a MCD.
      1. Formularul de prezentare a MCD este disponibil pe site-ul web al rețelei de furnizori Timken, la adresa http://tsn.timken.com
      2. Pentru o transcriere exactă a datelor, vă rugăm să verificați dacă copia trimisă prin fax sau e-mail este lizibilă..

    Notă: Sistemul nostru de e-mail acceptă numai atașamente sub forma unui fișier de tip .jpg, .tiff, .pdf.

    1. Odată primit certificatul, documentele vor fi evaluate.
     1. Dacă datele de certificare a materialelor nu sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare sau provin dintr-o sursă de topire neaprobată de Timken, un reprezentant al calității de la uzina de recepție va fi anunțat că acea șarjă de material trimisă este neconformă și vă va contacta pentru a reține toate produsele realizate din acest material până la o nouă notificare. Notă: nu veți fi notificat prin sistemul MDC cu privire la starea aprobării.
     2. Noua cerință nu va modifica programul de livrare decât dacă sunt prezentate probleme de neconformitate.
     3. Nu întârziați expedierea în așteptarea confirmării. Furnizorii vor fi notificați numai dacă există o problemă care necesită rezolvare.
  4. 8.5.2 Identificare și trasabilitate (specific AS9100D)
   1. Vânzătorul trebuie să stabilească și să mențină un sistem de trasabilitate a bunurilor livrate până la sursa lor (inclusiv furnizorii de nivel secundar) pe lot, șarjă, tratament termic, topire și piesă. Înregistrările de trasabilitate vor fi păstrate de către furnizor ca parte a acestei dovezi obiective de control al calității și acceptabilitate, iar astfel de înregistrări vor fi puse la dispoziția reprezentanților Timken.
  5. Secțiunea 1: Mediile autorității de acceptare (AAM – Acceptance Authority Media)
   1. Furnizorii trebuie să respecte cerințele AS9100D în ceea ce privește aplicarea cerințelor privind mediile autorității de acceptare (AAM). Furnizorii trebuie să se asigure că, în cadrul organizației lor și al lanțului lor de aprovizionare, utilizarea AAM este clar definită în cadrul sistemului de management al calității. Furnizorii trebuie să mențină conformitatea cu cerințele AAM evaluându-și procesul și lanțul de aprovizionare ca parte a activităților sale de audit intern, inclusiv, dar fără a se limita la erorile de aplicare, utilizarea intempestivă, declarațiile false și deficiențele de formare. În plus, această comunicare va consolida importanța comportamentului etic în activitățile lor zilnice. Utilizarea AAM trebuie să fie considerată o garanție personală de respectare și conformare. Furnizorii trebuie, la cererea Timken, să poată face dovada comunicării către angajații și lanțul lor de aprovizionare.
  6. 8.5.3 Proprietatea aparținând clientului sau furnizorilor externi – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul.
  7. 8.5.4 Conservare
   1. Discuțiile privind cerințele de expediere și ambalare a producției ar trebui să înceapă în timpul activităților APQP sau al analizei de fezabilitate. Toate cerințele trebuie să fie finalizate înainte de prima expediere și de prezentarea PPAP.
   2. Toate materialele utilizate la fabricarea produselor trebuie să îndeplinească constrângerile guvernamentale și de siguranță în vigoare privind materialele restricționate, toxice și periculoase. Furnizorii nu trebuie să furnizeze substanțe chimice care figurează pe Lista substanțelor controlate (Faceți clic aici pentru a accesa lista). Furnizorii sunt obligați să respecte notificările adecvate privind substanțele restricționate sau raportabile în cazul prezentărilor PPAP.
   3. Toate materialele utilizate în sau încorporate în produsele companiei Timken trebuie să îndeplinească constrângerile guvernamentale și de siguranță în vigoare privind materialele restricționate, toxice și periculoase, precum și considerentele de mediu, electrice și electromagnetice aplicabile în țara de fabricație și de vânzare. Trebuie să se prezinte o Fișă tehnică de securitate a materialelor (MSDS) pentru toate articolele, astfel cum sunt definite în conformitate cu reglementările aplicabile. Fișa (fișele) tehnică (tehnice) de securitate a materialelor trebuie prezentată (prezentate) la locul de recepție.
   4. O fișă (fișe) tehnică (tehnice) de securitate a materialelor, cu informații complete, trebuie să fie prezentată (prezentate) la locul de recepție pentru aprobare cât mai curând posibil după ședința de fezabilitate și/sau primirea unei comenzi de achiziție. Cel târziu, fișele MSDS aplicabile trebuie să fie furnizate uzinei Timken utilizatoare înainte de prima expediere / prezentare PPAP a oricărei componente, materii prime sau produs.
