[Page Title]

Instrukcja w zakresie wymagań dla dostawców

Norma korporacyjna firmy Timken 29.1
Wersja 14 (luty 2023 r.)

Od dostawców firmy Timken oczekuje się całkowitego wyeliminowania incydentów i zakłóceń dotyczących jakości, dostarczania produktów bez wad, sprawnej realizacji dostaw i terminowego reagowania na problemy.

Przedmowa/ Wprowadzenie

Dostawcy odpowiadają za jakość swoich produktów i usług.

Celem Podręcznika wymagań dla dostawców The Timken Company jest jasne przedstawienie warunków współpracy z The Timken Company i jej oddziałami na całym świecie w zakresie jakości oraz stworzenie systemów, które przyczyniają się do ciągłego doskonalenia, zapobiegania wadom oraz ograniczenia zmienności i marnotrawstwa w całym łańcuchu dostaw. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji mają pierwszeństwo stosowania, chyba że upoważnieni pracownicy firmy Timken przekażą odmienne informacje.

Od dostawców firmy Timken oczekuje się całkowitego wyeliminowania incydentów i zakłóceń dotyczących jakości, dostarczania produktów bez wad, sprawnej realizacji dostaw i terminowego reagowania na problemy.

Materiały typu I: to materiały, które stają się częścią produktów sprzedawanych przez The Timken Company. Należą do nich również usługi wykorzystywane do wytwarzania (w całości lub części) produktów sprzedawanych przez The Timken Company.

Zakres niniejszej instrukcji dotyczy jakości produktów wszystkich dostawców materiałów produkcyjnych, części produkcyjnych lub serwisowych typu I oraz producentów maszyn i powiązanych podzespołów.

Niniejsza instrukcja jest dokumentem kontrolowanym. Kopie Podręcznika wymagań dla dostawców firmy The Timken Company udostępniane dostawcom, drukowane lub pobierane są uważane za niekontrolowane i nie będą automatycznie aktualizowane.

Dostawcy The Timken Company mają obowiązek pobrać go z witryny internetowej dla dostawców The Timken Company pod adresem http://tsn.timken.com i go przestrzegać. Dostawcy są zobowiązani do okresowego sprawdzania, czy w witrynie internetowej zamieszczono zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu.

Mają też obowiązek zapewnienia, aby dostarczane przez nich produkty i usługi były zgodne z najnowszą wersją tego dokumentu, jeżeli jest ona wskazana na zamówieniach lub w umowach dostawy, lub z wersją przesłaną pocztą, przekazaną elektronicznie lub wyświetlaną online na stronie http://tsn.timken.com.

Niezamieszczenie odniesienia do Instrukcji w zakresie wymagań dla dostawców The Timken Company w zapytaniu ofertowym, zamówieniu lub umowie na dostawę nie zwalnia dostawców z obowiązku jej przestrzegania.


Wymagania normy – jakość

Aby zostać dostawcą The Timken Company, wszyscy dostawcy mają obowiązek spełniać wymagania w zakresie jakości.
Nasze wymagania normy obejmują następujące wymagania:

 1. System zarządzania jakością: Dostawcy są zobowiązani posiadać udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością i wyrażać zgodę na przeprowadzanie w swoich zakładach oceny. Od dostawców może wymagać się uzyskania certyfikacji na zgodność z normami ISO 9001:20xx, IATF 16949:20xx lub AS 9100D:20xx. W stosownych przypadkach może być wymagana rejestracja/zgodność z normą ISO 14001:20xx lub zgodność z normą AS13100.
 2. Planowanie jakości / zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP): Zgodnie z wymaganiami dostawca jest zobowiązany dysponować zasobami i być w stanie uczestniczyć w planowaniu jakości / APQP lub stosowanym w branży systemie zapobiegania, w tym w takich działaniach, jak oceny wykonalności, analizy DFMEA, PFMEA, przeglądy projektu, produkcja prototypów, proces zatwierdzania części do produkcji, plany kontroli procesów oraz działania zapobiegające uszkodzeniom przez ciała obce.
 3. Działania naprawcze: W przypadku wystąpienia problemów z jakością związanych z produktami dostawcy, będzie on zobowiązany do przedstawienia pisemnego raportu z działań naprawczych składanego elektronicznie za pomocą Systemu Informowania o Jakości (QIM) firmy Timken.
 4. Materiały niebezpieczne: Dostawcy mają obowiązek dostarczenia wszystkich informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych oraz spełnienia wszystkich wymagań urzędowych i wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Dla wszystkich określonych towarów dostawcy są zobowiązani do przedstawienia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS).
 5. Zarządzanie zmianą: Dostawcy mają obowiązek zgodzić się na powiadomienie The Timken Company o wszelkich planowanych zmianach w procesach i uzyskać od firmy Timken zgodę przed ich wprowadzeniem. Są oni również zobowiązani wprowadzić ten warunek w całym swoim łańcuchu dostaw. W niektórych przypadkach w ramach procesu zatwierdzania wymagane jest przedstawienie próbek i dokumentacji.
 6. Specyfikacje materiałów i procesów: Dostawcy mają obowiązek wytwarzać produkty firmy Timken zgodnie z określonymi specyfikacjami materiałów i procesów. W niektórych przypadkach wymagamy zatwierdzenia poddostawców dostawcy.
 7. Zatwierdzenie źródła materiałów: W przypadku wyspecyfikowania przez firmę Timken określonych materiałów, konieczne jest uzyskanie od niej zatwierdzenia wszystkich źródeł takich materiałów. Przed wysyłką materiałów do zakładu Timken konieczne może być korzystanie przez dostawców z bazy danych certyfikacji materiałowej (MCD).
 8. Produkt niezgodny z wymaganiami: Dostawcy są zobowiązani dostarczać wyłącznie produkty zgodne ze specyfikacją lub przed wysyłką produktów niezgodnych ze specyfikacją uzyskać pisemną zgodę na odstępstwo. Zgoda firmy Timken na wysyłkę produktu niezgodnego z wymaganiami nie zwalnia dostawcy z dopełnienia obowiązków wobec firmy Timken.
 9. Dokumentacja: Dostawcy są zobowiązani prowadzić określoną dokumentację przez określony czas. Firma Timken określi czas przechowywania dokumentacji, w tym, w razie potrzeby, sposób jej utylizacji.
 10. Wymagania dotyczące wysyłki i pakowania: Dostawcy są zobowiązani przestrzegać specyfikacji firmy Timken dotyczących wysyłki i pakowania. Dotyczy to także specyfikacji lub wymagań dotyczących etykietowania.
 11. Eskalacja problemów dostawcy: W przypadku ciągłego niewywiązywania się przez dostawcę z obowiązków w zakresie jakości, dostaw lub kosztów, działania podejmowane w odniesieniu do niego ulegną intensyfikacji.
 12. Procedura zwrotu kosztów przez dostawcę i obciążenia zwrotnego: Jest to formalny proces umożliwiający firmie Timken odzyskanie kosztów związanych z niedopuszczalnymi wynikami dostawcy.
 13. Zarządzanie łańcuchem dostaw: Dostawcy są zobowiązani do wykazania się gotowością do określenia całego swojego łańcucha dostaw i zarządzania nim. Do obowiązków dostawcy należy upewnienie się, że jego poddostawcy spełniają wymagania firmy Timken.
 14. Identyfikowalność: Identyfikowalność produktów stanowi jeden z obowiązujących wymogów. Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia niepowtarzalnej identyfikacji partii/serii produktów zgodnie z wymaganiami firmy Timken.
 15. Weryfikacja zakupionego produktu: Dostawcy są zobowiązani umożliwić wykonanie na terenie swojego zakładu weryfikacji produktu, którą może przeprowadzić firma Timken, jej klient lub przedstawiciel klienta.

Kontynuacja szczegółowego opisu niniejszych wymagań normy znajduje się na kolejnych stronach.

1.0 Zakres

Zapraszamy do lektury Podręcznika wymagań dla dostawców The Timken Company w zakresie wymagań dla dostawców typu 1. Dostawcy typu 1 oznaczają dostawców, którzy dostarczają produkty lub usługi stanowiące, w części lub w całości, produkty i usługi sprzedawane przez The Timken Company. Wymagania opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich zewnętrznych dostawców typu 1 jednostki biznesowej firmy Timken odpowiedzialnej za łożyska i produkty przenoszenia mocy. Dostawcy materiałów pośrednich powinni stosować się do odpowiednich części Podręcznika wymagań dla dostawców, zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu i/lub innymi zobowiązaniami umownymi.

W ramach sieci dostawców firmy Timken, oczekuje się, że reputacja firmy Timken w zakresie jakości i obietnica marki Timken znajdą odzwierciedlenie w kupowanych przez firmę produktach. W niniejszym podręczniku zdefiniowano konkretne procesy i informacje niezbędne do spełnienia założeń określonych w firmowej polityce jakości.

2.0 Powołania normatywne – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D

3.0 Terminy i definicje

Proces 3D: Zwięzłe, trzyetapowe podejście do rozwiązywania problemów przy użyciu 3 z 8 dyscyplin

Proces 8D: Ośmioetapowa metoda rozwiązywania problemów szczególnie dotycząca produktu niezgodnego z wymaganiami (rozbieżnego) z wykorzystaniem systemu Zarządzania Problemami z Jakością (QIM) firmy Timken.

AECA (amerykańska ustawa o kontroli eksportu broni): Ustawa o kontroli eksportu broni z 1976 r. daje prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia do kontrolowania importu i eksportu artykułów obronnych i usług obronnych

AIAG: Grupa Robocza Przemysłu Motoryzacyjnego

AIAG-APQP: instrukcja Grupy Roboczej Przemysłu Motoryzacyjnego – zaawansowane planowanie jakości produktu.

AIAG-PPAP: Grupa Robocza Przemysłu Motoryzacyjnego – Proces Zatwierdzania Części do Produkcji.

ALW: Koła do statków powietrznych

APQP: zaawansowane planowanie jakości produktu

Części towarów podlegające kontroli: Produkty o właściwościach zwykle wskazanych na rysunkach za pomocą odwróconego znaku delta () przed numerem kodu części i/lub surowca. Części towarów podlegających kontroli mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji i/lub zgodność z przepisami urzędowymi pojazdów silnikowych.

Kontrola wysyłanych materiałów poziomu 1 (CS1): Kontrola wysyłanych materiałów (ang. CS) to formalne żądanie firmy Timken, aby dostawca wdrożył dodatkowy proces kontroli w celu wykrycia materiałów niezgodnych z wymaganiami przy jednoczesnym przeprowadzeniu analizy przyczyn źródłowych i wdrożeniu działań naprawczych.

Kontrola wysyłanych materiałów poziomu 2 (CS2): Obejmuje takie same procesy, co w przypadku procedury kontroli wysyłanych materiałów na poziomie 1 oraz dodatkowo kontrolę przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny.

Części podrobione: część, część składowa, moduł lub zespół, którego pochodzenie, materiał, źródło produkcji, działanie lub właściwości zostały fałszywie przedstawione. Termin ten obejmuje m.in.: (A) części, które zostały (ponownie) oznakowane w celu ich zamaskowania lub fałszywego przedstawienia tożsamości producenta, (B) części wadliwe i/lub nadwyżki materiału złomowane przez oryginalnego producenta oraz (C) wcześniej używane części wycofane lub zregenerowane i dostarczone jako nowe. Części podrobione będą traktowane jako materiał niezgodny z wymaganiami. Sprzedawca i jego podwykonawcy są zobowiązani spełniać odpowiednio wymagania aktualnej wersji norm SAE AS5553 i/lub AS6174. Sprzedawca dopilnuje, aby do produkcji wykorzystywane były wyłącznie nowe i autentyczne materiały, chyba że firma Timken wyrazi pisemną zgodę.

DFARS: suplement do federalnego rozporządzenia w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności

DFMEA: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów projektowych

ROZBIEŻNY: niezgodny ze specyfikacją rysunkową, specyfikacją zamówienia zakupu, specyfikacją lub normą dla produktów i procesów The Timken Company lub branżowymi specyfikacjami i normami dla produktów i procesów, w tym między innymi w zakresie ilości, wyglądu, materiału, wiedzy o metalach, opakowania, obsługi, wysyłki i wymiaru.

DMR: raport o rozbieżności materiału służący do powiadamiania podwykonawcy o przypadkach niezgodności i/lub odrzucenia udokumentowanych w którymkolwiek zakładzie firmy Timken w odniesieniu do otrzymanego materiału typu I oraz do żądania od podwykonawcy podjęcia działań naprawczych.

DVP&R: plan i raport walidacji projektu

ECI: informacje dotyczące środków kontroli wywozu

FAI: Kontrola Pierwszego Wyrobu

FAR: federalne rozporządzenie w sprawie zamówień publicznych

FMEA: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów

Ciało obce (FO): obca substancja lub wyrób (np. narzędzia, materiały eksploatacyjne, urządzenia, środki ochrony, przedmioty osobiste, pozostałości procesu produkcyjnego, pozostałości po procesach technologicznych i pozostałości ze środowiska), które mogą potencjalnie dostać się i/lub migrować do wyrobu lub systemu, stając się pozostałościami ciała obcego (FOD) i potencjalnie powodując uszkodzenie przez ciało obce (FOD) w przypadku nieusunięcia i nieskontrolowania. (patrz 9146 3.3)

Pozostałości ciał obcych (FOD) : wszelkie ciała obce (FO), które dostały się i/lub migrowały do produktu lub układu i mogą potencjalnie spowodować uszkodzenie przez ciało obce (FOD) w przypadku nieusunięcia i nieskontrolowania. (Odwołanie do SAE AS9146 3.5)

Uszkodzenie przez ciało obce (FOD): Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ciała obce, które można wyrazić w kategoriach fizycznych lub ekonomicznych mogące potencjalnie pogorszyć wymagane właściwości produktu lub układu w zakresie bezpieczeństwa i/lub działania. (Odwołanie do SAE AS9146 3.4)

GASL: globalna lista zatwierdzonych dostawców

IATF (Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Motoryzacji): Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Motoryzacji to doraźna grupa zrzeszająca producentów samochodów i powiązane stowarzyszenia branżowe, utworzona w celu poprawy zbiorowej kontroli jakości w łańcuchach dostaw w branży motoryzacyjnej

IMDS: Międzynarodowy System Danych Materiałowych

ISIR: Raport z kontroli wstępnej próbki

ITAR (przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią): Przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią to amerykański system regulacyjny mający na celu ograniczenie i kontrolę eksportu technologii związanych z obronnością i wojskiem w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA i dalszych celów polityki zagranicznej USA

MSA: analiza systemu pomiarowego

MSDS: karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Produkt niezgodny lub rozbieżny: produkt, który nie spełnia specyfikacji rysunkowej, wymagań zamówienia zakupu, specyfikacji (lub norm) dla produktów i procesów firmy Timken oraz specyfikacji i norm branżowych dla produktów i procesów. Do kategorii tej zalicza się m.in. ilość, wygląd, materiał, wiedzę o metalach, opakowanie, obsługę, wysyłkę, dostawę, czystość i wymiary.

OTD: terminowa dostawa

OUO: przeznaczony wyłącznie do użytku urzędowego

PCP: plan kontroli procesu

PFMEA: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów procesu

PPAP: Proces Zatwierdzania Części do Produkcji

Produkt: to materialny lub niematerialny wynik procesu, który nie obejmuje działań wykonywanych w relacji dostawca – klient.

Bezpieczeństwo produktu: zdolność produktu do działania zgodnie z zaprojektowanym lub zamierzonym celem bez powodowania niedopuszczalnego ryzyka obrażeń lub zagrożeń dla ludzi lub szkód materialnych.

Procedura zgłaszania i zatwierdzania materiałów dotyczących zakupionych produktów: Proces wykorzystywany w celu ustalenia, czy dostawcy firmy Timken właściwie zrozumieli wszystkie wymagania dotyczące projektu i specyfikacji zakupionego produktu oraz sprawdzenia, czy proces produkcyjny dostawcy daje możliwość spełnienia wymagań technicznych i jakościowych firmy Timken i klienta Timken.

Kontrola jakości: przedstawiciel ds. zapewnienia jakości

QIM: Zarządzanie problemami z jakością

Przekrojowo: Proces przeglądu podobnych procesów, usług lub produktów działań naprawczych i wdrożonych środków kontroli dotyczących wady w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności w innych obszarach.

„S”- Specyfikacja: oznaczenie stosowane przez The Timken Company określające wymagania dotyczące wysyłki i pakowania.

Bezpieczne uruchomienie: Dodatkowe czynności kontrolne podejmowane w celu zapewnienia ochrony zakładów firmy Timken w czasie, gdy proces produkcyjny dostawcy dojrzewa do produkcji pełnoskalowej.

SPC: statystyczna kontrola procesu

SQD: zespół Rozwoju Jakości Dostawców firmy Timken lub jego przedstawiciel.

SQA: zapewnienie jakości przez dostawcę

Właściwości szczególne: wymagania dotyczące produktu lub procesu, w przypadku których racjonalnie przewidywana zmienność może mieć wpływ na dopasowanie, funkcję lub zdolność przetwarzania lub konstruowania produktu.

SR: raport o stanie

Poziom zgłoszenia: Zgłoszenie zatwierdzenia części zgodnie z wytycznymi AIAG-PPAP.

TSN: Timken Supplier Network (Sieć Dostawców firmy Timken)

Materiały typu 1: Materiały, które stają się częścią produktów sprzedawanych przez The Timken Company. Należą do nich usługi wykorzystywane do wytwarzania (w całości lub części) produktów sprzedawanych przez The Timken Company.

Dostawcy typu 1: dostawcy, którzy dostarczają produkty lub usługi stanowiące, w części lub w całości, produkty lub usługi sprzedawane przez The Timken Company.

4.0 Kontekst organizacji

 1. 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  1. Oczekuje się, że dostawcy The Timken Company będą stosować podejście ciągłego doskonalenia, aby pomóc firmie w tworzeniu odchudzonego łańcucha dostaw, w którym całkowity koszt posiadania po stronie dostawcy i firmy The Timken Company będzie redukowany do minimum poprzez:
   1. Przywództwo skoncentrowane na kliencie – dążenie do zrozumienia i przewidywania potrzeb The Timken Company oraz proaktywne tworzenie infrastruktury w celu zaspokojenia tych potrzeb.
    • Obejmuje innowacje, współpracę, szybkość, zarządzanie zapasami i konkurencyjność w zakresie kosztów.
   2. Doskonałość realizacji – bezbłędna realizacja dostaw, brak zakłóceń i brak problemów z jakością.
 2. 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  1. Jeżeli The Timken Company uzna to za stosowne, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w zakładach dostawcy w celu sprawdzenia zgodności systemu zarządzania jakością dostawcy lub sprawdzenia skuteczności działań naprawczych lub zapobiegawczych związanych z eskalacją problemów dostawcy. Wszystkie takie wizyty będą zatwierdzane i organizowane przez The Timken Company.
   1. Dostawcy typu 1 mają obowiązek zezwolenia klientom firmy Timken, przedstawicielom klienta, urzędom administracji publicznej oraz organom ds. regulacji rynku na prowadzenie nadzoru nad systemami jakości dostawcy w jego zakładach. Może to obejmować wizyty u podwykonawców dostawcy.
    1. W obecności dostawcy i na terenie zakładu dostawcy firma Timken i jej klienci mogą przeprowadzać przegląd dokumentacji zawierającej poufne i zastrzeżone informacje dostawcy dotyczące produktu wytwarzanego dla firmy Timken.
    2. Firma Timken i/lub jej klienci mogą przeprowadzić audyt zakładu dostawcy i/lub dostawcy niższego rzędu, w tym między innymi audyt wszystkich procesów produkcyjnych i dokumentacji wykorzystywanej do wytwarzania produktów objętych zamówieniem w celu ustalenia zgodności z zamówieniem zakupu.
    3. W stosownych przypadkach The Timken Company zostanie przedstawiona cała historia jakości produktu. Powinna ona zawierać wszystkie dokumenty weryfikacyjne powstałe podczas wytwarzania produktu lub usługi.
  2. Dostawcy są zobowiązani do terminowego powiadomienia odpowiedniego pracownika Działu Rozwoju Jakości Dostawców (SQD) firmy Timken, jeżeli dla systemu zarządzania jakością dostawcy zarejestrowanego w IATF zostaną ustalone specjalne warunki (takie jak wstrzymanie nowej działalności z powodów związanych z jakością, konieczność poprawy, cofnięcie certyfikatu Q1) przez któregokolwiek członka IATF lub inną organizację.
  3. Terminy w cudzysłowach, o których mowa poniżej, mają znaczenie nadane im w amerykańskiej ustawie o kontroli eksportu broni AECA („AECA” w 22 USC 2778) oraz rozporządzeniu o międzynarodowym obrocie bronią ITAR („ITAR” w 22 CFR 120-130).
   1. Jeżeli dostawca dostarcza firmie Timken lub w jej imieniu „wyroby obronne” lub „usługi obronne”, zastosowanie mają następujące postanowienia:
    1. Dostawca zostanie zarejestrowany w Urzędzie ds. Środków Kontroli Obrotu w zakresie Obronności („DDTC”) Departamentu Stanu USA;
    2. Dostawca nie zezwoli żadnemu „obcokrajowcowi” (niebędącemu obywatelem Stanów Zjednoczonych ani cudzoziemcem posiadającym prawo stałego pobytu) na dostęp do jakichkolwiek danych technicznych dotyczących wyrobu obronnego lub usługi obronnej;
    3. Dostawca nie będzie dokonywał „wywozu” żadnego „artykułu obronnego” ani „usługi obronnej” bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od DDTC i uprzedniego powiadomienia firmy Timken;
    4. Dostawca będzie w inny sposób przestrzegał postanowień rozporządzenia ITAR i ustawy AECA oraz
    5. Dostawca zwolni firmę Timken z odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszelkimi kosztami i innymi zobowiązaniami wynikającymi z niewykonania przez dostawcę powyższych postanowień.
  4. Zgodnie z umowami z administracją publiczną Stanów Zjednoczonych i kontrahentami rządu Stanów Zjednoczonych firma Timken podlega wymaganiom Dodatku do federalnego rozporządzenia w sprawie zakupów w sektorze obrony (DFARS) dotyczącym nabywania artykułów wymienionych poniżej. Wymagania te obowiązują, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu zakupu firmy Timken.
   1. 252.225.7009 – Ograniczenia w nabywaniu niektórych wyrobów zawierających metale specjalne (
   2. 252.225.7016 – Ograniczenia w nabywaniu łożysk kulkowych i wałeczkowych
  5. Firma Timken otrzymuje zamówienia klasyfikowane od administracji publicznej Stanów Zjednoczonych i wykonawców realizujących zlecenia dla rządu Stanów Zjednoczonych w związku z potrzebami dotyczącymi obrony narodowej. Z kolei firma Timken jest zobowiązana do przekazywania informacji o priorytetach dostawcom towarów potrzebnych do realizacji tych zamówień. Podobnie, dostawcy otrzymujący od firmy Timken zamówienia klasyfikowane są zobowiązani stosować się do wymagań Priorytetów obronnych i Systemu alokacji, części 700 rozporządzenia 15 CFR i nadawać zamówieniom klasyfikowanym odpowiedni priorytet, aby dotrzymać wymaganych terminów dostaw.
  6. Wszyscy dostawcy mający dostęp do materiałów uznawanych za własność intelektualną firmy Timken są zobowiązani zapoznać się z treścią umowy o nieujawnianiu informacji firmy Timken i ją podpisać. Należy zachowywać zgodność z ogólnymi warunkami handlowymi firmy Timken.
 3. 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością
  1. O ile Dział Rozwoju Jakości Dostawców (SQD) nie postanowi lub nie zatwierdzi inaczej, minimalnym wymogiem jest to, by dostawcy The Timken Company zachowywali zgodność z najnowszą wersją normy ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, IATF 16949:20xx lub AS13100; mogą być też zobowiązani do uzyskania ich certyfikacji.
  2. Jeżeli dostawca firmy Timken nie posiada odpowiednich zasobów do opracowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9001:20xx, AS9100D:20xx, IATF 16949:20xx lub AS13100, dział SQD firmy Timken przeprowadzi w jego zakładach audyty z wykorzystaniem oceny ryzyka dostawcy lub metody audytu „zza biurka” w celu przeprowadzenia oceny braków, określenia zagrożeń i podjęcia odpowiednich działań służących ochronie firmy Timken i klientów końcowych.
  3. Dostawcy typu 1 zlecający podwykonawstwo wyrobów lub usług innym dostawcom są zobowiązani do przekazania dostawcom niższego rzędu odpowiednich wymagań zawartych w dokumentach zakupu, w tym kluczowych właściwości (bez względu na nadaną im nazwę), wymagań dotyczących materiałów lub procesów, jeżeli ich stosowanie jest wymagane.
 4. 4.4 System zarządzania jakością i jego procesy – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D