   5. Aprobarea fiecărei MSDS trebuie obținută cât mai devreme posibil în cadrul lansării produsului. Fabrica Timken care utilizează materialele îl va anunța pe furnizor dacă fișele FDSM nu sunt acceptabile. În cazul în care nu se prezintă informațiile din MSDS sau nu se obține aprobarea, este posibil ca prezentarea PPAP pentru prima expediere să nu fie aprobată.
   6. Furnizorii trebuie să utilizeze IMDS (International Material Data System – Sistemul internațional de date despre materiale) după caz.
   7. În unele cazuri, compania Timken desemnează specificații „S” pentru a defini cerințele de expediere și ambalare. Cerințele din orice specificație „S” vor fi considerate drept o extensie a comenzii de achiziție și/sau a desenului/contractului privind produsul.
   8. Cu excepția cazului în care s-au convenit în scris metode alternative cu SQD sau locul de recepție, toate expedierile de producție trebuie să includă sau să fie precedate de următoarele:
    1. Certificările materialelor, după cum se specifică în toate specificațiile aplicabile ale materialelor. (Referința MCD 8.5.2)
    2. Datele aplicabile privind controlul statistic al procesului (SPC) (pentru toate caracteristicile speciale sau critice desemnate pentru schițe), cu excepția cazului în care SQD sau locul de recepție au primit instrucțiuni diferite.
    3. Etichetarea sau etichetarea cu coduri de bare trebuie să fie în conformitate cu orientările AIAG corespunzătoare sau cu cerințele specifice ale uzinei.
   9. Furnizorilor Timken de echipamente de ambalare li se poate cere să utilizeze Timken Smartflow pentru a se asigura că ambalajul se aliniază cu cerințele de branding și etichetare Timken. Contactați-vă reprezentantul Timken pentru a determina cerințele.
  8. 8.5.4 Conservare (specific AS9100D)
   1. Furnizorul trebuie să dispună de un program de protecție a produsului împotriva deteriorării în timpul producției și manipulării de către reziduurile străine. Asociații furnizorilor trebuie să fie instruiți, calificați și competenți în ceea ce privește prevenirea, detectarea și îndepărtarea FOD. Programul de prevenire a FOD al furnizorului trebuie să îndeplinească cerințele din 9146
  9. Secțiunea 1: Proprietatea guvernamentală
   1. În vederea executării unei comenzi de achiziție, Timken îi poate livra furnizorului proprietate guvernamentală. „Proprietatea guvernamentală” este o proprietate deținută sau închiriată de guvernul SUA sau achiziționată de guvernul SUA și pusă în posesia unui furnizor.
   2. Furnizorul trebuie să respecte cerințele FAR 52.245-1 cu privire la orice proprietate guvernamentală livrată furnizorului în legătură cu o comandă de achiziție Timken. Fără a limita cele de mai sus, furnizorul nu va înlătura, reprelucra, repara sau abandona proprietatea guvernamentală fără aprobarea prealabilă în scris a administratorului contractului Timken.
  10. 8.5.5 Activități post-livrare (specific AS9100D)
   1. Vânzătorul trebuie să păstreze la dosar și să prezinte, la cerere, un raport pentru articolele sau ansamblurile finale livrate, care să conțină cel puțin următoarele informații: numărul piesei, litera de revizuire, denumirea piesei, numărul comenzii de achiziție, numărul lotului, cantitatea lotului, mărimea eșantionului de inspecție, caracteristicile/parametrii inspectați și/sau testați, datele testului de inspecție, cantitatea admisă/respinsă în funcție de caracteristică, data inspecției/testării și semnătura/ștampila reprezentantului de inspecție/testare al vânzătorului.
  11. 8.5.6 Controlul modificărilor
   1. După aprobarea produsului, furnizorii nu trebuie să facă niciun fel de modificări fără o notificare prealabilă scrisă și fără aprobarea companiei The Timken. Furnizorii trebuie, de asemenea, să facă din aceasta o condiție a întregului lor lanț de aprovizionare.
   2. Modificările sunt definite ca fiind modificări ale proiectării produsului, ale specificațiilor produsului, ale pieselor achiziționate, ale materialelor, ale furnizorului sau prestatorului de servicii, ale locului de fabricație, ale metodei de fabricație, ale prelucrării, ale testării, ale depozitării, ale ambalării, ale conservării sau ale livrării.
   3. Modificările vor fi comunicate prin intermediul sistemului Timken de Management al problemelor privind calitatea (QIM). Acestea includ modificări ale designului piesei, ale materialului, ale furnizorului secundar, ale unității de producție sau ale procesului. Dacă au îndoieli, furnizorii sunt încurajați să ia legătura cu departamentul SQD al întreprinderii respective sau cu reprezentantul lor de aprovizionare. Trimiteți solicitarea către The Timken Company pentru aprobare, pentru a continua cu un plan de validare definit. Acest plan poate include sau poate necesita prezentarea unui nou Proces de aprobare a pieselor de producție (PPAP) sau FAI (Inspecția primului articol).