5.0 Przywództwo

 • 5.1 Przywództwo i zaangażowanie – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D
 • 5.2 Polityka – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D
 • 5.3 Role, obowiązki i uprawnienia organizacji – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D

6.0 Planowanie – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D

7.0 Wsparcie

 • 7.1 Zasoby
  1. Od dostawców oczekuje się pełnego przestrzegania wszystkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych mających na celu ochronę środowiska oraz zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia publicznego. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników.
  2. W żadnym materiale nie dopuszcza się nietypowego lub szkodliwego poziomu promieniowania. Nie dopuszcza się w momencie wysyłki do firmy Timken stosowania szkodliwych elementów ani dodatków, które są wymienione w jakichkolwiek normach UE, ISO lub normach lokalnych zakazujących stosowania takich materiałów.
  3. Dostawców zachęca się do opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemów zarządzania środowiskowego takich jak ISO 14001:20xx. Cele programu zarządzania środowiskowego u dostawcy powinny być następujące:
   1. Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zasad firmowych dotyczących ochrony środowiska w celu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła poprzez minimalizowanie emisji, ścieków i odpadów podczas projektowania, eksploatacji i konserwacji obiektów.
   2. Udział w działaniach prewencyjnych, w tym ograniczaniu źródeł, odzysku, ponownym wykorzystaniu i recyklingu. O ile to możliwe, eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko związanego z działalnością i produktami dostawcy.
   3. Zobowiązanie się do ciągłego doskonalenia w celu zwiększania ogólnej świadomości wymagań środowiskowych wśród pracowników, ułatwiając im poznanie wpływu ich codziennej pracy na środowisko. Rozwijanie zdolności i mechanizmów wsparcia niezbędnych do realizacji polityki środowiskowej, celów i zadań środowiskowych dostawców.
 • 7.2 Kompetencje – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D
 • 7.3 Świadomość – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D
 • 7.4 Komunikacja – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normęISO9001/AS9100D
 • 7.5 Udokumentowane informacje
  • Dostawcy są zobowiązani prowadzić odpowiednią dokumentację zgodnie z wymaganiami dostawcy, The Timken Company lub organów ds. regulacji rynku (odpowiednio ISO 9001, AS9100D, AS13100 i IATF 16949).
  • Na etapie projektowania, wytwarzania, kontroli i testowania dostawca będzie dostarczał firmie Timken odpowiednią dokumentację. Będzie ona zawierać (w stosownych przypadkach) dokumenty projektowe, w tym:
   • Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów projektowych (DFMEA)
   • Plan i raport walidacji projektu (DVP&R)
   • Raport o stanie planowania jakości / Zaawansowanego Planowania Jakości Produktu (APQP)
  • Dane otrzymane w trakcie kontroli będą przechowywane przez dostawcę i udostępniane na żądanie.
  • W stosownych przypadkach firmie Timken zostanie przedstawiona historia jakości produktu. Powinna ona zawierać wszystkie dokumenty weryfikacyjne powstałe podczas wytwarzania, przetwarzania lub produkcji.
  • Kontrola i niszczenie dokumentacji dotyczy wytwórców produktów dla firmy Timken, dostawców usług dotyczących produktów firmy Timken oraz laboratoriów badających produkty firmy Timken i sporządzających raporty.
  • Dokumentacja dotycząca jakości, w tym karty kontrolne, wyniki kontroli i testów należy przechowywać przez jeden rok kalendarzowy po roku, w którym zostały sporządzone.

Część 1: Udokumentowane informacje (zgodnie z AS9100D i AS13100)

 1. Dostawcy są zobowiązani posiadać pisemną procedurę opisującą środki kontroli mające na celu zapewnienie, że dostęp do informacji i wyrobów ECI/OUO mają wyłącznie osoby posiadające status osoby amerykańskiej (ang. U.S. Person). Pisemna procedura musi obejmować co najmniej następujące obszary:
  1. Kontrola dostępu
  2. Przechowywanie
  3. Przekazywanie
  4. Niszczenie
 2. ALW (koła do statków powietrznych) Wymagania szczegółowe (AS9100D 7.5.3.2)
   Dostawcy
  1. ALW są zobowiązani do przechowywania całej dokumentacji przez okres co najmniej jedenastu lat od daty ostatniej dostawy. Wszyscy pozostali dostawcy dla branży lotniczej i kosmicznej są zobowiązani do bezterminowego przechowywania dokumentacji. Przed zniszczeniem dokumentacji dostawca jest zobowiązany do poinformowania na piśmie o tym fakcie firmy Timken w celu uzyskania odpowiedniej zgody. Po przekazaniu decyzji o usunięciu dokumentacji powinna ona zostać zniszczona w sposób, który uczyni ją niezdatną do użytku przy użyciu odpowiednich środków. Wszystkie pozostałe wymagania dotyczące zmienionych informacji będą nadal miały zastosowanie. Wymagana jest zgodność z dokumentacją wskazaną na rysunku lub w specyfikacji.

8.0 Działalność operacyjna

 • 8.1 Planowanie i kontrola działań operacyjnych – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D
 • 8.2 Wymagania dotyczące produktów i usług
  1. Część 1: Przegląd zamówienia zakupu
   1. Obowiązkiem dostawcy jest dokonanie przeglądu umowy dotyczącej każdego zamówienia zakupu otrzymanego od The Timken Company. Czynność ta obejmuje także ustalenie materiałów drukowanych, standardów i specyfikacji firmy Timken.
   2. Wymaganie to należy spełnić, stosując jedną z poniższych metod:
    1. Jeżeli w zamówieniu zakupu określono wersję materiałów drukowanych, standardów i specyfikacji, dostawca potwierdzi, że posiada tę samą wersję dokumentu, która została podana w zamówieniu zakupu.
    2. Jeżeli w zamówieniu zakupu NIE określono wersji materiałów drukowanych, standardów lub specyfikacji, dostawca potwierdzi, że posiada najnowszą wersję tych dokumentów. Wymaganie to należy spełnić, stosując jedną z poniższych metod:
     1. W przypadku standardów i specyfikacji należy sprawdzić TSN (Sieć Dostawców Timken — https://tsn.timken.com/supplierinfo.asp) w celu określenia najnowszej wersji.
     2. Dostawcy, którzy nie mają możliwości pobierania własnych materiałów drukowanych firmy Timken, są zobowiązani skontaktować się z przedstawicielem działu zakupów Timken/działu jakości dostawcy w celu potwierdzenia wersji materiałów drukowanych.
     3. W przypadku dostawców, którym przyznano dostęp do pobierania materiałów drukowanych firmy Timken za pośrednictwem KBE (Inżynierii Opartej na Wiedzy) oraz TADA (dostępu do wszystkich dokumentów firmy Timken), sprawdzenie najnowszej wersji materiału drukowanego przed rozpoczęciem przetwarzania jest obowiązkiem dostawcy.
  2. Część 2: Przegląd zamówienia zakupu (zgodnie z AS9100D i AS13100)
   1. W przypadku zastosowań i produktów lotniczych firma Timken wykorzystuje kody transakcyjne (kody T) w celu określenia wymagań dotyczących przepływu od naszych klientów. „Kody T” są dodawane do zamówienia zakupu, a dostawca jest odpowiedzialny za ich weryfikację przed wyprodukowaniem produktu. Dostawcy są zobowiązani do korzystania z najnowszej wersji dokumentu EGS-P0777 TSN (sieć dostawców Timken) w celu określenia szczegółów każdego „kodu T”.
  3. Część 3: Przegląd wydruków
   1. Części towarów podlegających kontroli to produkty o właściwościach zwykle wskazanych na rysunkach za pomocą odwróconego znaku delta(∇) przed numerem kodu części i/lub surowca. Części towarów podlegających kontroli mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji i/lub zgodność z przepisami urzędowymi.
   2. Właściwości szczególne to wymagania dotyczące produktu lub procesu, w przypadku których racjonalnie przewidywana zmienność może mieć wpływ na dopasowanie, funkcję lub zdolność przetwarzania lub konstruowania produktu. Właściwości szczególne są oznaczone na dokumentach drukowanych lub w specyfikacji firmy Timken. Symbol „KPC” lub romb (◊) umieszczony obok właściwości oznacza zazwyczaj właściwości szczególne. Możliwe jest stosowanie innego oznaczenia. Właściwości charakterystyczne dla firmy Timken są odpowiednio oznaczone w pobliżu innych właściwości.
   3. Wymagania dotyczące właściwości szczególnych / charakterystycznych są następujące:
    1. Wszystkie właściwości szczególne należy uzyskiwać w ramach procesu, w którym stosowane są specjalne metody kontroli.
    2. Najbardziej rozpowszechnioną i preferowaną specjalną metodą kontroli jest SPC.
    3. Aby wartość Cpk można było uznać za ważną, jej obliczenie może nastąpić dopiero po zapewnieniu stabilności i skuteczności procesu.
    4. Cpk oblicza się zwykle na podstawie danych z 20 dni produkcji; minimalna liczba to 100 pojedynczych próbek lub punktów danych.
    5. Wartość Cpk należy odnotować na kartach kontrolnych.
    6. Na karcie należy podać plany reakcji na sygnały braku kontroli. Należy opisać zarówno części, jak i proces.
     1. Informacje dotyczące sygnałów braku kontroli znajdują się w instrukcji SPC grupy AIAG.
    7. Czasami oznaczenie właściwości szczególnych będzie stosowane w przypadku właściwości, takich jak surowiec, twardość itp. i dlatego nie jest możliwe zastosowanie typowego oznaczenia SPC. W takich przypadkach w planie kontroli jakości należy określić specjalne mechanizmy kontrolne stosowane w odniesieniu do tych właściwości.
 • 8.3 Projektowanie i rozwój produktów i usług
  1. Część 1: APQP
   1. Na żądanie, przed lub po otrzymaniu umowy kupna, dostawca przedstawi The Timken Company plan jakości produktu.
   2. Dla każdego etapu projektowania i rozwoju produktu/procesu, walidacji i weryfikacji produktu i procesu, informacji zwrotnej, oceny i działań naprawczych proces planowania jakości produktu powinien objąć m.in:
    1. Zaawansowane planowanie jakości produktu
    2. Właściwości szczególne
    3. Oceny wykonalności
    4. Bezpieczeństwo produktu
    5. Analizę rodzajów i skutków możliwych błędów procesu
    6. Korektę błędów / pomyłek
    7. Plan kontroli obejmujący trzy odrębne fazy: prototyp, wstępne uruchomienie i produkcję
   3. Od dostawców, którzy odpowiadają za projektowanie materiałów typu 1, oczekuje się stosowania podejścia DFMEA w celu zapewnienia solidnej integralności projektu. Dostawcy, którzy korzystają z projektów opracowanych przez firmę Timken, nie ponoszą odpowiedzialności za działania związane z FMEA projektu, ale mogą uczestniczyć w działaniach związanych z planowaniem DFMEA wspólnie z firmą Timken.
   4. W trakcie procesu planowania jakości lub bieżącej realizacji zamówień dostawcy zapewnią wśród pracowników zrozumienie ich wpływu na zgodność wyrobu lub usługi, bezpieczeństwo wyrobu i zapobieganie uszkodzeniom przez ciała obce. Wymagania firmy Timken i odniesienie do jej specyfikacji technicznej powinny być uwzględnione (udokumentowane) w planowaniu produkcji lub procesów jako część składowa planu jakości.
   5. Dostawcy są zobowiązani do zaplanowania, wdrożenia i kontrolowania procesów stosowanych dla danego dostawcy i dostarczanego produktu, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu podrobionych lub podejrzanych o podrobienie części oraz ich potencjalnemu włączeniu w produkty lub usługi dostarczane firmie Timken.
  2. APQP (wymaganie AS9100D)
   1. Kontrola poprzez pobranie próbek musi być zgodna z najnowszą wersją normy ANSI/ASQC Z1.4 „Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes” (Procedury i tabele dotyczące pobierania próbek do kontroli według atrybutów).
   2. Kryteria akceptacji są określane przez dostawcę i w razie konieczności zatwierdzane przez firmę Timken. Dla wszystkich prób danych poziom akceptacji wynosi zero wad C=0.
  3. Część 2: Plan kontroli
   1. Wszystkie produkty dostarczane firmie Timken powinny przejść kontrolę przeprowadzoną przez dostawcę zgodnie z uzgodnionym planem kontroli. W przypadku braku umowy kupna lub dostawy, dostawca jest zobowiązany opracować, wdrożyć i utrzymywać metody kontroli niezbędne do zapewnienia zgodności produktu z wymaganiami The Timken Company.
   2. Dostawca przeprowadzi kontrole lub badania w trakcie procesu i kontrole wyrobu gotowego zgodnie z planem kontroli wyrobu/procesu.
   3. Dostawcy są zobowiązani do umożliwienia firmie Timken, jej klientom, przedstawicielom klientów, urzędom administracji publicznej oraz organom ds. regulacji rynku przeprowadzenia na terenie swoich zakładów kontroli zgodności zakupionych produktów z określonymi wymaganiami. Dostawca nie będzie wykorzystywać takiej kontroli jako dowodu skutecznej kontroli jakości.
   4. Kontrola przeprowadzona przez firmę Timken, jej klientów lub przedstawicieli klienta nie zwalnia dostawcy z obowiązku dostarczenia możliwych do zaakceptowania produktów, ani nie wyklucza możliwości późniejszego ich odrzucenia przez firmę Timken lub jej klientów, chyba że zostały one ostatecznie odebrane w miejscu przeznaczenia.
   5. Przed przystąpieniem do PPAP konieczne jest uzyskanie od firmy Timken potwierdzenia zgodności planu kontroli. Rozmowy na ten temat należy rozpocząć podczas początkowych spotkań dotyczących planowania jakości, APQP lub wykonalności. (IATF 8.2.3.1.1)
  4. Część 3: Prototyp (wymagania IATF)
   1. Prototypy dają możliwość zmontowania i przetestowania produktów, procesów i systemów montażowych oraz zweryfikowania zgodności, pomiarów i/lub projektu.