   4. Furnizorul trebuie să notifice compania Timken în prealabil și să obțină aprobarea pentru toate modificările de proiectare sau proces care afectează produsul fabricat, procesat sau întreținut pentru compania Timken.
   5. Modificările sunt clasificate pe baza impactului sau a efectului celui mai negativ, în prelucrarea ulterioară a unei piese, în manipularea acesteia sau în aplicarea sa prevăzută sau previzibilă.
   6. Modificările furnizorului pot fi inițiate prin:
    1. Departamentul de inginerie Timken
    2. Modificare inițiată de client, comunicată departamentului de dezvoltare a calității furnizorilor Timken de către inginerii sau departamentul de marketing al clientului
    3. Departamentele de Achiziții și Dezvoltare a calității furnizorilor Timken
    4. Departamentul de promovare a calității
    5. Uzina de producție/utilizatorul Timken
    6. Furnizor
   7. Pentru modificările permanente, reprezentantul de dezvoltare a calității furnizorilor Timken determină dacă este necesar un nou proces de aprobare a pieselor de producție și informează furnizorul în consecință.
   8. În urma validării și/sau a aprobării procesului de aprobare a pieselor de producție (PPAP), cererea de modificare a produsului/procesului furnizorului este aprobată sau respinsă, iar furnizorul este informat în consecință.
   9. În această etapă, se stabilește și se comunică furnizorului și tuturor părților interesate calendarul pentru introducerea treptată a modificării aprobate.
  12. Secțiunea 1: Aprobarea modificărilor
   1. vÎn urma aprobării de către Timken ca sursă calificată, prin acceptarea primului articol sau a primului lot, vânzătorul nu trebuie să aducă nicio modificare în proiectare, materiale sau procese care ar putea afecta acceptabilitatea (dimensională, vizuală, funcțională, de durabilitate etc.) a articolelor care urmează să fie livrate către Timken fără notificarea și aprobarea prealabilă a Timken. n sensul prezentei clauze, un proces este definit ca fiind orice procedură, sistem sau practică utilizată în timpul fabricării sau producției unui articol livrabil (de exemplu, prelucrare, debavurare, tratare termică, lipire, curățare, finisare etc.). Exemple de modificări de proces care necesită notificarea și aprobarea clienților sunt următoarele:
    1. Modificarea metodelor de inspecție și/sau de testare.
    2. Modificări ale produsului sau ale procesului de prelucrare a componentelor utilizate la fabricarea articolului final, inclusiv a componentelor fabricate de vânzător sau de un furnizor secundar.
    3. Modificarea furnizorilor secundari.
    4. Producția de scule, ștanțe și matrițe noi sau modificate, inclusiv piese de schimb (cu excepția sculelor perisabile).
    5. O modificare a locului de fabricație.
    6. Modificarea unui proces special
  13. Secțiunea 2: Inspecția primului articol
   1. La prima producție inițială și la primul articol produs, după încorporarea modificărilor de proiectare, vânzătorul trebuie să efectueze și să documenteze o inspecție și o testare cuprinzătoare a articolului respectiv pentru a asigura conformitatea articolelor cu toate cerințele desenelor și specificațiilor. În cazul în care se utilizează matrițe/ștanțe cu mai multe cavități, este necesară inspecția primului articol pentru fiecare cavitate.
   2. Este necesară o nouă inspecție a primului articol dacă:
    1. A fost efectuată o modificare semnificativă de proiectare sau de proces care afectează primul articol inițial și se aplică numai acelor caracteristici afectate de modificare.
    2. Articolul nu a fost produs pentru o perioadă de un an
    3. O modificare a locului de fabricație.
   3. Raportul vânzătorului trebuie să furnizeze cel puțin: numărul comenzii de achiziție, numărul piesei, nivelul de revizuire, numele piesei, numele vânzătorului, cerințele desenului (inclusiv toleranțele), metoda utilizată pentru a obține rezultatele și rezultatele reale ale fiecărei măsurători. Piesa/piesele utilizate pentru inspecție vor fi identificate atunci când vor fi expediate către Timken ca „Mostră pentru inspecția primului articol”. Datele primului articol, indiferent de format, trebuie să însoțească primul transport care urmează să fie livrat.
  14. 8.6 Lansarea produselor și serviciilor (specific AS9100D)Secțiunea 1: Certificat de conformitate (C de C)
   1. Vânzătorul trebuie să pregătească și să prezinte o certificare de conformitate către Timken pentru fiecare expediere efectuată în cadrul unei comenzi de achiziție (sau pentru fiecare articol desemnat, dacă anumite articole sunt desemnate în corpul comenzii de achiziție). Certificarea este semnată de către reprezentantul responsabil cu calitatea al vânzătorului ca dovadă că produsul livrabil este conform cu cerințele declarate: de exemplu, certificările materialelor, cerințele de proces, statutul de calificare a furnizorului, calificarea hardware etc.