   2. Zatwierdzanie części prototypowych (kliknij tutaj, aby zapoznać się z procedurą) pozwala określić i poprawić problemy dotyczące części składowych, w celu zminimalizowania wpływu ich zmienności na projekt, ocenę, produkcję i montaż.
   3. Od dostawców części prototypowych wymaga się, aby przygotowali, udokumentowali i udostępnili do wglądu:
    1. Gwarancję dostawcy Timken na materiał prototypu
    2. Dokumentację projektową.
    3. Wyniki kontroli oraz urządzenia kontrolne i/lub testowe.
    4. Certyfikaty materiałowe.
    5. Wagę części (masę)/Informację dotyczącą serializacji.
  5. Część 4: PPAP (IATF 8.3.4.4)
   1. Procedura zgłaszania i zatwierdzania zakupionych produktów ma na celu ustalenie, czy dostawcy firmy Timken właściwie zrozumieli wszystkie wymagania dotyczące projektu i specyfikacji zakupionego produktu oraz sprawdzenie, czy proces produkcyjny dostawcy daje możliwość spełnienia wymagań technicznych i jakościowych firmy Timken i klienta Timken. Dostawca składa dokumentację uzgodnioną podczas oceny wykonalności z zespołem SQD, korzystając z formularza wniosku PPAP/ISIR.
   2. Wymagania dotyczące zgłoszenia obejmują zazwyczaj wstępne próbki części, przegląd projektu, sprawdzenie wymiarów, wyniki testów wydajnościowych, certyfikaty materiałowe, badania zdolności produkcyjnych, schemat przebiegu procesu, FMEA (analizę rodzajów i skutków możliwych błędów) projektu, FMEA procesu i plan kontroli procesu dostawcy.
   3. Proces ten jest zgodny z wymaganiami klienta firmy Timken i wewnętrznymi wymaganiami The Timken Company, określonymi w najnowszej wersji instrukcji AIAGProces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP). O ile klient nie określi inaczej wymagania w zakresie powiadamiania i zgłaszania przez AIAG. Spełniane są indywidualne wymagania klienta, określone na podstawie potrzeb.
   4. Aby w pełni poznać możliwości pomiarowe dostawcy zgodnie z potrzebami i ustaleniami przedstawiciela ds. jakości dostawcy, dostawca przeprowadzi analizę systemu pomiarowego (MSA) zgodnie z najnowszą wersją instrukcji: Analiza systemu pomiarowego grupy AIAG.
   5. Szczegółowe wymagania firmy Timken dotyczące wstępnych próbek części i ich identyfikacji:
    1. Próbki muszą pochodzić z oprzyrządowania produkcyjnego pracującego w warunkach produkcyjnych.
    2. Próbki muszą być jednoznacznie identyfikowalne, aby można było przeprowadzić korelację pomiarów.
    3. Liczba próbek może się różnić w zależności od charakteru produktu i procesu produkcyjnego.
    4. Materiały i procesy produkcyjne.
    5. Dokumentacja analizy, opracowania i walidacji (na żądanie).
    6. Jeżeli liczba próbek nie została określona w standardzie lub specyfikacji firmy Timken, można stosować poniższe wytyczne:
     1. Wymagane jest pobranie co najmniej 5 próbek (z serii produkcyjnej liczącej 300 – sztuk) z każdego jednoczęściowego oprzyrządowania produkcyjnego.
     2. W przypadku oprzyrządowania wieloczęściowego wymagana jest co najmniej 1 próbka z każdego gniazda formy.
   6. Zachęca się dostawców do współpracy z przedstawicielem działu rozwoju jakości dostawców lub wyznaczonym pracownikiem zakładu odpowiadającym za kwestie jakości w celu terminowego uzyskania wszystkich zgód.
   7. Zabrania się dostawcy zwolnienia produkowanych przez niego części do wysyłki do zakładu firmy Timken, w którym mają być wykorzystywane, przed otrzymaniem od firmy Timken powiadomienia o przyjęciu lub tymczasowym przyjęciu PPAP do produkcji seryjnej.
   8. Na prośbę pracowników działu rozwoju jakości dostawcy dostawca ustanowi proces bezpiecznego uruchomienia, który służy do zatwierdzenia planu kontroli produkcji/procesu (PCP) i zapewnienia, że wszystkie produkty przeznaczone do wysyłki spełniają oczekiwania firmy Timken.
 • 8.4 Kontrola zewnętrznych procesów, produktów i usług
  1. Dostawcy są zobowiązani wykazać się gotowością do określenia całego swojego łańcucha dostaw i zarządzania nim w odpowiedni sposób. Dotyczy to dostawców lub producentów surowców oraz wszystkich dostawców części składowych i procesów technicznych wykorzystywanych w produktach dostarczanych do firmy Timken.
  2. W stosownych przypadkach dostawcy wprowadzą wszystkie wymogi jakościowe The Timken Company w całym łańcuchu dostaw wykorzystywanym w związku z produkcją towarów dostarczanych firmie Timken.
 • Część 1: Wymóg AS13100
  1. Dostawca powinien posiadać udokumentowane metody zapobiegania wadom i kontroli procesu zgodnie z klauzulami SAE AS13100, m.in. odpowiednio zgodnie z SAE AS13004 i SAE AS13006.
 • 8.5 Produkcja i świadczenie usług
  1. 8.5.1 Kontrola produkcji i świadczenia usług
   1. Stosowanie programu NADCAP wymagane w związku z procesami specjalnymi (patrz AS9100D 8.5.1.2)
    1. Za procesy specjalne uznaje się obróbkę cieplną, spawanie, galwanizowanie, pasywację, powlekanie, badania nieniszczące i zastosowanie prądów wirowych. W razie potrzeby, w przypadku stosowania procesów specjalnych dla firmy Timken, należy korzystać z usług dostawcy posiadającego certyfikat NADCAP. Jeżeli sprzedawca straci certyfikat NADCAP lub jeżeli w wyniku audytu przeprowadzonego przez NADCAP/PRI zostaną stwierdzone nieprawidłowości, należy powiadomić firmę Timken.
  2. 8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność
   1. Zgodnie z wymaganiami, dostawcy muszą być w stanie wykazać odpowiednią identyfikowalność produktu. Konkretne wymagania dotyczące identyfikowalności są określane i analizowane w czasie początkowych spotkań dotyczących wykonalności, planowania jakości lub APQP. Dostawcy The Timken Company są zobowiązani ustanowić i utrzymywać udokumentowane metody jednoznacznej identyfikacji produktu, partii lub serii, w tym znakowanie produktu niezbędne do celów identyfikacji lub identyfikowalności.
   2. Numery serii podane na etykietach wysyłkowych muszą zapewniać identyfikowalność partii od momentu ich otrzymania i na wszystkich etapach produkcji przez dostawcę, w tym podczas wysyłki do firmy Timken.
   3. The Timken Company zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u dostawcy lub zażądania przedstawienia w odpowiednim czasie stosownej dokumentacji w celu sprawdzenia zgodności z wymogami w zakresie identyfikowalności.
   4. Informacje dotyczące identyfikowalności muszą zawierać na początku indywidualny numer wytopu surowca lub jego odpowiednik.
   5. W przypadku produktów dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, kolei dużych prędkości i energetyki wiatrowej seria lub partia do obróbki cieplnej nie może zawierać więcej niż jednego numeru wytopu.
   6. W przypadku innych wyrobów seria lub partia do obróbki cieplnej nie może zawierać więcej niż dwóch numerów wytopu w przypadku zaistnienia następującego warunku.
    1. Aby zachować maksymalną wielkość serii lub partii do obróbki cieplnej, jedna seria lub partia do obróbki cieplnej może zawierać końcówkę jednego numeru wytopu materiału i początek innego.
   7. Seria lub partia do obróbki cieplnej z dwoma numerami wytopu materiału musi być oznaczona jako zawierająca kilka numerów wytopu materiału.
  3. Część 1: Baza danych certyfikatów materiałowych firmy Timken (MCD)
   1. W celu poprawy kontroli materiałów przychodzących firma Timken opracowała system certyfikacji materiałów. Zgodnie z wymogami, dostawcy bieżni, elementów tocznych i koszyków poddawanych obróbce cieplnej są zobowiązani podjąć następujące działania przed dostarczeniem materiałów własnych/zakupionych do dowolnego zakładu Timken z przeznaczeniem do wytwarzania produktów. Wszystkie wyjątki muszą być zatwierdzone na piśmie przez dział GMQ lub SQD firmy Timken.
   2. Baza danych certyfikatów materiałowych (MCD) służy do śledzenia i sprawdzania, czy cała stal dostarczana do zakładów Timken ma zatwierdzony skład chemiczny. Dostawcy są zobowiązani do wprowadzania do bazy danych certyfikatów materiałowych odpowiednich danych pomocniczych dotyczących każdej serii materiału sprzedanej wszystkim zakładom Timken na całym świecie lub przez nie odebranych.
     1. Wszystkie bieżnie, elementy toczne i koszyki poddane obróbce cieplnej muszą być zakupione ze źródła materiałów zatwierdzonego przez firmę Timken.
     2. Każdy dostawca jest zobowiązany przekazać firmie Timken świadectwo pierwotnego wytopu na co najmniej 48 godzin przed dostawą do zakładu Timken. Dopuszcza się:
       1. Zeskanowanie świadectwa i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: ter-mfgtech@timken.com
       2. Przesłanie świadectwa materiału faksem pod numer: 001-330-458-6888

      Uwaga: Akceptowane będą tylko oryginalne świadectwa wytopu. Zmodyfikowane certyfikaty nie zostaną przyjęte.

     3. Przesyłając dokumenty dostawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszenia MCD
      1. Formularz zgłoszenia MCD znajduje się na stronie sieci dostawców firmy Timken pod adresem http://tsn.timken.com
      2. W celu zapewnienia dokładnej rejestracji danych należy sprawdzić, czy kopia wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną jest czytelna.

    Uwaga: System poczty elektronicznej firmy Timken akceptuje wyłącznie załączniki w postaci plików .jpg, .tiff, .pdf.

    1. Po otrzymaniu świadectwa dokumenty zostaną poddane ocenie.
     1. Jeżeli dane ze świadectwa materiału nie będą zgodne z odpowiednią specyfikacją lub będą pochodziły z niezatwierdzonego przez firmę Timken źródła wytopu, przedstawiciel działu jakości zakładu odbierającego zostanie powiadomiony, że dostarczona partia materiału nie spełnia wymagań i skontaktuje się z dostawcą w celu wstrzymania do odwołania wszystkich produktów wykonanych z tego materiału. Uwaga: Dostawca nie otrzyma powiadomienia o statusie zatwierdzenia za pośrednictwem systemu MDC.
     2. Nowe wymaganie nie spowoduje zmiany harmonogramu dostaw, chyba że pojawią się kwestie dotyczące niezgodności.
     3. Nie należy opóźniać wysyłki w oczekiwaniu na potwierdzenie. Dostawcy będą powiadamiani tylko wtedy, gdy wystąpi problem wymagający rozwiązania.
  4. 8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność (zgodnie z AS9100D)
   1. Sprzedawca jest zobowiązany ustanowić i utrzymywać system identyfikowalności dostaw do ich źródła (obejmujący dostawców niższego rzędu) według serii, partii, wsadu, wytopu i części. Zapisy dotyczące identyfikowalności powinny być przechowywane przez dostawcę jako obiektywny dowód kontroli jakości i akceptowalności i powinny być udostępniane przedstawicielom firmy Timken.
  5. Część 1: Środki potwierdzające uprawnienia do akceptacji (AAM)
   1. Dostawcy są zobowiązani spełniać wymagania normy AS9100D dotyczące stosowania wymagań w zakresie środków potwierdzających uprawnienia do akceptacji (AAM). Dostawcy mają obowiązek zapewnić, aby w ich organizacji i w łańcuchu dostaw stosowanie środków AAM było jasno zdefiniowane w ramach systemu zarządzania jakością. Dostawcy są zobowiązani zachowywać zgodność z wymaganiami AAM poprzez ocenę swoich procesów i łańcucha dostaw w ramach audytu wewnętrznego, obejmującą między innymi błędy stosowania, nieterminowe stosowanie, podawanie nieprawdziwych informacji oraz braki w zakresie szkoleń. Ponadto informacje te powinny podkreślać znaczenie zachowań etycznych w codziennej działalności. Korzystanie z AAM należy traktować jako osobistą gwarancję zgodności i przestrzegania zasad. Na żądanie firmy Timken dostawcy muszą być w stanie przedstawić dowody przekazywania informacji w tym zakresie swoim pracownikom i w ramach łańcucha dostaw.
  6. 8.5.3 Własność należąca do klienta lub dostawców zewnętrznych – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D.
  7. 8.5.4 Zabezpieczenie
   1. Rozmowy na temat wysyłki materiałów produkcyjnych i wymagań dotyczących opakowań powinny rozpocząć się podczas działań APQP lub oceny wykonalności. Wszystkie wymagania należy sfinalizować przed pierwszą wysyłką i zgłoszeniem PPAP.
   2. Wszystkie materiały użyte do wytworzenia produktu muszą spełniać aktualne ograniczenia urzędowe i wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące materiałów ograniczonego zastosowania, toksycznych i niebezpiecznych. Dostawcy nie mogą dostarczać środków chemicznych wyszczególnionych na liście substancji objętych kontrolą (kliknij tutaj, aby wyświetlić listę). Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich zasad zgłaszania substancji ograniczonego zastosowania lub podlegających zgłoszeniu w ramach procesu PPAP.
   3. Wszystkie materiały użyte lub zastosowane w produktach firmy Timken muszą spełniać aktualne wymagania urzędowe i wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące materiałów ograniczonego zastosowania, materiałów toksycznych i niebezpiecznych, a także wymagania dotyczące aspektów środowiskowych, elektrycznych i elektromagnetycznych obowiązujące w kraju, w którym są one produkowane i sprzedawane. W odniesieniu do wszystkich towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przedłożyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS). Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych należy składać w miejscach odbioru towarów.
   4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawierające pełne informacje należy złożyć do zatwierdzenia w miejscu odbioru towarów jak najszybciej po spotkaniu dotyczącym wykonalności i/lub otrzymaniu zamówienia. Odpowiednie karty MSDS należy dostarczyć do zakładu Timken najpóźniej przed pierwszą wysyłką / złożeniem dokumentacji PPAP dotyczącej części składowych, surowców lub produktów.
   5. Zatwierdzenie każdej karty MSDS powinno nastąpić na jak najwcześniejszym etapie wprowadzania produktu. Zakład produkcyjny Timken wykorzystujący produkt powiadomi dostawcę, jeżeli karty MSDS nie zostaną akceptowane. Jeżeli karty MSDS nie zostaną przedłożone lub nie zostaną zatwierdzone, nie można zatwierdzić procesu PPAP pierwszej wysyłki.
   6. Dostawcy są zobowiązani do korzystania w wymaganym zakresie z systemu IMDS (Międzynarodowego Systemu Danych Materiałowych).
   7. W niektórych przypadkach The Timken Company określa specyfikację „S” w celu ustalenia wymagań dotyczących wysyłki i pakowania. Wymagania zawarte w specyfikacji „S” należy traktować jako rozszerzenie zamówienia zakupu i/lub rysunku wyrobu / umowy.
   8. O ile nie uzgodniono na piśmie innych metod z działem SQD lub miejscem odbioru, do wszystkich wysyłek należy dołączyć lub dostarczyć przed wysyłką:
    1. Certyfikaty materiałów określone we wszystkich stosownych specyfikacjach materiałowych. (Odwołanie do MCD 8.5.2)
    2. Stosowne dane Statystycznej Kontroli Procesu (SPC) (dotyczące wszystkich oznaczonych na piśmie właściwości szczególnych lub krytycznych), chyba że dział SQD lub miejsce odbioru wydadzą inne instrukcje.
    3. Etykiety lub oznakowanie kodem kreskowym, które musi być zgodne z odpowiednimi wytycznymi AIAG lub wymaganiami zakładu.
   9. Dostawcy urządzeń pakujących firmy Timken mogą być zobowiązani do korzystania z rozwiązania Timken Smartflow w celu zapewnienia zgodności opakowań z wymaganiami dotyczącymi marki i etykiet firmy Timken. W celu ustalenia wymagania należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Timken.
  8. 8.5.4 Zabezpieczenie (zgodnie z AS9100D)
   1. Dostawca jest zobowiązany wdrożyć program ochrony wyrobu przed uszkodzeniem przez pozostałości ciał obcych podczas produkcji i transportu. Pracownicy dostawcy powinni być przeszkoleni, wykwalifikowani i kompetentni w zakresie zapobiegania, wykrywania i usuwania pozostałości ciał obcych. Program zapobiegania FOD dostawcy powinien spełniać wymagania 9146
  9. Część 1: Mienie publiczne
   1. W ramach realizacji zamówienia firma Timken może przekazać dostawcy mienie publiczne. „Mienie publiczne” to mienie będące własnością administracji publicznej Stanów Zjednoczonych lub przez nią dzierżawione, lub nabyte przez administrację publiczną Stanów Zjednoczonych, a znajdujące się w posiadaniu dostawcy.
   2. Dostawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów amerykańskiego rozporządzenia FAR 52.245-1 w odniesieniu do mienia publicznego dostarczonego dostawcy w związku z zamówieniem zakupu złożonym przez firmę Timken. Nie ograniczając powyższego, dostawca nie będzie usuwał, przerabiał, naprawiał ani złomował mienia publicznego bez uprzedniej pisemnej zgody administratora kontraktu w firmie Timken.
  10. 8.5.5 Czynności po dostawie (zgodnie z AS9100D)
   1. Sprzedający będzie przechowywał w aktach i przedstawiał na żądanie raport z dostarczonych wyrobów końcowych lub zespołów zawierający co najmniej następujące informacje: numer części, literę wersji, nazwę części, numer zamówienia zakupu, numer serii, wielkość serii, wielkość próbki kontrolnej, właściwości/parametry kontrolowane i/lub testowane, dane z testów kontrolnych, ilość zaliczoną/odrzuconą według własności, datę kontroli/testu oraz podpis/pieczęć przedstawiciela sprzedającego ds. kontroli/testu.
  11. 8.5.6 Kontrola zmian
   1. Po dopuszczeniu produktu dostawcy nie będą wprowadzać żadnego rodzaju zmian bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia i zgody The Timken Company. Dostawcy są również zobowiązani wprowadzić ten warunek w całym swoim łańcuchu dostaw.
   2. Za zmiany uznaje się modyfikacje projektu produktu, specyfikacji produktu, kupowanych części, materiałów, usługodawcy lub dostawcy, miejsca wytwarzania, metody wytwarzania, przetwarzania, testowania, przechowywania, pakowania, zabezpieczenia lub dostawy.
   3. Zmiany należy zgłaszać za pomocą systemu Zarządzania Problemami z Jakością (QIM) firmy Timken. Obejmują one zmiany projektu, materiału, poddostawcy oraz miejsca lub procesu wytwarzania produktu. W razie wątpliwości zachęca się dostawców do skontaktowania się z odpowiednim działem SQD lub przedstawicielem działu zaopatrzenia. Jest on zobowiązany wystąpić z wnioskiem do The Timken Company w celu uzyskania zgody na realizację określonego planu walidacji. Plan ten może obejmować nowy Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP) lub Kontrolę Pierwszego Wyrobu (FAI) lub wymagać ich zastosowania.
   4. Dostawca powiadomi z wyprzedzeniem The Timken Company i uzyska zgodę na wszelkie zmiany projektu lub procesu, które mają wpływ na produkt wytwarzany, przetwarzany lub serwisowany na potrzeby firmy Timken.
   5. Zmiany klasyfikuje się na podstawie wpływu lub najbardziej niekorzystnego oddziaływania na dalszą obróbkę części, jej obsługę lub zamierzone albo przewidywane zastosowanie.
   6. Wprowadzenie zmiany przez dostawcę może zostać zainicjowane przez:
    1. Dział techniczny firmy Timken
    2. Klienta, którego dział techniczny lub dział marketingu może przekazać stosowną informację do działu rozwoju jakości dostawców firmy Timken
    3. Działy zakupów i rozwoju jakości dostawców firmy Timken
    4. Dział doskonalenia jakości
    5. Zakład produkcyjny/wykorzystujący firmy Timken
    6. Dostawcę
   7. W przypadku trwałych zmian przedstawiciel działu rozwoju jakości dostawców firmy Timken określa, czy konieczne jest przeprowadzenie Procesu Zatwierdzania Części do Produkcji i informuje o tym dostawcę.
   8. Po walidacji i/lub zatwierdzeniu Procesu Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP) wniosek dostawcy o zmianę wyrobu/procesu zostaje przyjęty lub odrzucony, a dostawca zostaje o tym poinformowany.
   9. Na tym etapie ustala się harmonogram wprowadzania zatwierdzonej zmiany i informuje się o nim dostawcę oraz wszystkie zainteresowane strony.
  12. Część 1: Zatwierdzanie zmian
   1. Bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody firmy Timken, po zatwierdzeniu przez Timken dostawcy jako kwalifikowanego źródła w drodze akceptacji pierwszego wyrobu lub pierwszej serii, sprzedawcy zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie, materiałach lub procesach, które mogą mieć wpływ na akceptowalność (wymiarową, wzrokową, funkcjonalną, w zakresie trwałości itp.) wyrobów dostarczanych do firmy Timken. Do celów niniejszego ustępu proces definiuje się jako dowolną procedurę, system lub praktykę, które są wykorzystywane podczas wytwarzania lub produkcji przedmiotu dostawy (np. obróbka skrawaniem, gratowanie, obróbka cieplna, lutowanie, czyszczenie, wykańczanie itp.). Do przykładów zmian w procesach, które wymagają zgłoszenia i zatwierdzenia przez klienta należą:
    1. Zmiana metod kontroli i/lub testowania.
    2. Zmiany w produkcie lub obróbce części składowych użytych do produkcji wyrobu końcowego, w tym części składowych wyprodukowanych przez sprzedawcę lub poddostawcę.
    3. Zmiana dostawców niższego rzędu.
    4. Produkcja z wykorzystaniem nowych lub zmienionych narzędzi, matryc, form, w tym zamienników (z wyłączeniem narzędzi ulegających łatwemu zużyciu).
    5. Zmiana miejsca produkcji.
    6. Zmiana procesu specjalnego.
  13. Część 2: Kontrola pierwszego wyrobu
   1. Podczas pierwszej produkcji wstępnej i po wyprodukowaniu pierwszego wyrobu, w następstwie wprowadzenia zmian projektowych, sprzedawca przeprowadzi i udokumentuje kompleksową kontrolę i test tego wyrobu, aby zapewnić jego zgodność ze wszystkimi wymaganiami zawartymi na rysunkach i specyfikacjach. W przypadku stosowania form wielokomorowych konieczne jest przeprowadzenie kontroli pierwszego wyrobu z każdej komory.
   2. Kolejna kontrola pierwszego wyrobu jest wymagana, jeżeli:
    1. Wprowadzono znaczącą zmianę projektu lub procesu, wpływającą na pierwotny pierwszy wyrób; ma ona zastosowanie tylko do tych właściwości, na które zmiana miała wpływ
    2. Wyrób nie był produkowany przez okres jednego roku
    3. Zmiana miejsca produkcji.
   3. Raport sprzedawcy powinien zawierać co najmniej: numer zamówienia zakupu, numer części, poziom zmiany, nazwę części, nazwę sprzedawcy, wymagania dotyczące rysunku (w tym tolerancje), metodę zastosowaną do uzyskania wyników i rzeczywiste wyniki każdego pomiaru. Części wykorzystane do kontroli powinny być oznaczone w momencie wysyłki do firmy Timken jako „Próbka do kontroli pierwszego wyrobu”. Do pierwszej dostarczanej przesyłki należy dołączyć w dowolnym formacie dane dotyczące pierwszego wyrobu.
  14. 8.6 Wydanie produktów i usług (zgonie z AS9100D)Część 1: Świadectwo zgodności (C of C)
   1. Sprzedający przygotuje i przedstawi firmie Timken świadectwo zgodności dla każdej wysyłki realizowanej w ramach zamówienia zakupu (lub każdej wskazanej pozycji, jeżeli w treści zamówienia wskazano konkretne pozycje). Świadectwo powinno być podpisane przez odpowiedzialnego przedstawiciela ds. jakości sprzedawcy jako dowód, że dostarczony produkt jest zgodny z określonymi wymaganiami, tj. certyfikatem materiałowym, wymaganiami technologicznymi, statusem kwalifikacji dostawcy, kwalifikacją urządzeń itp.
   2. Specyfikacje niższych rzędów stosowane i certyfikowane dla każdej operacji muszą być zgodne z aktualną wersją określoną w normie Timken EGS-D0005 i wymienioną w EGS-D0005-A.
   3. Sporządzenie świadectwa nie zmienia ani nie ogranicza żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, ani też w żaden sposób nie wpływa na obowiązek sprzedającego do realizacji zamówienia ściśle według zapisanych w nim postanowień.
   4. Należy zawrzeć w nim przynajmniej następujące informacje: nazwę sprzedawcy, wielkość wysyłki, odpowiednio numery serii/kody dat/numery seryjne, numer części Timken i wersję rysunku, kraj, w którym wyprodukowano część, numer i wersję zamówienia Timken oraz oświadczenie, że spełniono wszystkie inne stosowne wymagania określone w zamówieniu zakupu, rysunkach lub specyfikacjach.
  15. 8.7 Kontrola produktu niezgodnego
   1. Produkt niezgodny z wymaganiami lub rozbieżny definiuje się jako: odchylenie od specyfikacji rysunkowej, wymagań zamówienia zakupu, specyfikacji lub norm dla produktów i procesów The Timken Company oraz branżowych specyfikacji lub norm dla produktów i procesów, w tym między innymi w zakresie ilości, wyglądu, materiału, wiedzy o metalach, opakowania, przeładunku, wysyłki, dostawy, czystości i wymiarów. Części podrobione są traktowane jako materiały niezgodne z wymaganiami.
   2. W przypadku wykrycia przez dostawcę produktu niezgodnego z wymaganiami po jego wysłaniu, w trakcie przewozu lub po dostarczeniu do firmy Timken, dostawca podejmie odpowiednie działania w celu złagodzenia skutków, w tym formalnie, szczegółowo powiadomi The Timken Company.
   3. Powiadomienie będzie zawierać jasny opis niezgodności, w tym: części, których dotyczy, numery części, ilości i daty dostawy lub przewozu. Na żądanie firmy Timken, dostawca dostarczy informacje dotyczące identyfikowalności serii lub partii materiału lub produktu.
   4. Do powiadomienia dostawcy o niezgodności, nieprawidłowości i/lub odrzuceniu służy