   2. Specificațiile de nivel secundar utilizate și certificate pentru fiecare operațiune trebuie să fie revizuirea curentă, așa cum este definită de standardul Timken EGS-D0005 și menționată în EGS-D0005-A.
   3. Încheierea certificatului nu va modifica sau limita nici o declarație, garanție sau angajament asumat și nu va afecta în nici un fel obligația vânzătorului de a-și îndeplini sarcinile în strictă conformitate cu prevederile comenzii de achiziție.
   4. Trebuie să se furnizeze cel puțin următoarele informații: numele vânzătorului, cantitatea trimisă, numerele de lot/codurile de dată/numerele de serie, dacă este cazul, numărul piesei Timken și revizuirea desenului, țara în care a fost fabricată piesa, numărul și revizuirea comenzii de achiziție Timken și o declarație că au fost îndeplinite toate celelalte cerințe aplicabile conform comenzii de achiziție, desenelor sau specificațiilor.
  15. 8.7 Controlul produsului neconform
   1. Produsul neconform sau discordant este definit ca: abatere de la specificațiile desenelor, de la cerințele comenzii de achiziție, de la specificațiile sau standardele de produs și de proces ale companiei Timken și de la specificațiile și standardele de produs și de proces ale industriei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în ceea ce privește cantitatea, aspectul, materialul, metalurgia, ambalajul, manipularea, transportul, livrarea, curățenia și dimensiunile. Piesele contrafăcute vor fi tratate ca materiale neconforme.
   2. Atunci când un produs neconform este detectat de către furnizor după ce produsul a fost expediat, este în tranzit sau livrat către Timken, furnizorul va lua măsurile adecvate pentru a atenua efectul, inclusiv notificarea formală și detaliată către compania Timken.
   3. Notificarea trebuie să includă o descriere clară a neconformității, care să includă, după caz: piesele afectate, numerele pieselor, cantitățile și datele de livrare sau de tranzit. În cazul în care Timken solicită acest lucru, furnizorul trebuie să prezinte informații de trasabilitate pentru loturile sau șarjele de materiale sau produse.
   4. Raportul privind materialele discordante (DMR) (faceți clic aici pentru procedură) este utilizat pentru a notifica furnizorul cu privire la neconformitate, discordanță și/sau respingere. RMD-ul este trimis prin e-mail direct persoanei de contact cu furnizorul utilizând sistemul de managementul problemelor privind calitatea (MPC) al Timken și poate fi trimis de la orice unitate a companiei Timken, care primește materiale de tip I. Un RMD poate fi inițiat la detectarea unui produs neconform. Pot fi solicitate cereri de măsuri corective de la furnizor.
   5. Furnizorul este responsabil să răspundă direct la reclamația furnizorului în termenul solicitat, utilizând QIM. Cu excepția cazului în care se menționează altfel în reclamația furnizorului, răspunsul inițial este așteptat în termen de 30 zile.
   6. În cazul în care se stabilește că un produs al unui furnizor este defect din punct de vedere al materialelor și/sau al manoperei, astfel cum este definit de cerințele de proiectare, produsul (produsele) va (vor) fi imediat reținut(e). Compania Timken și furnizorul vor stabili dacă produsul poate fi inspectat pentru a elimina defectele din „lotul” care a fost reținut.
   7. Furnizorul trebuie să furnizeze instrucțiuni detaliate de inspecție companiei Timken, la cerere, pentru a sprijini investigațiile DMR.
   8. Compania Timken își rezervă dreptul de a aproba toate metodele de inspecție.
   9. În cazul în care se stabilește că simpla inspecție nu poate detecta defectul, produsul (produsele) va (vor) fi returnat(e) furnizorului sau va (vor) fi casat(e), conform înțelegerii dintre furnizor și Timken. Compania Timken va identifica eventualele costuri generate de aceste piese defecte și va iniția procedura de rambursare pentru recuperarea costurilor furnizorului cu furnizorul.
   10. Dacă produsul achiziționat este necesar pentru producție urgentă la o unitate Timken, furnizorul va pune la dispoziție o echipă de inspecție rapidă la unitatea de producție a Timken pentru inspecție sau va fi de acord (prin furnizarea unei comenzi de achiziție terței părți) să utilizeze un serviciu de inspecție terță parte. costul serviciului fiind suportat de furnizor. În majoritatea cazurilor, dacă este necesar, furnizorului i se va oferi opțiunea privind metodologiile de sortare de către unitatea Timken afectată. Utilizarea unei terțe părți pentru a sorta produsele defecte nu scutește furnizorul de responsabilitatea sa pentru calitatea sau livrarea produsului.
   11. Compania Timken va avea dreptul de a efectua orice și toate testele necesare sigure, distructive și nedistructive pentru a evalua pe deplin performanța produsului sau serviciilor furnizorului.