   5. raport o rozbieżności materiału (DMR) (kliknij tutaj, aby zapoznać się z procedurą). DMR jest wysyłany pocztą elektroniczną bezpośrednio do osoby wyznaczonej do kontaktu z dostawcą za pomocą systemu Zarządzania Problemami z Jakością (QIM) firmy Timken i może być zainicjowany z dowolnego zakładu Timken odbierającego materiały typu I. Sporządzenie raportu DMR może zostać zainicjowane po wykryciu wyrobu niezgodnego z wymaganiami. Dostawca może zostać zobowiązany do podjęcia działań naprawczych.
   6. Dostawca jest zobowiązany do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie, korzystając w tym celu z systemu QIM. O ile w reklamacji dostawcy nie wskazano inaczej, wstępnej odpowiedzi należy udzielić w ciągu 30 dni.
   7. Jeżeli produkt dostawcy zostanie na podstawie wymagań projektowych uznany za wadliwy pod względem materiału i/lub wykonania, zostanie on natychmiast wstrzymany. The Timken Company i dostawca ustalą, czy można przeprowadzić kontrolę produktu w celu usunięcia wad z „serii”, która została wstrzymana.
   8. Dostawca dostarczy firmie na żądanie Timken szczegółowe instrukcje kontroli w ramach badań DMR.
   9. Firma Timken zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wszystkich metod kontroli.
   10. Jeżeli okaże się, że wykrycie wady nie jest możliwe w wyniku zastosowania samej kontroli, produkt zostanie zwrócony dostawcy lub zezłomowany zgodnie z ustaleniami dostawcy i firmy Timken. Firma Timken określi wszelkie koszty poniesione w związku z wadliwymi częściami oraz rozpocznie procedurę zwrotu kosztów przez dostawcę i obciążenia zwrotnego.
   11. Jeżeli zakupiony produkt będzie potrzebny do pilnej produkcji w zakładzie Timken, dostawca skieruje bezzwłocznie zespół kontrolny do zakładu produkcyjnego Timken w celu przeprowadzenia kontroli lub wyrazi zgodę (składając zamówienie zakupu osobie trzeciej) na skorzystanie z usług kontroli świadczonych przez osobę trzecią, przy czym koszt usługi ponosi dostawca. W większości przypadków dostawca będzie miał możliwość wyboru metod oddzielenia wadliwego produktu w zakładzie Timken, którego sprawa dotyczy. Skorzystanie z usług osoby trzeciej w celu oddzielenia wadliwego produktu nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za jakość lub dostawę produktu.
   12. Firma Timken ma prawo do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań bezpieczeństwa oraz badań niszczących i nieniszczących, aby w pełni ocenić prawidłowość produktu lub usług dostawcy.
   13. Firma Timken ma prawo skorzystać z usług niezależnego laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z normą 17025:20XX. Dostawca zwróci firmie Timken koszty tych badań tylko wtedy, gdy potwierdzą one wadliwość produktu lub usługi. Firma Timken jest zobowiązana przedstawić dostawcy odpowiednie rozliczenie godzin poświęconych na przeprowadzenie kontroli.
   14. Jeżeli zostanie ustalone, że zakupiony produkt jest wadliwy lub niezgodny z wymaganiami z przyczyn innych niż określone w dokumentacji projektowej, obie strony omówią i ustalą, czy konieczne jest działanie korekcyjne.
   15. W przypadku konieczności wdrożenia działań korekcyjnych, zostaną ustalone kryteria kontroli. Jeżeli działania korekcyjne nie będą konieczne, produkt dostawcy zostanie dopuszczony do użycia w produkcji z odpowiednią adnotacją o zastosowaniu procedury dotyczącej odstępstw.
  16. Część 1: Szybkość reakcji dostawcy
   1. Firma Timken będzie monitorować szybkość, terminowość i skuteczność działań naprawczych lub zapobiegawczych za pomocą systemu QIM i może wykorzystać odpowiedź dostawcy jako element mający wpływ na udzielenie zamówień w przyszłości i monitorowanie wyników. (Patrz 9.1)
  17. Część 2: Procedura kontroli materiałów wysyłanych przez dostawcę (CSI/CSII)
   1. Celem procedury kontroli wysyłanych materiałów (ang. Controlled Shipping, CS) jest zastosowanie rygorystycznego procesu, który ma na celu ochronę firmy Timken przed otrzymaniem części i/lub materiałów niezgodnych z wymaganiami.
    1. Kontrola wysyłanych materiałów poziomu pierwszego (CSI) – kontrola wysyłanych materiałów to formalne żądanie firmy Timken, aby dostawca wdrożył dodatkowy proces kontroli w celu wykrycia materiałów niezgodnych z wymaganiami przy jednoczesnym przeprowadzeniu analizy przyczyn źródłowych i wdrożeniu działań naprawczych. Procedurę kontroli wysyłanych materiałów przeprowadza się dodatkowo, oprócz zwykłych działań kontrolnych. Dane uzyskane z procedury kontroli wysyłanych materiałów mają kluczowe znaczenie zarówno dla oceny skuteczności działań korekcyjnych, jak i działań naprawczych podjętych w celu wyeliminowania początkowej niezgodności.
    2. Kontrola wysyłanych materiałów poziomu drugiego (CSII) – obejmuje takie same procesy jak w przypadku procedury kontroli wysyłanych materiałów poziomu I oraz dodatkowo kontrolę przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny. Firma Timken i dostawca wspólnie wybierają firmę zewnętrzną i lokalizację. Firma zewnętrzna musi posiadać co najmniej certyfikat ISO 9001:20xx.
   2. W zależności od wagi problemu, firma Timken określa, czy odpowiednia będzie procedura kontroli wysyłanych materiałów poziomu I czy II.
  18. Część 3: Upoważnienie MRB (zgodnie z AS9100D)
   1. O ile w zamówieniu zakupu nie określono inaczej, sprzedawcy i/lub jego dostawcy niższego rzędu nie są upoważnieni do podejmowania decyzji w sprawie oznaczania materiałów oznaczeniem „ZASTOSOWAĆ W NIEZMIENIONYM STANIE”, „NAPRAWIĆ”, „STANDARDOWA PROCEDURA NAPRAWY (SRPS)” lub „PROCEDURA INNA NIŻ SRPS” za pośrednictwem rady kontroli materiałów (MRB) . Dyspozycje w tym zakresie, a także odstępstwa i wnioski o odstąpienie wiążące się z decyzją MRB należy składać firmie Timken do zatwierdzenia (nie dotyczy to przeróbki lub złomowania). Sprzedawca jest zobowiązany skontaktować się z działem zakupów firmy Timken w celu uzyskania formularza wniosku o odstąpienie.

  9.0 Ocena wydajności

  1. 9.1 Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
   1. Proces oceny dostawców w firmie Timken ma na celu zmierzenie wyników osiąganych przez dostawców w miarę upływu czasu. Ocena jest przeprowadzana okresowo przez interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą zazwyczaj pracownicy zakładu wykorzystującego, działu zakupów, działu realizacji zamówień i działu rozwoju jakości dostawców firmy Timken. Konkretny dostawca lub lokalizacje dostawcy mogą być oceniane wyłącznie na podstawie wyników w zakresie dostaw i jakości określonych przez firmę Timken. Ocena obejmuje zazwyczaj pięć obszarów wyników:
    1. Jakość– jakość produktów wymaga ścisłego przestrzegania specyfikacji dotyczących zakupu, transportu, technologii i pakowania, w tym czystości oraz stałej i niezawodnej obsługi w celu zapewnienia satysfakcji klienta. Przykładowe środki:
     1. Liczba zgłoszeń wadliwego materiału
     2. PPM (części na milion)
     3. Liczba reklamacji zewnętrznych
     4. Ogólny koszt jakości
     5. Roszczenia gwarancyjne i zwroty w terenie
    2. Dostawa – terminowa dostawa (ang. on-time delivery, OTD) oznacza dostarczenie właściwego materiału we właściwej ilości we właściwe miejsce oraz we wzajemnie uzgodnionym terminie i w dacie dostawy. Za datę dostawy uważa się datę potwierdzoną lub ponownie uzgodnioną. Przykładowe środki:
     1. Wskaźnik OTD
     2. Odchylenie łącznej liczby odbiorów brutto od łącznej liczby odbiorów przewidzianych do realizacji / średnie odchylenie procentowe
     3. Wysyłki przyspieszone
     4. Średnie odchylenie procentowe
    3. Koszty – Przykładowe środki:
     1. Poziom cen
     2. Umowa kontraktowa
     3. Koszt dostawy
     4. Warunki płatności
    4. Obsługa klienta:
     1. Problemy z fakturowaniem
     2. Zdolność dostawcy do odpowiadania na zapytania
     3. Zdolność dostawcy do zapewnienia prawidłowych linii i wersji, otrzymanych ilości
    5. Ciągłe doskonalenie / Lean:
     1. Działania w zakresie ciągłego doskonalenia
     2. Propozycje w zakresie obniżenia kosztów
     3. Nowości produkcyjne
     4. Współpraca dostawcy w zakresie stosowania metodologii Lean z zakładami, działem zakupów i działem SQD w celu sprawniejszego rozwiązywania problemów i podejmowania inicjatyw na rzecz redukcji kosztów.
   2. Firma Timken uznała, że niektóre procesy i operacje w jej bazie dostawców wymagane do produkcji jej wyrobów wiążą się z ryzykiem, którym należy odpowiednio zarządzać. Firma Timken stosuje procesy oceny poziomu ryzyka związanego z bazą dostawców. Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności firma Timken stwierdzi, że dany proces lub operacja wiąże się z niedopuszczalnym poziomem ryzyka, skontaktuje się bezpośrednio z dostawcą, informując go o konkretnych środkach, które trzeba będzie wdrożyć, aby obniżyć poziom ryzyka do odpowiedniej wartości.
   3. Proces eskalacji problemów dostawcy polega na zwiększeniu aktywności wobec dostawcy w przypadku ciągłego niewywiązywania się przez niego z obowiązków w zakresie jakości, dostaw lub kosztów. Do eskalacji może także dojść w przypadku wystąpienia zauważalnych tendencji wskazujących, że systemy jakości dostawcy mogą być nadwyrężone lub pogarszać się. Eskalacja problemów dostawcy z jakością to metodologia stosowana przez dział SQD firmy Timken w celu określenia działań, rozwiązania problemów i poprawy ogólnych wyników dostawcy. Definicję eskalacji problemów dostawcy, jej konsekwencje i kryteria stosowania można znaleźć, klikając poniższe łącze: Eskalacja problemów dostawcy.
    1. Etapy eskalacji są różne i mogą obejmować wpisanie do rejestru dostawcy informacji o trwałych systemowych problemach z jakością lub uznanie, że w najlepszym interesie firmy Timken i dostawcy może leżeć zaprzestanie współpracy.
   4. Dostawcy są zobowiązani monitorować wydajność procesu z wykorzystaniem odpowiednich technik statystycznych zgodnie z najnowszą wersją instrukcji statystycznej kontroli procesu AIAG. Określenie potrzeb opiera się na zdolności kontroli oraz weryfikacji możliwości procesu i charakterystyki produktu. Niezbędne jest stosowanie narzędzi do planowania jakości, takich jak Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów projektowych (DFMEA) i/lub Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów technologicznych (PFMEA). Na żądanie personelu firmy Timken dostawca przedstawi dane dotyczące zdolności w zakresie kluczowych właściwości. Zachęca się dostawcę do zastosowania technik statystycznych takich jak:
    1. Test powtarzalności i odtwarzalności układu pomiarowego
    2. Konserwacja zapobiegawcza
    3. Analiza wad
    4. Pobieranie próbek i (C=0)
    5. Metody analizy procesów i sporządzania kart kontrolnych
    6. Analiza regresji – analiza odchyleń
    7. Inne metody graficzne
  2. 9.2 Audyt wewnętrzny
   1. Dostawcy uwzględniają w dokumentacji dotyczącej planowania jakości wnioski wyciągnięte z poprzednich doświadczeń, wiedzę o procesach lub inne źródła wiedzy.
   2. Wyciągnięte wnioski należy odpowiednio opisać w całym procesie związanym z opracowywaniem dokumentacji planowania jakości i udostępnić na żądanie pracownikom firmy Timken.
   3. Plan bezpiecznego uruchomienia (SLP) służy do weryfikacji stabilności produktu i procesu w zorganizowany sposób. Plan SLP jest okresem testowym. Zebrane dane są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby w momencie rozpoczynania nowej produkcji wprowadzane są korekty produktu i procesu.
    1. Procedurę bezpiecznego uruchomienia należy stosować odpowiednio do wszystkich wymagań przedprodukcyjnych i produkcyjnych, w przypadku których konieczne jest stosowanie Procesu Zatwierdzenia Części do Produkcji (PPAP) oraz na każde żądanie zakładu Timken lub klienta Timken w przypadku części, z którymi jest związane znaczne ryzyko. Procedury bezpiecznego uruchomienia nie należy stosować w przypadku dostarczenia do zakładu klienta materiałów niezgodnych.
    2. Stosowanie SLP jest zalecane w następujących sytuacjach.
     1. Proces – nowe, zmienione, przeniesione lub zlecone na nowo procesy.
     2. Produkt – nowy, przeniesiony lub zmieniony produkt.
     3. Dostawcy – nowi dostawcy lub istniejący dostawcy zmienionych lub nowych produktów.
     4. Czynności korelacyjne – korelacja urządzeń testujących, kontrolnych lub pomiarowych.
  3. 9.3 Przegląd zarządzania – Brak dodatkowych wymagań, w stosownych przypadkach należy zastosować normę ISO9001/AS9100D

  10.0 Doskonalenie

  1. 10.1 Informacje ogólne
   1. Firma Timken i jej dostawcy dążą do osiągnięcia doskonałości w produkcji i mogą przeprowadzać przeglądy niektórych jednostek Timken i innych firm w poszukiwaniu przykładów najlepszych praktyk. Najlepsze praktyki to zasady biznesowe, często określane na podstawie analizy porównawczej, które przynoszą lepsze wyniki. Zachęca się dostawców do zapoznania się z tymi koncepcjami i skutecznego ciągłego doskonalenia.
   2. Dostawcy powinni być w stanie określać obszary wymagające korekty i doskonalenia:
    1. Wyniki w zakresie jakości
     1. Wskaźniki jakości dostawcy, np. ppm (części na milion) liczba powiadomień o rozbieżności materiałów itp.
     1. Dostawa
      1. Terminowość dostaw, odchylenia w zakresie dostaw itp.
    1. Koszty
     1. Obniżenie cen, koszt jakości itp.
     1. Obsługa i innowacje
      1. Inicjatywy w zakresie ciągłego doskonalenia, planowanie zdolności produkcyjnych, problemy z fakturowaniem, reagowanie na powiadomienia o zmianach itp.
    2. Dostawca powinien być w stanie powiązać wszystkie cele z wymaganiami i priorytetami firmy Timken. Bardzo ważne jest określenie zakresu zagadnień lub procesów, które mają być przedmiotem analizy. Dostawca powinien zidentyfikować wszelkie różnice między obecnymi a wymaganiami procesami, określić wagę tych różnic oraz ustalić priorytety działań w celu zminimalizowania i wyeliminowania różnic, stosując w tym celu ustrukturyzowaną metodologię doskonalenia.
    3. Ograniczanie kosztów jest integralnym elementem strategii firmy Timken mającym wpływ na jej dostawców. Aby osiągnąć i poprawić konkurencyjną pozycję na rynku, firma Timken i jej dostawcy muszą wdrażać ukierunkowane, systematyczne metody i narzędzia w celu obniżania kosztów sprzedawanych produktów.
     1. Cele związane z ograniczaniem kosztów można osiągnąć w następujący sposób:
      1. Obniżenie kosztów przez firmę Timken dzięki promowaniu długoterminowych umów z dostawcami i analizie porównawczej rynku.
      2. Wdrożenie przez dostawców, po zatwierdzeniu przez firmę Timken, wewnętrznych programów poprawy jakości oraz metodologii opartej na inżynierii wartości i analizie wartości.
      3. Opracowanie wspólnych obniżek kosztów przez dostawców firmy Timken na podstawie przeglądu cen dostawców i klientów, sposobów dostawy i wskaźników wydajności biznesowej.
      1. Zalecane przez firmę Timken techniki, które można zastosować w celu obniżenia kosztów:
       1. Rozwiązywanie problemów za pomocą procesu 8D
       2. Filozofia Kaizen
       3. Analiza wartości/inżynieria wartości
       4. Zasady 5-S
       5. Analiza „5 razy dlaczego”
       6. Siedem narzędzi jakości
       7. Burza mózgów
       8. Analiza porównawcza
       9. Analiza braków w zespołach interdyscyplinarnych
       10. Metody unikania błędów
       11. Działania powodujące wzrost wartości dodanej (VA) / niepowodujące wzrostu wartości dodanej (NVA) (lean)
     1. 10.2 Niezgodność i działania naprawcze
      1. The Timken Company oczekuje całkowitego wyeliminowania wad.
      2. Osiągnięcie takiego poziomu jakości wymaga stosowania sprawnych procesów w połączeniu z technikami statystycznej kontroli procesów oraz wykorzystaniem metodologii unikania błędów.
      3. W przypadku ustalenia potencjalnych przyczyn niezgodności dostawca jest zobowiązany do stosowania w procesie rozwiązań mających na celu zapobieganie niezgodnościom lub ich wykrywanie. Rozwiązania te są niezależne od działań operatora.
      4. Należy opracować i zintegrować z procesem rozwiązania służące zapobieganiu lub wykrywaniu nieprawidłowych ustawień elementu (np. właściwe położenie lub odwrócenie) oraz wad elementu, maszyny lub normy, uniemożliwiając w ten sposób ich dalsze wykorzystanie.
     2. Część 1: Proces 8D
       1. W procesie rozwiązywania problemów firma Timken stosuje proces 8D. Do rozwiązywania problemów z produktem niezgodnym z wymaganiami (rozbieżnym) stosowany jest szczególnie system Zarządzania Problemami z Jakością (QIM) firmy Timken.
       2. Jest to metodyczny, ośmioetapowy proces rozwiązywania problemów w formacie raportu. Technika ta ma również zastosowanie w realizacji inicjatyw ciągłego doskonalenia.
        1. Zastosowanie podejścia zespołowego (stosowane w procesie 3D)– Utworzenie grupy najważniejszych osób posiadających wiedzę o procesie/produkcie, przydzielenie czasu, uprawnień i umiejętności w niezbędnych dyscyplinach technicznych w celu rozwiązania problemu i wdrożenia działań naprawczych. W grupie należy wyznaczyć lidera.
        2. Opisanie problemu – Określenie wewnętrznego/zewnętrznego problemu klienta poprzez wskazanie za pomocą wymiernych parametrów w odniesieniu do problemu: kto (who), co (what), kiedy (when), gdzie (where), dlaczego (why), jak (how), ile (how many) (5W, 2H).
        3. Wdrożenie i weryfikacja tymczasowych działań (korekcyjnych) (stosowane w procesie 3D) – Zdefiniowanie i wdrożenie działań korekcyjnych, które pozwolą odizolować skutki problemu od klienta wewnętrznego/zewnętrznego do czasu wdrożenia działań naprawczych. Sprawdzenie skuteczności działań korekcyjnych.
        4. Zdefiniowanie i zweryfikowanie przyczyn źródłowych (stosowane w procesie 3D)– Zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych przyczyn mogących wyjaśnić wystąpienie problemu. Wyodrębnienie i weryfikacja przyczyny źródłowej poprzez testowanie każdej potencjalnej przyczyny w odniesieniu do opisu problemu i danych testowych. Określenie alternatywnych działań naprawczych w celu wyeliminowania przyczyny źródłowej.
        5. Weryfikacja działań naprawczych (stosowane w procesie 3D)– Ilościowe potwierdzenie, że wybrane działania naprawcze rozwiążą problem dla klienta i nie spowodują niepożądanych skutków ubocznych. W razie potrzeby zdefiniowanie działań reagowania kryzysowego na podstawie oceny ryzyka.
        6. Wdrożenie trwałych działań naprawczych– Określenie i wdrożenie najlepszych trwałych działań naprawczych. Wybór środków ciągłej kontroli w celu osiągnięcia gwarancji wyeliminowania pierwotnej przyczyny. Monitorowanie skutków długoterminowych i w razie potrzeby wdrożenie działań reagowania kryzysowego.
        7. Zapobieganie przypadkom ponownego wystąpienia– Modyfikacja systemów zarządzania, systemów operacyjnych, praktyk i procedur, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu obecnego problemu i wszystkich podobnych problemów.
        8. Gratulacje dla zespołu / podejście przekrojowe– Docenienie wspólnych wysiłków zespołu.

      Procedura zwrotu kosztów
      W stosownych przypadkach The Timken Company może dochodzić zwrotu kosztów w związku z niespełnieniem przez dostawcę określonych oczekiwań. Procedurę zwrotu kosztów może rozpocząć sporządzenie raportu DMR w ramach procesu 8D realizowanego w związku z zarządzaniem problemami z jakością (QIM) . Firma Timken może dochodzić zwrotu dodatkowych kosztów, stosując procedurę odzyskiwania kosztów od dostawcy Timken lub w drodze bezpośrednich negocjacji z dostawcą.

      1. Dostawca zastosuje (przekrojowo) do podobnych procesów, usług lub produktów działania naprawcze i wdrożone środki kontroli w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności w innych obszarach.
     3. 10.3 Ciągłe doskonalenie
      1. Dostawca jest zobowiązany promować i wdrażać filozofię ciągłego doskonalenia, która zapewnia trwałe podejście do osiągania konkurencyjnie doskonałych wyników w obszarach krytycznych dla sukcesu biznesowego poprzez rygorystyczne stosowanie sprawdzonej metodologii i procesów. Firma Timken uważa, że System Zarządzania Jakością Timken (TQMS) zawiera elementy, które stanowią podstawę do ciągłego doskonalenia. Podstawy systemu TQMS dla dostawców zapewniają systematyczne podejście, które pomaga osiągnąć bezbłędne uruchomienie, całkowity brak wad i wyższy poziom zadowolenia klienta, zapewniając przy tym możliwość ciągłego doskonalenia procesów. Podstawy systemu TQMS dla dostawców uzupełniają system zarządzania jakością dostawców poprzez zastosowanie narzędzi służących ograniczeniu liczby błędów, poprawie wydajności i zapewnieniu informacji zwrotnej w zamkniętej pętli.
       1. Elementy systemu TQMS dla dostawców obejmują:
        1. Certyfikację systemu jakości
        2. Metodologię ograniczenia RPN
        3. Pracę z wykorzystaniem normy
        4. Szkolenie w zakresie normy
        5. Audyty warstwowe procesów
        6. Kontrolę materiałów niezgodnych
        7. Weryfikację korekty błędów
        8. Szybką reakcję
       2. Te metody i procesy będą stosowane w całej organizacji dostawcy w celu ciągłego doskonalenia jakości, dostaw, obsługi i kosztów produktów dostawcy z korzyścią dla jego klientów i pracowników.
       3. Dostawca powinien realizować funkcje o podstawowym znaczeniu dla ciągłego doskonalenia poprzez:
        1. Ciągłe doskonalenie własnych działań i dystrybucji zasobów
        2. Informowanie pracowników o celach i zadaniach
        3. Stworzenie środowiska sprzyjającego otwartej komunikacji
        4. Wspieranie każdego pracownika i wszelkich działań na rzecz doskonalenia procesów służących objęciu wszystkich pracowników systemem szkoleń
       4. Dodatkowe zalecane narzędzia, które pomagają we wdrażaniu procesu ciągłego doskonalenia, to:
        1. Analiza porównawcza
        2. Burza mózgów
        3. Analiza Pareto
        4. Analiza „5 razy dlaczego”
        5. Diagram pokrewieństwa
        6. Arkusz zaangażowania
        7. Analiza kosztów i korzyści
        8. Diagramy przyczynowo-skutkowe
        9. Analiza zdolności/wydajności procesu
        10. Mapowanie procesów