   12. Compania Timken va avea dreptul de a utiliza serviciul unui laborator independent de testare acreditat 17025:20XX. Furnizorul va rambursa companiei Timken cheltuielile respectivelor teste numai dacă testele confirmă că produsul sau serviciul este defect. Compania Timken trebuie să-i furnizeze furnizorului o contabilizare corespunzătoare a orelor de inspecție.
   13. În cazul în care se stabilește că produsul achiziționat este defect sau neconform din alte motive decât cele definite pe schițele de proiectare, cele două părți vor discuta și vor stabili dacă este necesară o acțiune de reținere.
   14. Dacă sunt necesare măsuri de reținere, se vor stabili criterii de inspecție. Dacă nu sunt necesare măsuri de reținere, produsul furnizorului va fi aprobat pentru a fi utilizat în producție, cu o înregistrare corespunzătoare a utilizării procesului de abatere.
  16. Secțiunea 1: Capacitatea de reacție a furnizorului
   1. Compania Timken va monitoriza viteza, promptitudinea și eficacitatea măsurilor corective sau preventive prin intermediul QIM și poate utiliza răspunsul furnizorului ca sursă de informații pentru atribuirea viitoarelor contracte și pentru monitorizarea performanțelor. (A se vedea 9.1)
  17. Secțiunea 2: Expediere controlată de furnizor (CSI/CSII)
   1. Scopul expedierii controlate este de a implementa un proces riguros care protejează Timken de primirea de piese și/sau materiale neconforme.
    1. Expediere controlată de nivel I (CSI) – Expedierea controlată este o cerere formală din partea Timken pentru ca un furnizor să pună în aplicare un proces suplimentar de inspecție pentru a sorta materialul neconform, implementând în același timp analiza cauzei principale și acțiuni corective. Procesul de expediere controlată se adaugă controalelor normale. Datele obținute în urma procesului de inspecție a expedierii controlate sunt esențiale atât ca măsură a eficacității procesului de reținere, cât și ca măsuri corective luate pentru a elimina neconformitatea inițială.
    2. Expediere controlată de nivel II (CSII) – Include aceleași procese ca și expedierea controlată de nivel I cu un proces de inspecție suplimentar care este finalizat de o terță parte. Timken și furnizorul vor conveni de comun acord asupra companiei terțe și a locației. Compania terță trebuie să fie certificată cel puțin conform ISO 9001:20xx.
   2. În funcție de gravitatea problemei, Timken determină dacă este adecvat nivelul I sau nivelul II.
  18. Secțiunea 3: Autoritatea MRB (specific AS9100D)
   1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în comanda de achiziție, vânzătorul și/sau oricare dintre furnizorii săi secundari nu au autoritatea de a procesa „USE-AS-IS” (utilizare ca atare), „REPAIR” (reparații), „STANDARD REPAIR PROCEDURES (SRPS)” (proceduri standard de reparații) sau „NON-SRPS” prin intermediul comisiei interne de examinare a materialelor (MRB – material review board). Aceste dispoziții, precum și abaterile și cererile de derogări care necesită o dispoziție MRB vor fi înaintate către Timken pentru aprobare (aceasta nu include reprelucrarea sau rebuturile). Vânzătorul trebuie să contacteze departamentul de achiziții al Timken pentru a obține un formular de renunțare.

  9.0 Evaluarea performanței

  1. 9.1 Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare
   1. Procesul de evaluare a furnizorilor companiei Timken este conceput pentru a măsura performanța furnizorilor în timp. Evaluarea este realizată periodic de către o echipă interfuncțională, formată în mod obișnuit din personalul de la uzina utilizatorului companiei Timken, din personalul de la achiziții, de la executarea comenzilor și de la dezvoltarea calității furnizorilor. Un anumit furnizor sau anumite locații ale furnizorilor pot fi evaluate folosind doar performanțele de livrare și de calitate stabilite de compania Timken. Evaluarea se concentrează, de obicei, pe cinci domenii de performanță:
    1. Calitate – Calitatea produsului necesită respectarea strictă a specificațiilor de achiziție, transport, inginerie și ambalare, inclusiv curățenie și servicii consecvente și de încredere pentru a asigura satisfacția clienților. Exemple de măsuri:
     1. Numărul de rapoarte privind materialele discordante (DMR)
     2. PPM (părți per milion)
     3. Numărul de reclamații externe
     4. Costul total al calității
     5. Cereri de garanție și retururi de pe teren
    2. Livrare – Livrarea la timp (OTD) înseamnă a avea materialul corect în cantitatea potrivită, la locul potrivit și la ora și data de livrare convenite de comun acord. Data de livrare este data confirmată sau promisă din nou. Exemple de măsuri:
     1. Rata OTD
     2. Abaterea încasărilor totale brute de la totalul datorat/abaterea procentuală medie
     3. Expedieri accelerate
     4. Abatere procentuală medie
    3. Cost – Exemple de măsuri:
     1. Nivelul prețurilor
     2. Acord contractual
     3. Cost de livrare
     4. Termeni de plată
    4. Serviciu clienți:
     1. Probleme de facturare
     2. Capacitatea furnizorului de a răspunde solicitărilor
     3. Capacitatea furnizorului de a furniza linia și versiunile corecte, cantitățile primite
    5. Îmbunătățire continuă/Lean:
     1. Activități de îmbunătățire continua
     2. Idei de reducere a costurilor
     3. Dezvoltarea de noi produse
     4. Furnizorul colaborează cu fabricile, echipele de achiziții și SQD pentru a stimula inițiativele de rezolvare a problemelor și de reducere a costurilor.
   2. Timken și-a dat seama că anumite procese și operațiuni din baza noastră de aprovizionare necesare pentru fabricarea produselor noastre au niveluri de risc care trebuie gestionate în mod corespunzător. Timken are procese pentru a evalua nivelurile de risc din baza noastră de aprovizionare. Dacă, în timpul activității, determinăm că un proces sau o operațiune are un nivel de risc inacceptabil, vom contacta direct furnizorul și îi vom comunica măsurile specifice care vor trebui implementate pentru a aduce nivelul de risc la un nivel gestionabil.
   3. Procesul de escaladare a furnizorului este un nivel crescut de activitate cu un furnizor care rezultă din eșecul continuu al furnizorului în ceea ce privește calitatea, livrarea sau costurile. De asemenea, escaladarea poate fi inițiată atunci când există tendințe vizibile care indică faptul că este posibil ca sistemele de calitate să fie sub presiune sau deteriorate la un furnizor. Escaladarea calității furnizorului este metodologia utilizată de personalul echipei SQD a Timken pentru a defini acțiuni, a rezolva și a îmbunătăți performanța generală a furnizorului. Pentru definiția, consecințele și criteriile de includere în escaladarea furnizorilor, consultați link-ul de mai jos: Procesul de escaladare a furnizorilor.
    1. Etapele de escaladare variază până la și includ notificarea către registratorul furnizorului cu privire la problemele sistemice de calitate persistente sau recunoașterea faptului că ar putea fi în interesul companiei Timken și al furnizorului să întrerupă activitatea.
   4. Furnizorii trebuie să monitorizeze performanța procesului folosind tehnici statistice adecvate, în conformitate cu cea mai recentă revizuire a manualului AIAG, Controlul statistic al proceselor. Determinarea nevoii se bazează pe capacitatea de a controla și verifica capacitatea procesului și caracteristicile produsului. Utilizarea instrumentelor de planificare a calității precum Analiza modului de defecțiune și a efectelor în proiectare (DFMEA) și/sau Analiza modului de defecțiune și a efectelor procesului (PFMEA) este esențial. Furnizorul trebuie să prezinte date privind capacitatea pentru caracteristicile cheie la cererea personalului Timken. Furnizorul este încurajat să utilizeze tehnici statistice, inclusiv:
    1. Studiu Gage R&R
    2. Întreținere predictivă
    3. Analiza defectelor
    4. Eșantionare și (C=0)
    5. Metode de analiză a proceselor și diagrame de control
    6. Analiza regresiei – analiza varianței
    7. Alte metode grafice
  2. 9.2 Audit intern
   1. Furnizorii trebuie să încorporeze lecțiile învățate din experiențele anterioare, cunoștințele despre proces sau alte surse în documentația de planificare a calității.
   2. Lecțiile învățate trebuie identificate ca atare pe parcursul întregului proces de documentare a planificării calității și puse la dispoziția personalului Timken la cerere.
   3. Planul de lansare în condiții de siguranță (SLP) este implementat pentru a verifica stabilitatea produsului și procesului într-o manieră organizată. PLS este menit a fi o perioadă de învățare. Datele colectate vor fi monitorizate și analizate, și se vor face ajustări ale produsului și procesului atunci când este necesar și ar trebui să aibă loc atunci când se începe o nouă producție.
    1. Lansarea în condiții de siguranță trebuie utilizată după caz pentru toate cerințele de preproducție și producție care necesită Procesul de aprobare a pieselor de producție (PPAP) și ori de câte ori este solicitată de către o fabrică Timken sau un client Timken pentru orice piesă care prezintă un risc semnificativ. Lansarea în condiții de siguranță nu ar trebui să fie utilizată pentru materialele discordante primite la uzina clientului.
    2. SLP este recomandată, după caz, în următoarele situații.
     1. Proces – procese noi, modificate, mutate sau relocalizate.
     2. Produs – produs nou, transferat sau modificat.
     3. Furnizori – furnizori noi sau furnizori existenți pe un produs modificat sau nou.
     4. Activități de corelare – corelarea echipamentelor de testare, inspecție sau calibrare.
  3. 9.3 Revizuirea conducerii – Nu există cerințe suplimentare, se utilizează ISO9001/AS9100D acolo unde este cazul

  10.0 Îmbunătățire

  1. 10.1 Generalități
   1. Timken și furnizorii săi se străduiesc să atingă excelența în producție și pot examina anumite unități Timken și alte companii pentru exemple de bune practici. Cele mai bune practici sunt principii de afaceri, adesea identificate prin analize comparative, care produc rezultate mai bune. Furnizorii sunt încurajați cu tărie să se familiarizeze cu aceste concepte și să practice în mod eficient îmbunătățirea continuă.
   2. Furnizorii trebuie să fie capabili să determine zonele care necesită ajustări și îmbunătățiri:
    1. Rezultate de calitate
     1. Indicatori de performanță a calității furnizorilor – de exemplu, ppm (părți pe milion de defecte), numărul de rapoarte privind materialele discordante etc.
     1. Livrare
      1. Livrare la timp, abateri în livrări etc.
    1. Costuri
     1. Reducerea prețurilor, costul calității etc.
     1. Servicii și inovație
      1. Inițiativă de îmbunătățire continuă, planificarea capacității, probleme de facturare, receptivitate la notificările de modificare etc.
    2. Furnizorul ar trebui să fie capabil să coreleze toate obiectivele cu cerințele și prioritățile Timken. Este foarte important să se determine sfera problemelor sau proceselor care urmează să fie studiate. Furnizorul trebuie să identifice orice decalaj între procesele curente și cerințe, să determine severitatea decalajelor și să-și prioritizeze eforturile pentru a minimiza și elimina decalajele, folosind o metodologie structurată, de îmbunătățire.
    3. Reducerea costurilor este un element integrant al strategiei Timken care afectează furnizorii Timken. Pentru a-și atinge și îmbunătăți poziția competitivă pe piață, Timken și furnizorii trebuie să implementeze metode și instrumente concentrate, sistematice, pentru a reduce costurile produselor vândute.
     1. Obiectivele de reducere a costurilor pot fi atinse în următoarele moduri:
      1. Reducerea costurilor de către Timken prin promovarea unor acorduri pe termen lung cu furnizorii și prin analiza comparativă a pieței.
      2. Implementarea, după aprobarea Timken, de către furnizori a programelor interne de îmbunătățire a calității, a metodologiei de inginerie a valorii și a analizei valorii.
      3. Dezvoltarea reducerilor de costuri comune ale furnizorilor Timken pe baza unei analize atât a prețurilor furnizorilor, cât și a clienților, a mijloacelor de livrare și a măsurilor de performanță comercială.
      1. Tehnici recomandate de Timken care ar putea fi utilizate pentru a reduce costurile:
       1. Rezolvarea problemelor 8D
       2. Filosofia Kaizen
       3. Analiza valorii/Ingineria valorii
       4. Principiile 5-S
       5. Analiza celor 5 motive
       6. Șapte instrumente de calitate
       7. Brainstorming
       8. Analiza comparativă
       9. Analiza decalajelor echipelor interfuncționale
       10. Prevenirea erorilor
       11. VA/NVA valoare adăugată/nonvaloare adăugată (Lean)
     1. 10.2 Neconformitate și măsură corectivă
      1. Așteptările companiei Timken sunt de zero defecte.
      2. Atingerea acestui nivel de calitate necesită procese performante combinate cu tehnici de control statistic al proceselor și utilizarea metodologiei de prevenire a erorilor.
      3. Atunci când sunt determinate cauze potențiale ale neconformității, furnizorul trebuie să utilizeze soluții în cadrul procesului pentru a preveni sau a detecta aceste neconformități. Aceste soluții trebuie să fie independente de acțiunile operatorului.
      4. Soluțiile ar trebui să fie proiectate și instalate ca parte integrantă a procesului pentru a preveni sau detecta o setare greșită a unui element (de exemplu, poziția corectă sau inversată), defecte ale elementului, ale mașinii sau ale standardului, făcând astfel imposibilă utilizarea ulterioară.
     2. Secțiunea 1: Proces 8D
       1. Compania Timken recunoaște procesul 8D pentru rezolvarea problemelor. În special în ceea ce privește rezolvarea unui produs neconform (discordant) utilizând Managementul problemelor privind calitatea (QIM) al Timken.
       2. Este vorba de un proces structurat în opt pași de rezolvare a problemelor și de un format de raport. Această tehnică se poate aplica și în cazul inițiativelor de îmbunătățire continuă.
        1. Utilizați abordarea în echipă (Utilizat în procesul 3D)– Stabiliți un grup-cheie de persoane cu cunoștințe despre proces/produs, alocați timp, autoritate și competențe în disciplinele tehnice necesare pentru a rezolva problema și a pune în aplicare măsuri corective. Grupul trebuie să aibă un reprezentant desemnat.
        2. Descrieți problema – Precizați problema clientului intern/extern, identificând în termeni cuantificabili cine, ce, când, unde, de ce, cum, câți (7 întrebări standard) pentru această problemă.
        3. Implementați și verificați acțiunile intermediare (de reținere). (Utilizat în procesul 3D)– Definiți și implementați acțiuni de reținere pentru a izola efectul problemei de orice client intern/extern până la implementarea măsurii corective. Verificați eficacitatea acțiunii de reținere.
        4. Definiți și verificați cauzele principale (Utilizat în procesul 3D)– Identificați toate cauzele potențiale, care ar putea explica motivul apariției problemei. Izolați și verificați cauza principală, testând fiecare cauză potențială în raport cu descrierea problemei și cu datele de testare. Identificați măsuri corective alternative pentru a elimina cauza principală.
        5. Verificați măsurile corective (Utilizat în procesul 3D)– Confirmați cantitativ faptul că măsurile corective selectate vor rezolva problema pentru client și nu vor provoca efecte secundare nedorite. Stabiliți măsurile de urgență, dacă este necesar, pe baza evaluării riscurilor.
        6. Implementați măsuri corective permanente– Stabiliți și implementați cele mai bune măsuri corective permanente. Alegeți controale continui pentru a vă asigura că motivul principal este eliminat. Monitorizați efectele pe termen lung și implementați măsuri de urgență dacă este necesar.
        7. Preveniți recurența– Modificați sistemele de management, sistemele de operare, practicile și procedurile pentru a preveni reapariția acestei probleme și a tuturor problemelor similare.
        8. Felicitați echipa / Extrapolați– Recunoașteți eforturile colective ale echipei.

      Procesul de recuperare a costurilor
      Dacă este cazul, compania Timken poate recupera costurile asociate unui furnizor care nu îndeplinește așteptările definite. Elaborarea unui DMR de tip 8D în managementul problemelor privind calitatea (QIM) poate iniția procesul de recuperare. Compania Timken poate recupera costurile suplimentare prin intermediul procesului de recuperare a costurilor furnizorului Timken sau prin negocieri directe cu furnizorul.

      1. Furnizorul trebuie să aplice (extrapoleze) proceselor, serviciilor sau produselor similare măsurile corective și controalele implementate, pentru a elimina cauza unei potențiale neconformități în alte domenii.
     3. 10.3 Îmbunătățirea continuă
      1. Furnizorul ar trebui să promoveze și să implementeze o filozofie de îmbunătățire continuă care să ofere o abordare susținută pentru a obține performanțe superioare din punct de vedere competitiv în acele domenii critice pentru succesul afacerii, prin aplicarea riguroasă a metodologiei și proceselor dovedite. Timken recunoaște că Sistemul de management al calității Timken (TQMS) oferă elemente care constituie o bază pentru îmbunătățirea continuă. Principiile de bază ale TQMS pentru furnizori oferă o abordare sistematică care ajută furnizorii să obțină lansări impecabile, cu zero defecte și un nivel mai ridicat de satisfacție a clienților, permițând îmbunătățirea continuă a proceselor. Principiile de bază ale TQMS pentru furnizori completează sistemul de management al calității furnizorilor prin aplicarea unor instrumente pentru reducerea erorilor, îmbunătățirea productivității și asigurarea feedbackului în în circuit închis.
       1. Elementele TQMS pentru furnizori includ:
        1. Certificarea sistemului de calitate
        2. Metodologia de reducere a RPN
        3. Munca standard
        4. Formarea standard
        5. Auditul proceselor pe niveluri
        6. Controlul materialelor neconforme
        7. Verificarea și prevenirea erorilor
        8. Răspunsul rapid
       2. Aceste metode și procese vor fi utilizate în întreaga organizație a furnizorului pentru a îmbunătăți continuu calitatea, livrarea, serviciile și costurile produselor furnizorului în beneficiul clienților și asociaților săi.
       3. Furnizorul trebuie să îndeplinească funcțiile de importanță majoră pentru îmbunătățirea continuă prin:
        1. Îmbunătățirea continuă a acțiunilor proprii și distribuirea resurselor.
        2. Consilierea angajaților cu privire la obiective și sarcini
        3. Asigurarea unui mediu care încurajează comunicarea deschisă.
        4. Sprijinirea fiecărui angajat și a oricăror eforturi de îmbunătățire a proceselor care vizează toți angajații cu ajutorul unui sistem de formare.
       4. Alte instrumente recomandate care ajută la punerea în aplicare a procesului de îmbunătățire continuă sunt:
        1. Analiza comparativă
        2. Brainstorming
        3. Analiza Pareto
        4. Analiza celor 5 motive
        5. Diagrama de afinitate
        6. Fișa de lucru privind implicarea
        7. Analiza cost-beneficiu
        8. Diagrame cauză-efect
        9. Capacitatea/performanța proceselor
        10. Cartografierea proceselor